Memo:

ทำนองบั้งไฟก่อนลำเพลิน Original Key Em. Modified to Am.
- - - ม- ร - ซ- ร - ม- ลฺ - ด- ด ร ม- ซ - ร- ด - รม ซ - ลฺ
- - - -- ลฺ - ม- ม ร ม- ซ - ด- ด ร ด- ล - ด- ร - มซ ม ร ม
- - - -- ลฺ - ม- ม ร ม- ซ - ด- ด ร ด- ล - ด- ร - มซ ม - ร
- - - -- ล - ท- ท ร ท- ล - ทฺร- - - ม- - ร ทฺ- ลฺ - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ
Bm modified to Am.
- - - -- ล - ท- ท ร ท- ล - ทฺร- - - ม- - ร ทฺ- ลฺ - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ
- - - -- ท ร ม- - - ลฺ- ท ร ม- - - ลฺ- ท ร ม- ฟ# ม ล- ฟ# ล ม
- - - ลฺ- ท ร มล ฟ# ม รม ฟ#ร มล ฟ#ม รม ฟ#ม ฟ#ล ฟ#ม รม ฟ#ร ม
- ล - ซม ด ร มล ม ซ รซ ลฺ ร ด- ด ลฺ รม ด ร ม- ด่ - ซล ม ซ ล
ซ ล ท ซล ท ซ ลร่ ด่ ร่ ทด่ ร่ ท ด่ม่ ร่ ม่ ด่ร่ ม่ ด่ ร่ซ่ ม่ ซ่ ม่ร่ ม่ ซ่ ม่
- (ลฺ) - ร่ม่(ลฺ) - ด่- ม่ ด่ ร่- - - ด่- - - ซ่- - - ม่ซ่ ร่ ม่ ร่ด่ (ลฺ) - ด่
- ซ่ - ร่ม่- - - ด่ร่ ด่ ม่ ร่ม่ ร่ ด่ (ลฺ)- ร่ ด่ (ลฺ)- ร่ - ด่ร่ ด่ ม่ ร่ด่ (ลฺ) - ด่
- ด่ ล ด่ร่ ม่ ร่ ม่ซ่ ร่ ซ่ ร่ม่ ซ่ ม่ ล่~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ร่่~
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ล่- - ร่่ ท่- - ร่่ ล่- ล่ ท่ ซ่- ซ่ ท่ ล่
- ล่ ซ่ ท่- ท่ ซ่ ล่ท่ ล่ ท่ ซ่ล่ ท่ ซ่ ล่ท่ ล่ ท่ ซ่ล่ ท่ ล่ ร่่ล่ ท่ ล่ ซ่ล่ ท่ ซ่ ล่
ท่ ล่ ท่ ซ่- ม่ ซ่ ล่ท่ ซ่ ท่ ล่ซ่ ม่ ซ่ ม่ล่ ม่ ซ่ ล่ม่ ซ่ ร่ ม่ล่ ซ่ ม่ ร่ม่ ซ่ ร่ ม่
- ลฺ - ร่ม่- - - ด่ร่ ด่ ม่ ร่ด่ ลฺ - ด่- - - ซ่- - - ม่ซ่ ร่ ม่ ร่ด่ ลฺ - ด่
- ร่ ด่ ล- ร่ - ด่ร่ ด่ ม่ ร่ด่ ลฺ - ด่
- - - ม- ซ - มล ซ ม รม ร ม ด- ซ ม รม ด ร มล ซ ม รม ร ด ลฺ
- - ซฺ -- ลฺ - ทฺ- ลฺ - ทฺ- ด - ร- - ร ร- ร - -- ทฺ - ด- ร - ม
- ซ ม ร- ม - -- ซ ม ร- ม - ซ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ -- ล ซ ม- ซ - ล
- ม - ซ- ล - ด่- - - ท- - - ล
- - - -- ซ - ล- ด่ - ซ- ล - ด่. ด่ - -- ซ - ล- ด่ - ซ- ล - ร่
. ร่ - -- ล - ด่- ร่ - ด่- ร่ - ม่- ม่ ซ่ ม่- ร่ - ม่- ร่ - ด่- ร่ - ม่~
~ ~ ~ -- ซ - ล- ด่ - ซ- ล - ด่. ด่ - -- ซ - ล- ด่ - ซ- ล - ร่
. ร่ - -- ล - ด่- ร่ - ด่- ร่ - ม่- ม่ ซ่ ม่- ร่ - ม่- ร่ - ด่- ท - ล
- - ซ -- ม - ล- - ซ -- ด่ - ล- - ซ -- ม - ล- - - -- - - ร่
- - ด่ -- ล - ร่- - ด่ -- ม่ - ร่- - ด่ -- ล - ร่- - - -- ด่ ร่ ม่
- - - -- ด่ ร่ ม่- - - -- ด่ ร่ ม่- ร่ - ด่- ท - ล- - - -- ด่ ร่ ม่
- ร่ - ด่- ท - ล- - - -- ซ - ล. . ล -- ด - ล. . ล -- ซ - ล