ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 2022

ท่อน 1
- ม ร ด- ร - ด- ลฺ - ด- - - ด- - - ด
[- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ด- - - ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ร- ซ - ม
- - - ร- ด - ม- - - ร- ซ - ม- - - รด ลฺ - ด- - - ด- - - ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ด- - -ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ*A- ร - ด- - - ม- ซ - ด
- ร - ม- ซ - ม- ด - ร- ด - ม- ร - ม- ซ - ม- ด - ร- ด - ม
- ร - ด- ลฺ - ด- - - ด - - -ด]
ท่อน 2
*A- ร - ลฺ
[- - - -- ลฺ - มซ ม ร ดลฺ ด ร มล ซ ม ซม ซ ล มซ ม ร ดลฺ ร ด ลฺ
- - - -- ลฺ - มซ ม ร ดลฺ ด ร มล ซ ม ซม ซ ล มซ ม ร ดลฺ ร ด ลฺ
- - - -- ลฺ ด รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ลฺ ด รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ซ รด ลฺ ด ลฺด ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ซ รด ลฺ ด ลฺด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - -- ม ซ ลด่ ล ซ มร ม ซ ล- ด่ - ซม ด่ - ลด่ ล ซ มร ม ซ ล
- - - -- ม ซ ลด่ ล ซ มร ม ซ ล- ด่ - ซม ด่ - ลด่ ล ซ มร ด ร ม
- - - -- ม ซ รซ ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ม ซ รซ ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ซ รด ลฺ ด ลด มฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด รด ลฺ ด ลฺ*Bด มฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 3
*Bด มฺ ซฺ ม
[- - - ม- ด ร มล ม ซ มร ด ร ม- - - ม- ด ร มล ม ซ มร ด ร ม
- - - ม- ด ร ม- ซ ม ซม ด ร ม- - - ม- ด ร ม- ซ ม ซม ด ร ม
- ด่ - ล- ด่ - ซล ม ซ มร ม ซ ม- ด่ - ล- ด่ - ซล ม ซ มร ม ซ ม
- ม ซ มร ม ซ รซ ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ*C- ม ซ มร ม ซ รซ ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- ลฺ ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม ซ มร ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ด่ มซ ล ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล
- ม่ ร่ ด่ร่ ม่ ด่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ล ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- ด - ดร ม ซ มล ซ ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
จบ
*C- ม ซ มร ม ซ รม ร ด รม ซ - ล
2022-04-30