เต้ยธรรมดา (เต้ยลา)

- - - ล- ล ด ร- ม ร ด- ล ล ล- - - ล- ล ด ร- ม ร ด- ล ล ล
- - - -- ซ ม ซ- ซ ม ด- ด ร ม- - - -- ล - มซ ล ด่ ลซ ม - ซ
- ม ซ ร- ด ล ด- ด - ร- ม - ซ- ซ - ดร ม ซ ม- ม ซ ร- ด ลฺ ด
- ล ล ล- ม ซ ม- ม ซ ร- ด ลฺ ด- - - ซ- ม ซ ร- ร ม ด- ลฺ - ซ
- - - ซ- ม ซ รม ร ด รม ซ - ลฺ