FonThaiPhuan 2019 lyrics and code

Dm โอ้น้อมื้อG นี้แม้-เลิศล้ำมื้อDm ประเสริฐ-
G ดีงามA เฮาG จึงมี-เวลาA พบG กันคราว
A นี้โอGกาสดี-นางได้เดินทางมาต้าน
Dm กล่าวถามข่าวคราว-G พี่น้อง-ทางพี้A ผู้สู่
G คนF พี่น้องDm เอย
Dm โอ้น้อGยามเมื่อมา-A พบพ้อG แสนDm ชื่นG สม
ใจA พี่G น้องเอยA พอDm สร้างไข-G วาจาA สิ่ง
G ใดมาA เว้าG เฮียมขอเอา- Dm มือน้อมG ประนม
กรละDmต้านต่อG ขอF Dmขอบใจ-G พี่น้องDm -
G ทางพี้A ผู้สู่G คนF พี่น้องDm เอย
Dm โอ้นอเฮาG นี่แม่น-A ชาติเชื้อG ซาวDm เผ่าG ไท
พวนA พี่G น้องเอยA เนาG อยู่เมือง-เชียงขวางA ประ
G เทศลาวทางA พุ้นG กับทางพงศ์-Dm พันธุ์เซื้อG วงศ์
วานคณาA ญาติG พากันเนา-Dm สืบสร้าง-
G ทางพู้นA คู่สู่G คนพี่น้องDm เอย
Dm โอ้น้อเฮาG นี่แม่น-ชาติเชื้อสายเลือดเดียว
กันA พี่G น้องเอยA มีDm หลายอัน-G คือกันA บ่
G ต่างกันพอA น้อยG คอยหล่ำแล-Dm สีหน้าG อา
ภรณ์F ทุกสิ่งDm อย่างG ทุกF Dm ท่าทาง-G ปากเว้าเสมอ
F ด้ามA ดั้งG เดียวF กันนั่นDm แหล่ว
Dm โอ้น้อที่G มีกาล-A ฮับต้อนG อย่างDm สมเกียรติ-
G จบงามA การG อยู่กินไปมาA สะG ดวกดีทัน
A ด้านG สมG ว่าเป็น-Dm เมืองบ้านG เฮือนเคียงDm ของน้อง
พี่G เฮียมF Dm ได้เนา-G ที่นี่Dm เสมอF บ้านA แคม
G ตนพี่น้องDm เอย
Dm โอ้น้อมาG ถึงตอน-A ท้ายนี้G เฮียมDm ขอกล่าว-
G อวยพรA ขอG วิงวอน-A คุณพุทธพระG ธรรมองค์
A เจ้าG ขอG ให้มา-Dm นำเข้าG บันดาลDm และหยู้
Dm ส่งG F ขอDm ให้พงศ์-G พี่น้องDm อายุF มั่นA หมื่น
G ปีA เว้าG มาฮอด-A บ่อนนี้G เฮียมDm ขอกล่าว-
G ลาลงA ขอDm ขอบใจ-G พงศ์สายA โง้G ลุงอาว
A ป้าG ที่ได้อด-Dm สาเยี้ยนG ฟังเฮาDm น้อต้าน
กล่าวG F หวัง Dm ว่าคราว-G หน้าพุ้นDm คงF สิได้A พบ
G กันF พี่น้องDm เอยA ลาG ลงF ท้อนี้Dm แหล่ว ๆA ลา
G ลงF ท้อนี้Dm แหล่ว ๆ