ฟอ้นไทยพวน
FonThaiPhuan 2019

ดนตรี-1 ลายน้อย
[- - - -- ลฺ ด ร- - - ฟซ ฟ ซ ร- ลฺ ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - ฟซ ฟ ซ ร
- - - -- ฟ ซ ล- - - ด่ร่ ด่ ร่ ล- - ล ซ- - ฟ ซล ซ ฟ ร- ด - ร
- ล - ซ- - ฟ ซล ซ ฟ ร- ด - ร]x4
(เพลง-1)- โอ้น้อ- มื้อ- นี้ - แม้-- เลิศล้ำ
- มื้อ- ประเสริฐ-- ดีงาม- เฮาจึงมี-- เวลา
- พบ- กัน- คราว- นี้- โอ- กาสดี-- นางได้
- เดิน- ทาง- มาต้าน- กล่าว- ถามข่าวคราว-- พี่น้อง
-- ทางพี้- ผู้สู่- คน- พี่น้อง- เอย
ดนตรี-1
เพลง-2: - โอ้น้อ ยามเมื่อมา ... พี่น้องเอย
ดนตรี-1
เพลง-3: โอ้น้อ ... เอย
ดนตรี-1...
เพลง-4: โอ้น้อ ... กันนั่นแหล่ว
ดนตรี-1...
เพลง-5: โอ้น้อ ที่มีกาล ... พี่น้องเอย
ดนตรี-1...
เพลง-6: โอ้น้อ มาถึงตอนท้ายนี้ ... ลา ลงท้อนี้ แหล่ว ๆ
ดนตรี-2
[- - - -- - - ลฺ- - ลฺ ด- ด ร ม- - - ซ- - ล มซ ม ร ดลฺ ด ร ม
- - - -- - - ลฺ- - ลฺ ด- ด ร ม- - - ซ- - ล มซ ม ร ดลฺ ด ร ล
- - ซ ม- - - ลฺ- ลฺ - ทฺ- ด - ร- - ม ดร ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ทฺ- ด - ร- - ม ดร ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ]x7
ดนตรี-3
[- - ด มฺซฺ ลฺ ด ลฺร ลฺ ด รด ลฺ ซฺ ลฺ- - ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺด ลฺ ซฺ ลฺด ร ด ม
- - ซฺ ลฺด ร ด ม- - ซฺ ลฺด ร ด ม- - ซ ร- - ด รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
- ม ซ ร- - ด รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ]