ลายลีลาหมากแก๊บ / Lai Lila mak kaep

แคน
*ซร่ซ่-- --- ซ--- ลด-- ด--- ลร-- ซ---
ด ล ด ลด ร ด ลร ด ล รด ล ซ ลด ร ด ลร ด ล รด ล ซ ลด ร ด ม
ร ด ล ร---- ร- - ร ร- ร - ร- - ร ร
- ร - ซ- ล - ดล ด - ล ด ดล ด - ด ด
กลองเข้า
ล ด - ล- ล - ดล ด - ลด ม ร ดล ด - ลด ม ร ดล ด - ลด ม ร ด
ม ด ร ซ ล ซ มซ ร - มซ ล ซ มซ ร - มร ม ร มซ ร - มซ ล ซ ม
ซ ร - มร ซ ร ม- ม ร ซร ม - ล- ด - ล- ร ดล ด - ล- ร ด
ล ด - ล- ร ดล ด - ร ดล ด - รร ม ร รร ม ร ดร ม ร ร
bass เข้า
ร ม ร ร=======
ร ม ร ลด- - - ดล ด - ล- ล - ดล ด - ล- ม ร ดล ด - ลด ม ร ด
วงเข้า
ล ด - ร- ม ด ร- ม ด ร- ม ด ร- ม ด ร- ม ด ร- ม ด ร- ม ด ร
- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด- ม ร ด
กลองยาว
- ม ด ร- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x
k k - x- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x- - - x
- - - x- - - xk k - x- - - xk k - x- - - xk k - x- - - x
k k - x- - - xk k - x- - - xk k - x- - - xk k - x- - - x
กลองตึ้งเข้า fill in
k k - k- k k kk k k kk k k k
ลายน้อย
{(ร ด) - Dm- - - -- ล ด ร- ม ร ซร ม ซ ร- - ร ล- ล ด ร- ม ร ซ
ร ม ซ ร- ซ - -- ซ - C- ม ซ มร ด - Dm- ซ - -- ซ - C- ม ซ ม}x8
ร ด - ร- ซ - -- ซ - C- ม ซ ม
กลอง
{(ร ด - Dmร)-------}x8
กลอง Fill in
-- k k kk k k kk k k k
cowbell
(k k k) H- - - L- - - H- - - L- - - H- - - L- - - H- - - H
- - - H- - - L- - - H- - - L- - - H- - - L- - - H- - - H
- - - H- - - L- - - H- - - L- - - H- - - L- - - H- - H -
- H - H- - - -- L - H- - - -- L - H- - - -- - - H- - H -
- H - -- - - L- - - -- - - L- - - H- L - H- - - H- L - H
- - - H- L - H- - - H- - k H- k - H- L - H- - - H- L - H
- - - H- L - H- - - H- - k H- k - H- - - L- - - H- - - L
- - - H- L - H- - H -- H - -- k k kk k k kk k k k
พิณ-1
- - - Dm- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- ซ่ ฟ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ร่- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- - - ฟ่- ร่ ด่ ร่- ซ่ ฟ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ร่- - - ล- ฟ ซ ล- - - ล- ฟ ซ F- - - ล- ฟ ซ ล- ร ด ล
ด ฟ ซ ล- - - ล- ฟ ซ ล- - - ล- ฟ ซ ล- - - ล- ฟ ซ ล- ร ด ล
ด ฟ ซ ล- - - ล- ซ ฟ Gm- - - ล- ซ ฟ ซ- - - ล- ซ ฟ ซล ฟ ล ซ
ฟ ร ด Dm- - - ล- ซ ฟ Cล ฟ ล ซฟ ร ด Dmฟ ร ด รฟ ร ด รฟ ร ด ร
ฟ ร ด Dm- - - ฟ- ร ด ร- - - ฟ- ร ด ร- - - ฟ- ร ด ร- ซ ฟ ร
ฟ ร ด ร- - - ฟ- ร ด ร- - - ฟ- ร ด ร- - - ฟ- ร ด ร- ซ ฟ ร
ฟ ร ด ร- - - ล- ด่ ซ ล- - - ล- ด่ ซ F- - - ล- ด่ ซ ล- ร ด ล
ซ ล ด่ ล- - - ล- ด่ ซ ล- - - ล- ด่ ซ ล- - - ล- ด่ ซ ล- ร ด ล
ซ ล ด่ ล- - - ล- ซ ฟ Gm- - - ล- ซ ฟ ซ- - - ล- ซ ฟ ซ/Aซ ฟ ร
ฟ ร ด Dm- - - ล- ซ ฟ Gmล ฟ /Aล ซฟ ร ด Dmฟ ร ด รฟ ร ด รฟ ร ด ร
ฟ ร ด A#ฟ ร ด รฟ ร ด รฟ ร ด รฟ ร ฟ G- - - ซ- ซ ฟ ซ- - - ซ
- ซ ฟ C- - - ซ- ซ ฟ ซ- ด่ - ล- ซ - Fซ ฟ ร ฟซ ฟ ร ฟซ ฟ ร ฟ
ร ร ฟ C- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ลด่ ล ด่ ซ- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ฟ
ร ฟ ซ F- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟ
ร ร ฟ C- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ลด่ ล ด่ ซ- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ล
ด่ ล ด่ ซ- ล ซ ฟร ล ฟ ซ- ล ซ ฟร ฟ ซ F- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ล ด่ G- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ล
ด่ ล ด่ ซ- - - ซ- ร ฟ ซ- ล ซ ลด่ ล ด่ ซ- ล ซ ฟร ล ฟ ซ- ล ซ ฟ
ร ฟ ซ F- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟ- ล ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟ
พิณ-2
ร ฟ ซ Fด่- ร ล ด่- ร ล ด่- ร ล ด่- ร ล ด่- ฟ่ ร่ ด่- ฟ่ ร่ ด่- ฟ่ ร่ ด่
ร่ ฟ่ ร่ ฟ่- ซ่ ร่ ฟ่- ซ่ ร่ ฟ่- ซ่ ร่ ฟ่- ซ่ ร่ ด่- ร่ ล ด่- ร่ ล ด่- ร่ ล ด่
- ร่ ล ด่- ฟ่ ร่ ด่- ฟ่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ฟซ ล ด่ G- ล ฟ ซ- ล ฟ ซล ซ ฟ ร
- ด - Dm- - - ร- - - ร- - - ร
- - - Dm- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร
- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ร- ลฺ - ร
- ฟ - ร- ลฺ - ร- ฟ - ซ- ล - ฟ- ซ - Dm- ร - ล- ด่ - ล- ร - ล
- ด่ - ล- ร - ล- ด่ - ล- ซ - ล- ด่ - ร่- ล - ร่- ฟ่ - ร่- ล - ร่
- ฟ่ - ร่- ล - ร่- ฟ่ - ร่ฟ่ ซ่ ฟ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่- ล - ร่- ฟ่ - ร่ฟ่ ซ่ ฟ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ล- ร - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ลด่ ล ซ F- ร - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ล
ด่ ล ซ ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟ- ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ ม
ฟ ซ ฟ Dmฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ ล- ร - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ล
ด่ ล ซ F- ร - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ลด่ ล ซ ล- ซ ฟ ร- ล - ซล ซ ฟ ร
- ด - Dm- ล - ร่- ล - ซล ซ ฟ ร
ฟ ร ด Dm- ล - ร- ฟ - ร- ล - ร- ฟ - ร- ล - ร- ฟ - ร- ล - ร
- ฟ - ร- ล - ร- ฟ - ซ- ล - ฟ- ซ - ล- - - ล- ด่ - ล- - - ล
- ด่ - ล- - - ล- ด่ - ล- ซ - ล- ด่ - ร่- - - ร่- ฟ่ - ร่- - - ร่
- ฟ่ - ร่- - - ร่- ฟ่ - ร่ฟ่ ซ่ ฟ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่- ล - ร่- ฟ่ - ร่ฟ่ ซ่ ฟ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ล- ฟ่ ร่ ด่ร่ ฟ่ ร่ ด่ร ล - ด่ล ด่ ซ F- - - ล- ล ด่ ลร่ ล ด่ ล
ด่ ล ซ ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟ- ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ ม
ฟ ซ ฟ Dmฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ ล- - - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ล
ด่ ล ซ ล- ร - ล- ด่ - ลด่ ร่ ด่ ลด่ ล ซ ล- - - ฟ- ล - Cล ซ ฟ ร
- ด - Dm- ล - ร- ล - Cล ซ ฟ ร- ด - Dm