ฟ้อนมุฑิตาคุณ

(1) แคน+กลอง x2 / เพลง+ดนตรี x4
[- - - -- ม ซ ล- - - ด่- - ซ ล- - - ด่- - ซ ล- - - ด่- ร่ ด่ ร่ม่
- - - -- ม่ - ล- - ม่ ซ่- - ร่ ม่- - - ด่ล ม่ ด่ ร่- ร่ - ด่ร่ ด่ ล ม่
- - - ด่ล ม่ ด่ ร่- - ร่ ด่ร่ ด่ ซ ล]
(2) ดนตรี
- - - -(- ซ - ล- - ม่ ด่ล ซ) - ลฺ- - - ด- ร - ด- ล - ด- ซ - ล
- - - ม- ร - ด- ลฺ - ด- ซ - ล- ด - ดร- ด - ล- ด - ซฺ- - - ซ
- - - (ซ- ซ) - ลฺ- - - ด- ซฺ - ลฺ- - - ด- ร - ด- ลฺ - ด- ซฺ - ลฺ
- - - ม- ร - ด- ล - ด- ซ - ล- ด - ร- ด - ล- ด - มฺ- ซฺ - ลฺ
(3) เพลง
- - - -- - - ด- - - ร- - - ด- - - ร- - - ซ- ร - ม- ซ - ล
- - - ซ- - ม ซ- - ล ท- - ล ฟ#- - - ฟ#- - - ฟ#- - ซม- ร ด ล
- - - ซ- ม - ซ- - - -- ซ ม ดล- - ด ด- - ร ด- - ร ล- - ซ ม
- - - ม- - ซ ร- - ม ด- - ลฺ ลฺ- - - ม- - ซ ร- - ม ด- - - ลฺ
- - - ด- - ลฺ ด- ร - ม- - ซ ร. . . ร- - - -- - - ร. . . ร
- - - ฟ#- - ร ม- - - ซ- - ม ล- - - ซ- - ม ซ- - ล ท- - ล ฟ#
- - - ฟ#- - - ฟ#- ซ - ม- ร ด ล- - - ด- ลฺ - ซ- - ม ซ- ม ด ลฺ
- - - ด- - ลฺ ด- ร - ล- ซ - ม- - - ม- - ซ ร- - ม ด- - - ลฺ
- - - ด- - ลฺ ด- ร - ม- ซ - ร. . . ร- - - -- - - ร. . . ร
- - - ฟ#- - ร ม- - - ซ- - ม ล- - - ซ- - ม ซ- - ล ท- - ล ฟ#
- - - ฟ#- - - ฟ#- ซ - ม- ร ด ล- - - ซ- ม - ซ- - - -- - ซม ดลฺ
- - - ซ- ม - ซ- - - -- - ซม ดลฺ- - - ด- ลฺ - ด- ร - ซ- ม - ล
- - - ซ- ม - ซ- ล - ท- ล - ฟ#- - - ฟ#- ม - ฟ#- ล - ฟ#- ม - ร
- - - -- ร - ร- ม - ฟ#- ม - ล- - - -- ร - ร- ม - ฟ#- ม - ล
- - - ล- ฟ#- ล- - - ท- - ล ฟ#- - - ฟ#- ม - ฟ#- ล - ฟ#- ม - ร
- - - -- ร - ร- ม - ฟ#- ม - ล- - - -- ร - ร- ม - ฟ#- ม - ล
- - - ล- ฟ#- ล- - - ท- - ล ฟ#- - - ฟ#- ม - ร- ลฺ - ฟ#- - ล ม
"เจริญ♪~"
- - - -- - - ม- ม - ฟ#- ร - ม- ล - ฟ#- ม - ร- ท - ฟ#- ร - ม
- - - -- - - ม- ม - ฟ#- ร - ม- ม - ม- ร - ม- ร - ด- ทฺ - ลฺ
(4) ดนตรี
- - - ลฺ- ด - ลฺ- ด - ดร- ด - ม[- - - ม- ด - มม ด - ดร- ด - ม
ม ซ ร ม- ด - มม ซ ร ม- ด - มม ด ม ดร- ด - ดร- ด ม ดร- ด ลฺ ดร
- ดร - ดร- ด - ดร- ด ม ดร- ด - ดร- ดร - ดร- (ม ล) ทฺร ทฺ ร มร ทฺ ร ลฺ*
- ดร - ดร- (ม ล) ทฺร ทฺ ร มร ทฺ ร ลฺ- ม - ลฺ- ด - มม ด - ดร- ด - ม]
*จบ
- ดร - ดร- (ม ล)ร ด ร ม- ซ - ล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม youtube