ฟ้อนเอิ้นขวัญ - วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 2013

เกริ่นแคน ลายใหญ่
*ม่ล่----- --- ลด ร ม รด ล ม ลด ร ด มร ด ร ดล ด ร ซ
ร ม ซ มล ม ซร ม ซ มล ม ซร ม ซ รม ร ด ลซ ล ด รด ม ร ด
ล ร ล ด---- ร ด ---ล - ลด
เพลง+แคน
- - - ด- - - ด[- - - ด- ด - ซ- - - ฟ- ซ - ล- - ซ ฟซ ล ฟ ซ
- - - -- ซ - ด่- - - ล- ซ - ม- - - ร- ซ - ม- - - ร- ม - ด
- ทฺ - -- ด - ซ- - - ร- ม - ด →*a- - - -- ซฺ - ด]4
*a
ดนตรี
- ซล - ซล- - - -- ซล - ซล- - - -- ซ ล ท- - ล ซล ท ซ ล Am- - - -
- ซล - ซล- - - -- ซล - ซล- - - -- ซ ล ท- - ล ซล ท ซ ล- - - -
- ซ ล ท- - ล ซล ซ ฟ#C- - - -- ซ ล ท- - ล ซล ท ซ ล Am- - - -
- ซ ล ท- - ล ซล ซ ฟ#C- - - ซ- - ม ร- - ม ด- ลฺ - ซ G- - - ซ
- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am- - - -
เพลง 1.
- ล - ล Am- - - -- ท - ล- ซ ม ซล ท ล ซ- - ล ซ- ซ ร ม Em- - - ม
- ม - ล- - - ม- ม - ร Dm- - ด ร- ลฺ - ด- - - รม ซ ม ซ Am- ม - ท
- ล - ซ- - - ล- ท - ล- - - ท- - ล ซ- - ล ซล ท ล ซ Em- ม - ท
ล ท ล ซ- - ม ซ- ล ซ ล Am- - - -- - ล ท- - ล ซล ท ซ ล- - - -
- - ซ ซ- - - ม- - ร ม Em- - - -- - ล ท- - ล ซ- ท - ล Am- - - -
- - ซ ซ- - - ม- - ร ม Em
ดนตรี
- - - ซ- - ม ร- - ม ด- ลฺ - ซ G- - - ม- - ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am

เพลง 2.
- - - Am- - - Em- - - Em- - - Am- - - Am- - - Em- - - Em- - - Em
- - - Em- - - Am- - - Am- - - Am- - - Am- - - Em- - - Em- - - Am
- - - Am- - - Em
ดนตรี
- - - ซ- - ม ร- - ม ด- ลฺ - ซ G- - - ม- - ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am
เพลง 3.
- - - Am- - - Em- - - Em- - - Em- - - Em- - - Em- - - Em- - - Em
- - - Em- - - Em- - - Em- - - Am- - - Am- - - Am- - - Am- - - Em
- - - Em- - - Am- - - Am- - - Em
ดนตรี
- - - ซ- - ม ร- - ม ด- ลฺ - ซ G- - - ม- - ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am
[- - - -- ท ล ล Am- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ซม ซ ล มล ซ ม ม- ซ ม ม C
- - - -- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ล Am- ท ล ซม ซ ล มล ซ ม ม- ซ ม ม C
- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร Dm- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ซ ร Gม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am- ม - ดร ม - ร Gม ร ด ลฺ- ซ - ลฺ Am]6
จบ
- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร Dm- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ Am- ม - ดร ม ซ ร Dmม ร ด รม ซ G- ล Am