memo: เดี่ยวแคนลายใหญ่ - ทองคำ ไทยกล้า

1
*ม่ล่----- ---
ล ด ร ดม ร ด ลด ร ม ม ซ ร ซร ม ร ดท ด ร ดม ร ม รม ล ด ร~
~~~ ด รด ร ด รด ล ซ ลด ร ด --- . ---
2
ม ร ล ดล ร ล ดล ล ม รด ล ด -ด รซ~ ~ม -ล ซ ล มร ด ร ม
ซ ม ซ ด ล ม- ด ล ซ- รซ - มร - ด ลร ด ร ล- ด - ด รม- ลซล - ร
- ด ล -ล ด ล ด- ล ด ร- มซมซ ม -ม ล ม ซ ด ม ดร -- ซ---
ซ ม ร ดล ล ร ดด ม ร ดร ล ด รม ซ ม ซ- ล ร- ลร - ดล ด ล ด
- ด ล ล ม---รม - รมร~- ด ล ด- ล มรม รม ร- ด ล ด- ร ด ร~
- ด ล ด- ล ร- ล ร-- ดล ด ---ด ร-- ม ซ--- ล ซลซ
- ม ล ม--ล ม ซ-- รมร--- ด------ ด ร---
ม ซ ซ- ม ล-- ร่~-- ด่ ด่ล~~~~ซล ด่ -ซล ซลซ
- มลม --- ม- ลมซ- มลมซ==- ม ซ ม(รม)~~
รมซ -ซมซมซร---ลมซ รมซ-- มรด-- มดร---ด ร ด ร
ด ร ด ลด ล ด ลด ล ซ ลด ร ม ม ซ ร ซร ม ร ดล ร ล ด-- ร ด ร
--- ด ---
3
- ล - ม- ด ล ดล ล ม- ซ ม ซ ดร ม ซ ม ม ซ - ดร ม - มซล - ม ซ
ม ร ด ดร ม ซม ร ม ด- ร ซ ม- ด - ลด ม ด ร~-- ดล ซ ซ
- รม ล ร ดล ร ดร- ล - ดล - ด - รม- ล - ม - ดล ด ล ม- ซ ม ซ ด
- ท ล ร่ ทร่- ล ท ด่- ร ม- ม ซล- ม ซม ร - ด ดร ม ม ซ ร
ซร ลด- ร ม ซ- ซ - ลร - ร- ดล ด - ดล ล ม-- ล - ด
ล ด -- ล- ด ล ดร-- ล - ดล ด - ล- ด ล ม- ซ ม ด่ ซล- ม - ซล - ร่
ล ด่ ซล ซ ม ซ-- ลซ(ลซ)~~ลด่ลด่(ร่ด่)~~(ลซ)~~ ม ร~~~~ม ซ ลซลซมรดลด
------ ด ร- ม ซ ม ซ - - ซลซ รมร- ด--- ด ร- ม ซ มซ
- ม - ร่ - ด่ ด่ล~~-- ซลซ-- มลม--- ม(ซม)~~ ซล ด่ ร่ ด่
ล ร่ - ด่ร่- ด่ - ร่ ด่ลด่ล ซ ลด่ ล - ด่ล ซ ลม ซล ซ - ลซ ม ร มซ ม -
ม ซ -ม ล ม ซ- ม ล ม ซ- ซ - รม ร ซ- ซมร ซ มร ซมรดลด
- ล มซรมซ- มรดลดร- ร ดร- ดร- มรดรด- ร ด ล-- ซ ลด ร ด ล
--- --- ---- ล มร ด ล รล ด - ร- ซ มร- ด
--- ---
4
- ล - ด- ล - มม ล - ดด ล - รร ล - ด- ล - ม- ม ซ มร ม ซ ม
ม ด มร ม ด มร ด ร มร ซ ร มร ม ด มร ม ล ซล ม ซ มล ม ซ ล
ม ซ ม ลซ ล ด่ ล- ม - ลม ล ม ลล ร่ - ด่ด่ ท ท ลล ล ร่ ทท ท ร่ ล
- ล ร่ ทร่ ล ท ซซ ท ล ร่ล ท ซ ล- ร่ - ด่ล ด่ ซ ลล ม่ - ร่ร่ ม่ - ม่
ล ม่ - ร่ม่ ซ่ ม่ ร่===ม่ ด่ - ด่ร่ ม่ ร่ ม่ร่ ด่ ล ด่
ล ด่ ร่ ด่ล ด่ ซ ลล ด่ ร่ ด่ลลร่ ด่ ซ ล- ร่ - ด่ล ด่ ซ ลล ซ่ ร่ ด่ล ซ่ ซ ล
ล ซ่ ร่ ด่ร่ ซ่ ร่ ด่ล ซ่ ร่ ด่ล ม ซ ลล ม ร่ ด่ล ม ซ ด่ล ม ร่ ด่ร่ ม ล ด่
ซ ม ล ด่ร่ ม ซ มร่ ด่ ท ลร่ ท ร่ ลท ซ ลด ด ร ด่ล ซ ลม ด ม ร
ด ด ด ร- ซ - ม ม ด ร- ซ ร ซร ม ด ร- ด ล ล- ม ด ร- ด ล ล
- ร ล ดล ม ร ดร ม ร ดล ด ร ดร- ด ล ดด ล ด รซ ม ร ด- ซ ม
ร ด ร ลด ร ม ซร ม ด ร- ซ - ม ม ซ มร- ด - ท- ด - ดร ม ร ด
ล ม ด ร- ด ล ล- ร ล ดด ด ร ด่ล ซ ล ม- ม ซ มล ม ด มร ม ล ซ
ม ซ มร ม ร มซ ม ด มร ม ล ซ ม ด มร ด ร มร ซ ร มร ม ด ม
ร ม ล ม ซ ลม ซ ม ลซ ล ด่ ล- ร่ ด่ ล- ซ ม ซล- ซ ด่ ซล- ร่ ด่ ล
ซ ล ด่ ลด่---- ร่ ด่ ล- ร่ - ด่ล ด่ ซ ล- ม่ - ร่- ม่ - ล- ม่ - ร่
- ม่ - ซ่- ม่ - ร่- ม่ - ด่ล ล - ร่- ซ่ - ร่- ด่ ล มร่ ด่ ร่ ลด่ ซ ล
ด ด ร ด่ล ซ ล- ด ม รซ ม ด มร ม ล ซล ม ซ ลร่ ล ด่ ลซ ล
ล ซ ฟ ร ด ทด ร ฟ ซ ฟ ร ฟ
ซ ร ฟ ซ ฟ ซ รฟ ซ ฟ ล ซ ม ซล ม ล ซล ซ ม ซม ซ ล ซล ซ ม ซ
ล ท ล ซ ท ร ทล ร ท รล ร ท รล ร ท มท ร ท รล ร ท ทล ร ท ร
ล ท- ม ล รท ร ล ท- ร ล รท ร ล ทร ล ร ทล ซล ทซ ท ล ซ
ล ท ซ ล- ท ล ซ- ท ซ ลล ม ล ซด่ล ม ซ - ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลล ซ่ ม่ ร่
- ด่ ล ม่ร่ ด่ ร่ ล- ซ ลด ด ร ด่ล ซ ล ม- ม ซ ม ม ด มร ม ร ม
ล ม ซร ม ด มร ด ร มร ซ ร มร ด ร ม ม ด รม ซ ม ซ ล ด่ ล
- ด่ ล ซล- ม ซ ล- ม ร่ ด่ร่ ม ซ ล- ม ร่ ด่ร่ ม ซ ลล ม ร่ ด่ร่ ม ล ด่
ซ ม ล ด่ร่ ม ร่ ด่ร่ ม ล ด่ร่ ม ล ด่ร่ ม ล ด่ร่ ม ล ม่ม่ ร่ ร่ ม่ม่ ล ล ม่
ม่ ร่ ร่ ม่ม่ ซ่ ซ่ ม่ม่ ร่ ร่ ม่ม่ ด่ - ม่ม่ ร่ ร่ ม่ม่ ล - ม่- ร่ - ด่- ม่ - ร่
- ด่ ล ม่ม่ ร่ - ด่ล ม่ - ร่- ด่ ล ม่ร่ ด่ ร่ ด่ล ร่ ด่ ลซ ล ด่ ลด่----
5
- ร่ ด่ ล- ร่ ด่ ล- ซ ม ซล- ซ ด่ ซล- ซ ม ซล- ร่ ด่ ล- ซ ม ซล- ซ ด่ ซล
- ซ ด่ ม- ม - ลซ ล ด่ ล- ม - ลม ล ม ล- ร่ - ด่- ท - ล- ล ร่ ท
ท ท ร่ ล- ล ร่ ทร่ ล ท ซ- ท ล ร่ล ท ล ร่ล ท ซ ลล ร่ ด่ ลซ ล ด่ ล
- ด - รด ม ด ร- ซ - มล ม ซร ด ล มซ รม ด ร- ด ล ลล ม ด ร
- ด ล ล- ร ล ดล ม ร ดร ม ร ดล ด ร ดร- ด ล ดด ล ด รซ ม ร ด
- ล ซ มร ด ร ลด ร ม ซร ม ด ร- ซ - ม ม ด ร- ซ - ดร ม ด ร
- ด - ท- ด - ดร ม ร ดร ม ด ร- ล - ร- ล - ด- ด ล ซล ซ ล ม
- ม ซ มร ม ซ ม- ล ซ มล ม ซ ม- ม ล ซ- ซ ลด ด ร ด่ล ซ ล ม
- ม ซ ม ม ซ มม ม ล ซซ ซ ล มม ม ล ซซ ซ ท ลล ล ร่ ทท ท ร่ ล
- ล ร่ ทร่ ล ท ซซ ซ ท ลท ซ ลด ด ร ด่ล ซ ล ม- ม ล มร ด ล ด
ด ด ล ซร ม ซ ม- ล ล ล- ล - ร- ร ด รม ร ด ร- ล - ทท ล - ม
ม ม ซ มร ม ซ มม ล - ลล ล - ร- ร ด รม ร ด รล ซ มร ม ร ด
ด ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ ม ร ม ดด ด ร ซร ม ซ มม ล - รร ล - ด
- ด ร ซร ม ซ ม- ล - มซ ล ด่ ล- ฟ - ม ล ม ลล ร่ ร่ ด่ด่ ท ท ล
ล ล ร่ ทท ท ร่ ลล ล ร่ ทร่ ล ท ซซ ท ล ร่ล ท ล ร่ล ท ล ร่ล ท ซ ล
ร่ ล ด่ ร่ล ด่ ล ม่ร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ลด ด ร ด่ล ซ ล มล ซ ล
ร ม ร ม ม ซ รม ซ ด่ ลล ม ซม ซ ม ม ซ ม รม ด ม ดร ม ร ด
- ด - รด ด ด ร- ม ร ดร ม ด ร- ร - ดล ม ด ร- ม ซ ซ ม ด ร
- ร - ดล ม ด ร- ด - ท- ด - ร- ซ - ม ม ซ ล- ร - ดล ร ล ด
- ด ร มล ซ ล ม- ม ล มล ม ซ มร ม ร มล ม ซ มม ซ ล*ล--- ม - ล--ล*
- ม ซ ล*ล--- ม่ ร่ ด่ *--ล- ม ซ ล- ม่ - ร่- ด่ ล ม่- ร่ - ด่ล ม่- ร่
- ซ่ - ร่- ด่ ล ม่ร่ ด่ ร่ ล- ร่ ด่ ลซ ล ด่ ล- ม - ลม ล ม ล- ร่ - ด่
ด่ ท - ล- ล ร่ ทท ท ร่ ท- ท ร่ ทร่ ท ร่ ทท ท ร่ ทร่ ท ร่ ลล ล ร่ ท
ร่ ล ท ซซ ซ ท ลท ซ ลด ด ร ด่ล ซ ลม ม ซ มร ซ ม รซ ม ด ม
ร ม ร ม ม ซ มร ม ด มร ม ซ มร ด ร มร ซ ร มร ม ซ รม ด ม ร
ด ท ด รม ร ด มร ม ด ร- ซ - ม ม ซ มร ด ล ซร ม ด ร- ด - ท
ด ม ด ร- ด ล ลล ม ด รร ม ร ดล ร ล ดล ม ร ดร ม ร ดล ด ร ด
ร ด ล ดด ล ด รซ ม ร ด ซ มร ด ร ลด ร ม ซร ม ด ร- ซ - ม
ม ซ รม ซ ม ซ ล ด่ ลด่--- ล---
6
*ล--- - ล ล- - ล ล- ซ ซ ล- - ล- ซ ซ ล- - ซ ซ ล
- - ซ ซ ล- ร่ ด่ ล- ซ ซ ล- - ซ ซ ล- - ซ ซ ล
- - ซ- - ซ- ด่ - ซ- ด่ - ซ- ด่ - ซ- - ซ- ฟ - *--ลฟ ร ซ ฟ
ร ซ ฟ รซ ฟ ร ล ซ ล ซล ซ ม ซล ซ ล ซ
ล ซ - ซล ซ ล ซ ล ซ ล - ลฺ - ทฺ
- ร ทฺ รลฺ ทฺ ลฺ ร- ร ทฺ ร- ร ทฺ มทฺ ร ทฺ ร- ท - ทล ท - รซ ท - ร
ซ ร ท รล ท - ล- ล ท ล- ท - ซ- ซ ท ล- ท ท ร- ร ท รซ ท ร ล
- ท ล ซล ท ซ ทล ซ ล ทซ ล- ท ล ซล ท ซ ล- ท ล ซ- ม ซ ล
- ม - ซล ม ซ ล- ด่ ฟ่ ร่- ด่ ซ ล- ร่ - ด่ล ด่ ซ ล- ม่ - ร่- ม่ - ล
- ม่ - ร่- ซ่ - ร่- ด่ ล ม่ร่ ด่ ร่ ลด่ ซ ล- - ร ด่ล ซ ล- ด ม ร
ด ม ด ร- ม - ซ ม ด มร ม ร มล ม ซม ซ ม ซ ล ด่ ม- ม - ล
ซ ล ด่ ล- ม - ลม ล ม ล- ร่ - ด่- ด่ ซ ล- ร่ - มซ ล ด่ ล- ร่ ด่ ล
ซ ล ด่ ด่- - มซ ล ด่ - ร่ ด่ ลซ ล ด่ ล- ซ ด่ ซล- ซ ม ล- ซ ด่ ล
ซ ล ด่ - ม - ลม ล ม ล- ร่ - ด่- ท - ล- ล ร่ ทท ท ร่ ล- ล ท ซ
ซ ซ ล- ด ร มล ซ ล มม ม ล มล ม ซร ม ร ม ม ซ รม ด ม ร
ด ท ด ร ม ซร ซ ร มร ด ท ดร ด ม รด ล ด ร ม ซร ซ ร ม
ร ด ล ซล ด ร ดม ร ม รม ร ม ลด ร ด มร ด ล รล ด--- ด ร
ด ร ด รด ร ด ลซ ล ด รด ล ---
7
- - ล ม- - ล ม- - ร ม- - ด ม- - ร ม- - ล ม- - ร ม- - ด ม
- - ร ม- ซ ม- - ร ม- - ล ท- - ล ซ- - ล ด- - ล ซ- - ร ม
- - ด ม- - ร ด- - ร ม- - ล ม- - ล ม==- - ล ซ
- - ล ม- - ล ซ- - ท ล- - ร่ ท- - ร่ ล- - ท ซ- - ล- - ร ซ
- - ร ม- ซ ม- - ร ม- - ล ม- - ร ม- - ล ท- - ล ร- - ล ท
- - ล ซ- - ล ด- - ร ซ- - ร ม- - - - ซ ร- - ม ด- - ม ร
- - ม ซด่- - ม ร- - ม - - ม รม- - ม ซ- - ม รม- - ม - - ม รม
- - ม ซ- - ม รม- - ม - - รม รม- - ม ซม ร ม รม- ม - ด- รม - รม
- ม - ซ- - ม ร- - ด ร- - ด ร- - ม ร- - ซ ร- - ม ล- - ม ร
- - ด ล- - ร ล- - ท ล- - ร ล- - ท ด- - ร ด- - ท ด- ม ร ด
- - ท ด- - ร ดรด- - ท ล- - ซ ล- - ท ซ- - ล ท- - ล ร- - ล ท
- - ล ด- - ร ซ- - ร ม- - ด ม- - ร ซ===
- - ร ม- - ด ม- - ร ซ- - ร ม- - ร ด- - ร ม- - ล ม=
=- - ล ซ- - ล ม- - ล ซ- - ท ล- - ร่ ท- - ร่ ล- - ท ซ
- - ล- - ร ซ- - ร ม- - - - ซ ร- - ม ด- - ม ร- - ม ซ
- - ม ร- - ม ด- - ม ร- - ด ท- - ด ร- - ม ล- - ม ร- - ด ล
- - ม ล- - ด ร- - ซ ม- - ร ซ- - ร ม- ร ดล ร ล ด--- ร
- - ซ -รมรดล ด- ร - ดร- - ด ล- ซ - ล- ด - ร- ด - ---
หมายเหตุ: (ซล)~~ := ซลซลซล...