ฟ้อนพุทธบูชามาลัยข้าวตอก / วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
Fon Phuttha Bucha Malai Khaotok

1
[- - - -- ด ลฺ ร- - - -- ม ด ร- - ม ซ- ม ร ดลฺ ด ร ลฺร ด ลฺ ซฺ
- - - -- ด ลฺ ร- - - -- ม ด ร- - ม ซ- ม ร ดลฺ ด ร ลฺร ด ลฺ ซฺ
- - - -- ม ซ ซ- - - -- ด ลฺ ร- - ม ซ- ม ร ดม ร ซ รม ร ด ลฺ
- - - ซ- ม - ซม ด ร ดลฺ ม ด ร- - - ซ- ม - ซม ด ร ดลฺ ม ด ร]3
2 แคน
[- - - - - - - -- - - ซ- - ซ ด- - - -- - - ร- - ร ม- - ม ซ
- - - -- - - -- - ซ ล- ด - ซ- - - -- - ซ ร- - ร ม- ซ - ม
- - - -- - - -- - ม ด- ม - ร- - ร ด- - ด ท- ด - ร- ม - ซ
- - ซ ม- - - ม- - ม ซ- ม - ร- - ร ด- - ด ท- ด - ร- ม - ด]3
- - - ม- - ม ม- - ม ซ- ม - ร- - ร ด- - ด ท- ด - ร- ม - ด
3
- ด - ดดดด ด - ด
[- ด - ซ- - - ฟ- ซ - ล- - ซ ฟซ ล ฟ ซ- - - -- ซ - ด่- - - ล
- ซ - ม- ล - -- ซ - ม- - - ร- ม ร ด- ท - -- ด - ซ- - - ร
- ม ร ด *→4- - - ด - - - ด- - - ด]8
4
[- - - ด- - ม -ม ด ม ร- ด ลฺ ด- ล - ดลฺ - ม -- ม ด ม ร- ด ลฺ ด
- - - ซ- ร ม -ล ม ซ ร- ด ลฺ ด- - - ซ- ร ม -ล ม ซ ร- ด ลฺ ด
- - - ลฺ- - ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ร ด- - - ลฺ- - ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ร ด
- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซ ลฺ- - - ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซ ลฺ]6
จบ
- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซ ลฺ- - - ดร ม ซ รม ร ด รม ซ - ล

source: youtube