เสียงซอสั่งสาว เดี่ยวซอ / โนชานน ชินราช

เกริ่น
รดลฺดลฺ~~~~ - มรมซ (มลมซ)4ซม~~~ -
มซ-b --- ร - ม - ด-ลฺ-ล- (ดร)5 - ดรด - ดรดรด ลดล~--
ร - ร - ด ลฺ - ลฺ - ด ลฺ - ด - ร ด ลฺ ซมซม~- ด - ร มซ- มซม-- ล ม ซ - ร มซ-b- มซม~-
ด - ร ม ล ม ซ - ด ร มซ - มซม - ล - ม ล ซลซ ม - ด - ร มซม~--
ซ ล - ม -- ลซลซม - ร - ดรด - ลฺ -- ม -- ร - ด - ด - ลฺ -- ลฺ ด ร มซ - มซม --
ล -- ซลซ - ม -- ด - ร ม ล - ม ซ - ม ด - ร ซ ร มซม~--
ล -- ซลซ - ร ม ร ม ซ มซม~~~ - มซb --- ร - ม - ด-ลฺ - ล - (ดร)5-
ซลซม - ล ซลซ~~~ -- ซล - ซลซ - (มลมซ)5ซม~~~
-- มซ -- ร - ม -- ด-ลฺ ล -- (ดร)6 - ดรด - ดรดรด ลฺดลฺ~- ลฺดลฺ ด-ลฺ -- ลฺดลฺ~~~ --
เพลง
1
- - - ม- - - ลฺ- - - ลฺ- ม - ม- ร - - ทฺ - ลฺดลฺ~~ ~ - - ซ - มซม
- ร - ม- ซ - ลฺดลฺ~- - - ลฺ- ทฺ - ทฺด- - - ดร- - - - - มซม~~ ~ - ลทล~
~ ~ - ล- - - ฟ๋- ล - ฟ๋ลฟ๋~- ม - ร- ม - ด- ร - ม- ล - ม- ซ - ด
- ม - ด- ร - ม- ซ - ม- ลฺ - ม- ร - - ทฺ - ทฺด- - - ลฺดลฺ~~ ~ ~ ลฺ
2
- - - มซ- - - ลทล~~ ~ ~ -- ร - ม- ร - ม- ซ - ล- ซ - ล- ท - ซ
- ล - ซ- ท - ลทล- - - ร- ม - - ม - ซล ซ ล ซลซ- - - มซม~~ ~ ~ ~
- - - - ลฺ - ล- ซลซ - ม- ซ - ด- ร - ม- ด - ร- ม ซ มล ม ซ ม
- - - - ลฺ - ล- ซ - ม- ซ - ด- ร - ม- ด - ร- ด - ม- ร - ม
- ซ - ม- ด - ร- ม - ร- ลฺ - ทฺ ลฺ - ดฺ- ทฺ - ทฺด- - - ลฺดลฺ~~ ~ ~ ~
3
- - - มซ- - - ลทล~~ ~ ~ ~- ร - ม- ร - ม- ซ - ล- - - ล- ม - ซ
- ล ซ ม- ซ - ล- ซ - ซม- ล - ซลซ- - - ซม- ร - มซ- - - มซม~~ ~ ~ ~
- - - - ลฺ - ล- ซ - ม- ซ - ด- ร - ม- ด - ร- ม ซ มล ม ซ ม
- - - - ลฺ - ล- ซ - ม- ซ - ด- ร - ม- ด - ร- ด - ม- ร - ม
- ซ - ม- ด - ร- ม - ร- ลฺ - ดทฺ- ลฺ - - ทฺ - ทฺด- - - ลฺดลฺ~~ ~ ~ ~
4
- - - มซ- - - ลทล~~ ~ ~ -- ร - ม- ซ - ล- ซ - ล- - - ล- - - ซ
- ล ซ ม- ซ - ล- ซ - ม- ล - ซลซ- - - ซม- ร - ม-ซ- - - มซม~~ ~ ~ ~
- - - ลฺ- ด - ดร- - - มซ- - - ซม- ร - ม- ด - ร- ม ซ มล ม ซ ม
- ร - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- - - ร- - - ร
- - - ลฺ- - - ด- ร - ม- ล - ซลซ- - - ซม- - - ร- - - ร- ลฺ - ดทฺ
- - - ทฺด- - - ร- ม - ร- ด - ทฺ- ลฺ - มซ- - - - - - ลฺดลฺ~~ ~ ~ ~
5
- - - ล- - - ซลซ~~ ~ ~ - ฟ๋ - ซ- ล - ลท- ลทล - ซ- - - ซฟ๋- - - ฟ๋
- ล - ฟ๋ลฟ๋- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- - - ม- - - ร- - - ล- ท - ลทล
- - - - - - มซม~~ ~ - ม- ร - ม- ร - มซ ม ซ ล- - - ล- ร - ม
- ซ - ล- ซ - ล- - - ม- ซ - ซม- - - ด- - - ดร- - - ร- - - ร
- ด - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- ม ซ มล ม ซ ม
- ร - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- - - ดร- - - ดร
- - - ม- - - ซฟ๋- - - ฟ๋- ม - ล- - - ล- ม - ฟ๋ลฟ๋~- - - ฟ๋ม- - - ร
- ล - ร- ม - ฟ๋ลฟ๋~~ ~ ~ ~- ลฺ - ทฺ- ลฺ - ทฺล ทฺ ร มฟ๋ม~~ ~ ~ ~~ ~ - -
6
- - - ท- ม - ลซลซ ม - ท- ล - ซ- ล ซ ม- ซ - ล- - - ล- ร - ม
- ซ - ล- ซ - ล- ซ - ม- ล - ซลซ- - - ซม- ร - มซ- - - มซม~~ ~ ~ -
- - - ลฺ- ด - ดร- - - - ซ - มซม- ร - ม- ด - ร- ม ซ มล ม ซ ม
- ร - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- - - ร- - - ร
- - - ม- - - ซฟ๋- - - ฟ๋- ม - ล- - - ล- ม - ฟ๋- - - ฟ๋ม- - - ร
- ล - ร- ม - ฟ๋ลฟ๋~~ ~ ~ -- ลฺ - - ล - ทฺลฺ ทฺ ร มฟ๋ม~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
7
- - - ล- - - ซลซ~~ ~ ~ - ฟ๋ - ซ- ล - ลท- ลทล - ซ- - - ซฟ๋- - - ฟ๋
- ล - ฟ๋ลฟ๋- ม - ร- - - ด- - - ดร- - - ม- - - ร- - - ล- ท - ลทล
- - - - ม - มซม~~ ~ - ม- ร - ม- ร - มซ ม ซ ล- - - ล- ร - ม
- ซ - ล- ซ - ล- - - ซ- - - ฟ๋- ล - ฟ๋ลฟ๋- ม - ร- - - ร- - - ร
- ด - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- ม ซ มล ม ซ ม
- ร - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- - - ดรด- - - ดร- - - ดร- - - ดร
- - - ม- - - ซฟ๋- - - ฟ๋- ม - ล- - - ล- ม - ฟ๋- - - ฟ๋ม- - - ร
- ล - ร- ม - ฟ๋- - - ฟ๋- ล - ทฺ- ลฺ - ทฺล ทฺ ร มฟ๋ม~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
8
- - - ม- - - ลฺ- - - ลฺ- ม - ม- ร - - ทฺ - ลฺดลฺ- - - - ซ - มซม
- ร - ม- ซ - ลฺ- - - ลฺ- ทฺ - ด- - - ดร- - - - - - มซม~~ ~ - ลทล~
~ ~ ~ ล- - - ซฟ๋- - - ฟ๋ - - ร- - - ด- ร - ม- ร - ม- ซ - ด
- ม - ด- ร - ม- ซ - ม- ลฺ - ม- ร - ดร- ทฺ - ทฺด-b--- ลฺดลฺ~~~~