เพลง พระธาตุขามแก่น
Phra That Kham Kaen

1
[- - - -- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ร่ล ท ล ซม ซ ล ซม ฟ# ร ม]2
[- - - -ล ม ซ รม ร ด ลฺด ร ด มร ม ซ ลซ ม ซ รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]2
2
- - - -ซ ม ร ด- - - รด ลฺ ร ด- - - มร ม ซ ดร ม ด ลซ ม ร ม
- - - -ล ม ซ รม ร ด ลฺด ร ด มร ม ซ ลซ ม ซ รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ไปท่อน 1-2
3
[- - - -- ล - ซ- ม - ซล ท ล ซ- ฟ# - ม- ล - มซ ม ร ดลฺ ด ร ม]2
- ด่ - ลด่ ล ซ มร ด ร มร ม ซ ล- ซ - มร ม ซ ลด่ ล ซ มร ม ด ร
- ซ - -- ซ - ลฺ- ลฺ ด รม ร ด ร- ซ - ซ- ซ - ลฺ- ด - รม ร ด ร
- - - -- ม - ฟ#- ฟ# ม ล- ล ม ฟ#- ฟ# ม ร- ม - ฟ#ม ฟ# ล ทล ฟ# ล ม
[- - - -- ฟ# ร ม- ฟ# ร ม- ฟ# ร ม- - - ล- ฟ# ร มซ ม ร ดลฺ ด ร ม]2
→ 2 → 1 → 2 → 1 → 2
ตามที่แสดง พอหลังจาก 3 / → 2 → 1 → 2(3 รอบลง)

ที่มา: โน๊ตมือพิณน้ำหวาน