แก่นไชยนคร
Kaen Chai Nakhon

1 (4 รอบ)
- - - -- ม ซ ล- - ซ มร ม ซ ล- - ด่ มร ม ซ ลด่ ล ซ ดร ซ ร ม
- - - -- ม ซ ล- - ซ มร ม ซ ล- - ด่ มร ม ซ ลด่ ล ซ ดร ซ ร ม
- - - -- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด มซ ม ด ร- - - -- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด มซ ม ด ร
ลฺ ด ร ม- - ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺลฺ ด ร ม- - ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
2 (4 รอบ)
- ลฺ ด ร- ด ลฺ ดลฺ ด ร ซร ม ซ ม- ลฺ ด ร- ด ลฺ ดลฺ ด ร ซร ม ซ ม
- ล ซ มร ด ร มร ม ซ มร ด ร ม- ล ซ มร ด ร มร ม ซ มร ด ร ม
- ล ด่ มซ ล ซ ล- ม่ - ร่ด่ ล ซ ล- - ด่ มซ ล ซ ล- ม่ ร่ ด่ล ด่ ซ ล
- ม่ - ร่- - ด่ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม- ม่ - ร่- - ด่ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- ด่ - ล- - ซ มร ม ซ มร ด ร ม- ด่ - ล- - ซ มซ ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- ด่ - ล- - ซ มร ม ซ มร ด ร ม- ด่ - ล- - ซ มซ ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
3 (4 รอบ)
- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- ลฺ ลฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ ดร ม ซ ล- ลฺ ลฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ ดร ม ซ ล
- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร
- ม - ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ

ที่มา: โน๊ตมือพิณน้ำหวาน