สาวกาฬสินธุ์...- ส่วนโหวด

(the first half not yet)
สำหลับโหวดที่ไม่มี ท/ฟ
"หันมาเว้า..."
- - - ม่- - - ร่- - - ร่- - - ด่- ล - ซ่- - - ม่- - - ร่- - ด่ ล~
- - - ลด่ ล ซ ม- ซ ม ดร ม - ม- ม - ร- ม - ซ- ล ด่ ลซ ม - ล
- ร่ ด่ ลด่ ล ซ ม- ม - ซม ร - ด- ม - ซม ร - ด- ด ร ด- ด ร ด
(เพลงจบ)
- ลฺ - -- - - ลฺ- ด . ด- ร - มซ ล - ซ- ม - รด ลฺ - ด- ร . ลฺ
- - - -- - - ลฺ- ด . ด- ร - มซ ล - ซ- ม - รด ลฺ - ดร ด . ลฺ
- ซ - -- ม ร มซ ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
[- - - มซ ล ด่ ลร่ ล ด่ มซ ล ด่ ล- - - มซ ล ด่ ลร่ ล ด่ มซ ล ด่ ล
- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม]2
- - - ดร ม ซ ร- - - ดร ม ซ ร[- ม ซ มร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ล]2
- - - -- - - ม- - - ม- - - ม- - - ล- - - ซล ซ ล ดร ด ร ม
- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ด. ด - ร- - - -- ร - รม ร ม ดร ด ร ม
- - - -- - - ซ- ล ซ ม- ซ - ล- ม - ดร- ม - ดร- ม - ดร- ม - ดลฺ
- ม - ดร- ม - ดร- ม - ดร- ม - ด- ลฺ~ - -- - - -- ร - ดร ด - ด
ร ด - ลฺ- - - -- ร - ดร ด - ดร ด - ลฺ- - - -- ลฺ - ด- - - ร
- ม - ซ- - - มซ ม ซ รม ร ลฺ ด. ล ด ร- - - -- ลฺ - ด- - - ร
- ม - ซ- - - ม- ม ซ ร- ลฺ - ดร ด - ล- ซ - -- ม ร มซ ร ม ร
ด ลฺ ซฺ ลฺ
(บรรเลงลำเพลิน)
- - - ด- ด ร มล ซ ม รม ด ร ม- ม - -- ด ร มล ซ ม รม ด ร ม
- ลฺ - -- ซ - ซล ซ ม รม ด ร ม- ม - -- ด ร มล ม ซ รม ร ม ด
- ลฺ - ร- ม ซ มซ ล ด่ ซล ม ซ ล- ล ด่ ซล ด่ - ลร่ ด่ ร่ ลด่ ร่ - ด่
ม่ ร่ ม่ ด่ร่ ม่ - ร่ซ่ ม่ ซ่ ม่ร่ ม่ ซ่ ม่- - - ม่- - - ด่ร่ ม่ - ร่- - - ด่
- - - ซ่- - - ร่ม่ ซ่ - ม่- - - ด่- ร่ ด่ ล- ร่ - ม่- ม่ - ร่ด่ ล - ล
- - - -- - - -- - - -- - - ด่- - - -- - - -- - - -- - - ล
- ล ด่ ล- ล ร่ ล- ล ด่ ล- ล ร่ ลด่ ล ร่ ล==ด่ ล ร่ ซ
ล ซ ด่ ซ==ล ซ - มซ ม - ม==ซ ม - ร
ม ซ - ร==ม ร - ด่- ร่ ด่ ลด่ ร่ - ร่ม่ ร่ ด่ ล- ร่ - -
- ด่ - -- ร่ - ร่ม่ ร่ ด่ ล- ร่ - ด่- ล - ล- - - ม่- ร่ ม่ ร่ด่ ล - ด่
- ล - ล- - - ม่- ร่ ม่ ร่ด่ ล - ด่- ล - ล- - - ม- ม - รม ร ด ลฺ
- ลฺ - -
(จบ)
- - - ม- - - ซ- - - ล- ด - ร่- ด - ลด่ ล ซ ม- ซ - ล- ม ซ ร
- ม ซ มล ม ซ รม ร ด ลฺ- - - ม- ซ - ล- ด่ - ซล ด่ - ล- - - ซ
- ล - ด- ร่ - ด่ล ซ - ล- ล ล -ล ล - ล