สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน (เนื้อเพลง/จังหวะ)
Sao Kalasin Lamphloen (lyric,Rhythm)

(เกริ่น)
ละจั่งว่าเปิดผ้าม่านกั้ง- แจ้งสว่าง- สีขาวขาว
---ละสาว---กาฬสินธุ์มา- หา---อย่าท่า- ทาง
หลายเด้ออ้าย---อย่าท่า- ทาง---หลายเด้อ- อ้าย
(เพลง)
- โอย-เดชาย- มามาอ้ายมาไปชมถิ่น- มา
มาอ้ายมาไปชมถิ่นทางกาฬสินธุ์บ้านน้องสิลองเว้าสู่ฟัง- บ่
ต้องตั้ง -ใจต่อรอฝนถึงฤดูปักดำ -สิหลั่งลงทางน้ำ -- ตาม
คลองน้อย- ซอยมาจากเขื่อนคือจั่งเดือนส่องแจ้งบ่มีเศร้าเก่าหมอง- ตา
เหลียวมองจ้องเขื่อนลำปาว- ตาเหลียวมองจ้องเขื่อนลำปาวนั่งภูสิงห์
สูงยาวเป็นทิวทัศน์งามตา -- ถึงเดือนห้า- สงกรานต์เดือนม่วนจนคำนวณ
บ่ได้ -โอยไหลเข้าอั่งโฮม-----
----- สุขสม -ชมแดนสีสดจังหวัดงาม
หมดจด- เหมือนดั่งเมืองแมน-ได้ชม -สมใจสุขแสน -- บ่มี
ยากแค้นกาฬสินธุ์โสภา-- เอ้ามา- มา- มา-
- เอ้ามา- พี่- มากราบ- ให้ท่านได้ทราบ- ว่าพี่มาเยือน-
เก็บดอกไม้ละจุดธูปจุดเทียน-เก็บดอกไม้ละจุดธูปจุดเทียน- ยกมือ
เหนือเศียรให้ท่านช่วยคุ้มครอง-- รูปจำลองพระโสมพระมิตร-
- รูปจำลองพระโสมพระมิตร- เหมือนดังดวงจิตของชาวน้ำดำ-
กราบกรานทุกวันเย็นค่ำเพราะเป็นผู้นำ -กาฬสินธุ์ถิ่นงาม- หัน
มาเว้า -เมืองงามนามแก่น- หันมาเว้า -เมืองงามนามแก่นแฟนผู้ไป
อาจฮู้ -โอยดูแล้วเที่ยวมา - - งามเกินฟ้า -เกินม่วนหัวใจแฟนผู้ไป
เที่ยวชมสิบ่ลืมเมืองน้อง- สิบ่ลืมเมืองน้อง---