03 ลายใหญ่
03 LaiYai

{ม่ล่----- --- ---
- - - ม- - ร - - ล ร ม ซ ม- - ร - - ล ร ม ซ มล ม ซ ม
ร่ ม ด่ มร่ ม ด่ มร ด ร ดม ล มซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ล
ซ ล ท ลร่ ล ท ลซ ล ท ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล
- ซ ม ซล- ด่ ล ซล- ซ ม ซล- ด่ ล ซล- ซ ม รม- ด ม รม- ด ม รม- ด ม รม
- ร ด ด- - - รม ร ด ด- - - รม- ร ด ด- ร ด รม- ร ด ร่ ล ท ล
ร่ ล - ลล ล ล ลล ล ล ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ - มม ม ด รด ม ร ด- - ล ด
ร ม ซ ล ล ซ มร ด ร ดด ด ร ดร ม ซ - ร่ - ด่ร่- ร่ด่ ซ ล- ม - ซ
ล ม ซ ล- ท ล ร่ล ท ซ ล- ร่ - ด่ร่- ร่ด่ ซ ล- ซ่ - ร่- ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่
ร่ ด่ ซ ลร่ ล ด่ ซล- ท ล ซล- ด่ ล ซล- ท ล ซล- ซ ม ซล- ด่ ล ซล- ซ ม รม
- ด ม รม- ด ม รม- ด ม รม- ร ด ร~~ ~ ~ ~~ ร ด ร- ม ซ มร ม ซ
- ม ร ดล ล ด ร- ม ซ มร ม ซ- ม ร ดล ด ร ดร ด ร มร ด ล ม
ร ด ล มร ด ล มร ด ร มร ดด ด ล ดร ด ร ม- ซ ม ซล ม ซ ล
- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ด่ ร่ ซ่ร่ ด่ ล ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ล
ร่ ด่ ร่ ซ่ร่ ด่ ซ ล- ด่ ล ซล- ซ ม รม- ซ ม รม- ด ม รม- ด ม รด ล ร ด
- - ล ดร ม ซ ล- ล ซ มร ด ร ดด ล - ดร ม ซ ม- ม - มร ด ล ด
ด ล - ดร ม ซ ล- ด่ ร่ ซ่ร่ ด่ ซ ล- ด่ ล ซล- ซ ม ซล- ท ล ซล- ซ ม ซล
- ด่ ล ซล ซ ม รม- ซ ม รม- ด ล รม ซ ม ม ซ ม รม ด ล รม ด - ร
ม ร ด ลร ด ร ด- ด ร ดร ม ซ - ล ซ ลร่ ด่ ร่- ด ร ดร ม ซ
ล ล ท ลล ล ร่ ทท ท ร่ ทท ท ร่ ทท ท ร่ ทร่ ท ร่ ลล ล ท ลล ล ท ซ
ซ ซ ล ซล ซ ล ม- ม ล มร ม ซ ล- - ซ ลล ล ซ ลล ล ซ ลร ด ร ด
- ล - ดร ม ซ ล ล ซ ลร ด ร ดด ล - ดร ม ซ ล- ซ - รม ด - ร
ม ด ล ร- ด ล ม- ด - ร- ด ล มร ด ร ดด ด ล ดร ม ซ ล ล ซ ล
ล ล ซ ลล ล ด่ ซล ม ซ ล- ร่~ - ด่ร่- ด่ ซ ล~- ม ซ ซล ม ซ ลล ม ม ซล
- ซ ม ม- ซ ม ลม ซ ม รม- ซ ม รม ร ด ด- ด - ล- - ซ ล- ล ซ ร~
- ด ร ด- ล - ร ม ซ ลล ล ซ ลร ด ร ดร ด ร มร ดล ด ร ด
ม ซ ล- ด่ ล ซล- ซ ม ล- ด่ ล ซล- ซ ม ซล- ด่ ล ร่ล ด่ ล ซล- ด่ ล ซล
- ซ ม รม- ด ล รม- ซ ม รม- ด ล รม- ซ ม รม- ร ด ร- - - -- ร ด ร~
- ม ซ มร ม ซ ร~- - - -- ม ด ร~- ม ซ มร ม ซ- ม ร ดล ล ด ร
- ม ซร ม ด ร- ม ร ดล ล ร ดล ล ร ดร ม ร ดล ด ร ด
ซ ล ท ลร่ ล ท ลซ ล ท ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ซล- ด่ ล ซล- ด่ ล ร่
ล ด่ ล ซล ซ ม มล ม ซ รม ซ ม ลม ซ มม ด - รม ร ด ด- - - ร
- ม ซ ล- ล ซม ร ด ด- - - ลร ม ซ ลด ร ด ลร ด ร ดล ด ร ด
ร ด ร ม ม ซ รม ร ม ลด ร ด มร ด ร ด- ร ด รด ด--- ล
---
อ่าน
- ล- ด - ดร- ล- ด - ด- ร ม รม ซ - ด- ร ด ม- ล - ม
ล ม ซ- ดล ล ด ร ด- ด รม รมร - ด- ร ม ซ รม รมร ดร่ ด่ ม
- ม ซม ซ ล- ด่ - ร่ มซ ม ซ ร - ม- ม มซ ม รมรด- ดร ด ร ม
ซ รซ ร ม ลด ล ด- ร ม ร ม ซ ร ม- ล ดร- ด ล ด-- รม - รมร
-- ซ รม- ซมรด--- ล--- ซม - ร~-- ซ - รม- รด - ร~-- ซ รม- รด - ร~
-- ด รด ร ด ลร ด ร ด- รด ร ด ร-- ด ------ ล
--- ล---
จังหวะเร็ว
- ม- - ร ด- - ล ดร ม ซ ม - มม ร - ม - มม ร - ม
ม ด - มม ร - ม - มม ร - มม ด - มม ร - ม - มร ด ล ม
- มร ด ล ดด ด ร ดร ม ซ มม ม ซ ร ม ดด ด ร ดร ม ซ ม
ม ม ซ มม ม ซ ล ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ร่ล ท ซ ล
ร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ลซ ม ซ ล
ล ด่ ล ซล ม ซ ลล ด่ ล ซล ซ ม รม- ซ ม ลม ซ ม- ด - รม ร ด ล
ร ด ร ดร ด ร ดร ม ซ ล ล ซร ด ร ดด ด ร ดร ม ซ ม ล ม ม
ม ม ม ม ม ล ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม
ร ด ล มม ล ม มร ด ล ดด ด ร ดร ม ซ ม ม ล มซ ร ม ดด ด ร ด
ร ม ซ ม ม ล ซซ ซ ล มม ม ล ซซ ซ ท ลล ล ท ลล ล ร่ ทท ท ร่ ท
ร่ ท ร่ ทท ท ร่ ทร่ ท ร่ ลล ล ท ลล ล ท ซซ ซ ล ซล ซ ลด ด ร ด
ร ม ซ ม ม ล มซ ร ม ดด ด ร ดร ม ซ ม ล - ม - ม - ม
- มม ล ซ ม ร - มม ซ ม รม ซ ม รม ซ ม รม ด ม รม ซ ม ร
ม ร ด รร ร ด รม ร ด รม ร ด ทด ร ด รร ม ซ มร ม ซ รร ม ร ด
ล ม ด รร ม ร ดล ม ด รร ม ร ดล ม ด มม ม ร ซร ม ด รม- ร - ดล
- ม ร ดล ล ร ดล ล ร ดล ม ร ซร ม ร ดร ด ร ดร ด ร มล ม ซ ล
ท ล ร่ ลท ล ซ ลท ล ร่ ลท ล ซ ลท ล- ร่ - ด่ร่- ด่ ซ ล- ท ล ซ
ล ท ซ ลล ท ล ร่ล ท ซ ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่- ซ่ - ร่ม่ ซ่ ม่ ร่
ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่~- ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ซ ล
ล ม ซ ลซ ล ด่ ลด่ล~- ม ซ ลซ ล ด่ ลล ฟ ซ ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลซ ฟ ซ ล
ด่ ซ ด่ ลซ ฟ ซซ ร ซ ฟร ฟ ซ รซ ร ซ ฟร ฟ ซ รฟ ร ด ทด ม ด ร
ด ท ด รด ม ร ดร ด ล มด ม ร ดร ด ล มด ม ร ดร ด ล มม ซ ม
ม ซ ร มม ซ ม รม ร ด ด- - - ดล ม ซ ม- ม ซ มร ด ร ดด ด ร ด
ร ม ซ มม ม ล ซซ ซ ล มม ม ล ซซ ซ ล ซซ ซ ล ซล ซ - ลล ล ท ล
ล ล ร่ ทท ท ร่ ทร่ ท ร่ ทท ท ร่ ทร่ ท ร่ ลล ล ท ลล ล ท ลล ล ท ล
ท ล ท ซซ ซ ล ซล ซ ลด ด ร ดร ม ซ มม ม ซ ร ม ดด ด ร ด
ร ม ซ ม ล - ม - ม - ม - มม ล - มร ด ล ม ล - ม
ร ด ร ดร ด ร ดร ด ร มล ม ซ ลท ด่ ล ด่ซ ลด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ท
ด่ ล ด่ ทล ซ ล ซท ซ ล ซล ซ ล ท ท ซล ซ
ล ท ท ม่ล ม่ ท ม่ล ม่ ท ม่ล ม่ ท ม่ท ท ล ทท ม่ ล ทท ท ล ทท ซ ล ท
ท ท ล ม่ท ซ ล ซท ซ ล ทซ ท ล ซล ท ซ ทล ท ล ซล ท ซ ล- - - -
- ท ล ล- ท ล ร่ล ท ซ ล- - - -- ล - ลล ท ล ร่ล ท ซ ลล ท ล ซ
ท ซ ล ทซ ท ล ซท ซ ล ทซ ล ซ ทซ ท ล ซท ซ ล ทซ ล ซ ทท ล ล ท
ซ ล ซ ทซ ท ล ซม ซ ล ทร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ล
ซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลซ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ฟ ซ ร่ ซ ฟ ฟ ซ ฟ ร ด ท
ด ร ด รด ม ร ล ม ซ มร ด ล มม ด ล รร ด ม ร
ม ด ม รม ด ม รม ด ม รม ด ม รม ร ด ลร ด ร ดด ล ล ดร ม ซ
ล ล ซ ร ม ซ ม ล - ม - ม - ม - ม
ม ล - ม - ม - ม - มม ล ซ ม - มม ซ มม ด ม ร
ม ร ด ทด ร ด รร ม ซ มร ม ซ รร ร ด ทด ร ด รซ ม ซล ซ ด่ ล
ซ ด่ ซ ลด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร ด่ ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ล
ร่ ล ด่ ซล ท ล ร่ล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ร่ล ท ซ ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ล
ร่ ล ด่ ลด่ ท ล ซท ซ ล ทซ ท ซ ทท ซ ล ทซ ท ซ ทล ซ ล ทร่ ร่ - ท
ล ซ ล ทซ ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ซ
ล ม ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลซ ท ล ด่ล ทร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่
ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซ มล ม ซ ม ซ ซ ร ซ ร
ม ล ด รด ล ร ดร ด - รด ร ล ลด ร ด ลร ด - รด ร ด ---
----