01 ลายใหญ่ (สั้น)
01 LaiYai (short)

ม่ ---
ม่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ล มล ซ ล มล ม ลร ม ร ซม ล ด่
ม ร ซ รซ ร ม รด ร ม รม ล ด รด ร ม ดล ร ล ด--- รดร--- ด
--- . --- ล- - - -
---ม ร ล ดด ด ร มล ซ ล มม ม ซ มล ม ซ มร ซ ร ซร ม ด ม
ร ม ด ซล ม ซ ลร่ ด่ ท ลร่ ท ร่ ลท ซ ล ซม ท ล ร่ล ท ซ ลร่ ล ด่ ร่
ล ด่ ล ซ่ร่ ด่ ล ร่ด่ ล ซ ด่ซ ล ม ลซ มร่ ด่ ท ลร่ ล ท
ด ท ด รด ม ด ดร ม ด่ ซล ม ซม ร ด ลด ล ด ร- ม ด่ ซล ม ซ
- - - ด- - - ร- - - ซ ม ซ มร ซ ร ซร ม ซ มร ด ล ซร ม ซ ด
ล ร - ดล ร ล ดด ด ร มล ซ ล มม ม ซ มล ม ซ มร ซ ร ซร ม ด ด
ร ม ด มร ม ซ ด่ ม ร ดร ม ซ ล ม่ ม่ ร่- ม่ ม่ ม่ล ม่ ม่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่
ซ่ ร่ ม่ ซ่ร่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ด่ร่ ม่ ร่ ด่ล ร่ ด่ ลซ ด่ ซ ลม ล ซ มร่ ด่ ท ล
ร่ ล ท ซล ม ลซ ร ซ รซ ร ม รม- ล ด รด ร ม ดล ร ล ด--- ร
ด ร -- ด ---