13 ลายใหญ่ (ลำเพลิน)
13 Lai Yai (Lam Phloen)

เกริ่น เล็ว
--- --ล ---
ม่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล ท ล ร่ล ท ล ซล ท ซ ลร่ ด่ ท ด่
ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซ ม ม ซ มร ม ซ มร ม ซ ม
ม ซ ม ม ซ มร ด ล ร ม ซ ม ม ซ รซ ร ม ล
ล ร --- . ---
อ่าน
- ล ม- ม ซล ซ มม ซ ม ล- ร่ ล ด่ซลด่ ลด่ล~~---
- ม - ซล ด่ - ลซ ล ด่- ลด่ล~~-- ซ ม-- ม ซ - ลซ ม - ซ
- ด ล- ซ ม ด่ ซล - ซ ม- ล มซ ม ล มลม~~-- ลม- ซ - ร--- รมซ
- ซมรด--- ซ ม- ด่ ซล ด่ ซล ม -- ลมลม - ลม- ซ - ร- ซ ร
ม ร ด- ร - ดรดร - ด ล- ดรด-- ร- ---
จังหวะกระโดด
- - - ด- - - ร- ด ล ด- - - ร- ด ล ด- - - ร- ด ล ดร ด ล ด
ร ด ล ดร ด ล ดร ด ล ม- ด - มร ด - มม ด ล ดร ด ล ม ม ซ ม
ร ด ล ดด ด ร ซร ซ - มท ล ซล ท ซ ลล ท ล ร่ล ท ซ ลร่ ล ด่ ซ
ล ม ซ ลร่ ล ด่ ซล ม - มซ ม ร ดด ร - ซร ม ซ มซ ล ด่ ล- ม ซ ล
- ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลล ม ซ ลล ร่ ด่ ลร่ ล ร่ ลด่ ซ ล มล ม ม ล
ม ซ ร ดร ด - ม ซ - ดร ซ ม ม ซ ร ม- - ด่ ซ ม ซ ม- ด ล ด
- ร - ซร ม ซ มล ด่ ลซ ม ซ ลล ร่ ด่ ลร่ ล ล ด่ล ร่ - ด่ล ด่ ล ร่
- ม่ ด่ ลร่ ล ร่ ลด่ ซ ล มล ม ม ลม ซ ร ดล ม ม ม ซ- - - ร
- ด ร ด- ด ล ร- ด ร ดร ด - ดร ด - ดร ด ล ดร ด ล มม ด - ม
ร ด ล มม ซ ม รม ซ ร ม ม ซ มร ด ล มล ม ซ มร ด ท ล- ด ล ม
ร ด ท ล- ท ล รล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ล- ท ล รล ท ซ ล- ด ล ร
- ด ล มล ม ซ มร ด ร ด- ด ร ดร ด ล ล ม ซ มร ม ซ ล- - - ล
- ร่ ล ด่ซ ล ร่ ด่ร่ ด่ ซ ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ซล ม ซ ม- ด ล ด
- ร - ซร ม ซ ม- ล ด่ ล- ม ซ ลล ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลล ม ซ ล
ล ร่ ด่ ลร่ ล ร่ ลด่ ซ ล มล ม ม ลม ซ ร ดล ด - ม ซ ร ซ ม
ม ซ ร มล ด่ ซ ม ซ ม- ด ล ด- ร - ซร ม ซ มล - ลซ ม ซ ล
- ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลล ม ซ ล- ร่ ด่ ลร่ ล ร่ ลด่ ซ ล มล ม ม ล
ม ซ ร ดล ม ม ม ซ- - - ร- ด ร ด- ด ม ร- ด ร ดร ด ล ด
==ร ด ล มม ด ล มร ด ล มม ซ ม ร- ด - มล ม ซ ม
ร ม ซ ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ด่ ท ด่ร่ ด่ ท ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ล
ซ ม ซ ลล ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ลซ ม ซ มล ม ซ มร ด ล มล ม ซ ม
ร ด ล มซ ม ซ มร ด ร ด- ด ล ดร ม ร ดด ด ล ดร ม ร ดล ม ร ซ
ร ม ร ดล ซ ร ซร ซ ร มม ซ ม ม ซ ร มล ม ซ มร ม ซ ล- - - ล
- ร่ ล ด่ซ ล ด่ ล- ม ซ ลร่ ล ด่ ซล ม ซ ม- ด ล ดด ร - ซร ม ซ ม
ล - ลซ ม ซ ลล ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลล ม ซ ลล ร่ ด่ ลร่ ล ร่ ด่
- ซ ล มล ม ม ลม ซ ร ดล ม ม ลม ซ ร - - - ร- ด ร ด- ด ล ร
- ด ล มม ซ ม ร- ด ล มม ซ ม มร ด ล มม ซ ม มร ด ท ลล ท ล ร
ล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล รล ท ซ ล- ด ล ร- ด ล มล ม ซ
ร ด ท ล- ด ล ร- ด ล ดร ด ล ด==ร ด ล ม- ซ ม ร
ม ซ ม ร==ม ซ ม ลม ซ ร มล ม ซร ด ท ลล ท ล ร
ล ท ซ ล- ด ล ร- ด ล ม ม ซ ร- ด ร ด- ด ล ดร ม ร ดร ม ร ซ
ร ม ร ดล ด ร ดร ม ซ มล ม ซ รด ล ซ ล- - - -- ซ - ม ม ซ ร
- ด - ดด ล - ซซ ม - ม ร - ซร ม ซ ม- - - -- ล - ลล ซ - ม
- - -- ม ซ ร- - - รด ล ร ด- - - -- ม ซ ร- - - รด ล ร ด
- - - -- - - ล ซ ลร ซ ม ม ซ ร ม- ล ด่ ซ ม ซ ม- ด ล ด
- ร - ซร ม ซ ม- ล ด่ ลซ ม ซ ลล ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลซ ม ซ ล
ล ร่ ล ด่ซ ล ด่ ลด่ ซ ล มล ม ม ลม ซ ร ดล ม ม ลม ซ ร ด- - -
- ซ ลร ซ ม ม ซ ร มล ด่ ซล ม ซ- ด ล ด- ร - ซร ม ซ ม
- ล ด่ ลล ม ซ ลล ร่ ล ด่ซ ล ด่ มซ ล ด่ ลซ ม ซ ลล ร่ ด่ ลร่ ล ร่ ด่
ด่ ซ ล มล ม ม ลม ซ ร ดล ม - ลม ซ ร - - - ร- ด ล ด- ด ล ด
ร ด ล ดร ด ล ดร ด ล มม ซ ม มร ด ล มม ซ ม มร ด ท ลล ท ล ร
ล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ล- ท ล รล ท ซ ลล ท ล รล ท ซ ล- ด ล ร
- ด ล ม ม ซ มร ด ล ม- ซ ม รม ซ ม รม ซ ม รม ซ ม - - - ล
- ด่ ล ร่ล ด่ ล ร่ล ด่ ซ ล- ท ล ร่ล ท ซ ลล ท ล ร่ล ท ซ ล- ร่ - ด่
ร่ ด่ ซ ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ม ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ซ
ล ม ซ มล ม ซ มร ด ล ม ม ซ มร ด ร - ด ล ร- ด ล ด- ด ล ร
- ด ล ม ม ซ มร ด ล ม- ซ ม มร ด ล มล ม ซ มร ด ท ลล ท ล ร
ล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ ลล ท ล รล ท ซ ล- ด ล ร- ด ล ดร ด ล ด
==ร ด ล ม ม ซ มร ด ร ม ม ซ มร ด ร มซ ร ม ร
ด ล ซ ล- - - -- ซ - ลล ด ด รร ม ม ซล ด่ ซล ม ซ
ม ร ด ล- - - -- ซ ซ ลล ด ด รร ม ม ซล ด่ ซล ม ซ
ม ร ด ล- - - ท- ร - -- ท - ร- ท ร ล- - - ท- ร - -- ท - ร
- ท ร ล- - - ดล ด ร มม ซ ม ร- ด ร มม ซ ม ร- ด ล มล ม ซ ม
ร ด ท ล- - - มร ด ท ล- ท ล รล ท ซ ล- - - ร- ด ล ดร ด ล ด
====ร ด ล มม ซ ม ร- ด ร มซ ร ม ร
ด ล ซ ล
จบ ช้าลง
- - - ม- - ร ซ- - ร ม- ล - ด- ล - ม- ซ - ร- ม - ลด ร - ด
--- ---