02.สุดสะแนน

{ซซ่----- ลร---
- - ซ รด ม ร ดม ด - ด ล ด มร ด - ลด ม ด มร ด ร ด ด ด
ล ด ร ด ด ดล ด ซ ลด ม ด รด ท ด รด ม ด รด ท ด รด ม ร ซ
ล ด่ซ ลด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซ ฟซ ล ด่ ซด่ ล ซ ฟซ ล ฟ ซ
ฟ ม ฟ ซฟ ซ ด่ ลซ ฟ ซ ซ ฟ ฟ ซ รฟ ร ด ทด ม ด รด ท ด ร
- ดล ด - ลด ม ด มร ด - ดล ด - ดร ด - ดล ด - ดร ร - ม
ด ล ด มร ร - ดม ด - ดร ร - มด ล ด มร ด - ด ด ดล ด ร ด
ด ดล ด - ลด ม ด รด ท ด รด ม ด รด ท ด รด ม ร ม ซ ล ด่
ซ ล ด่ ร่ด่ ล ร่ ลด่ ร่ ร่ ร่ด่ ม่ ม่ ม่ด่ ร่ ร่ ม่ร่ ด่ ล ม่ด่ ร่ ด่ ม่ร่ ซ่ ร่ ม่
ด่ ร่ ด่ ม่ร่ ซ่ ร่ ม่ซ่ ล่ ซ่ ม่==ล่ ม่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ทด่ ท ด่ ร่
ด่ ม่ ร่ ด่ม่ ด่ ร่ ด่ล ด่ ร่ ด่ม่ ด่ ร่ ด่ล ซ ด่ ลซ ด่ ซ ลด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซ
ด่ ล ซ ฟซ ล ฟ ซฟ ม ฟ ซฟ ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟ ฟ ซ ฟ==
ซ ฟ ด ทด ม ด รด ท ด รด ม ร ด
ล ด - ลด ม ด มร ด ร ด ด ดล ด ซ ลด ม ด มร ด ร ด ด ด
ล ด ร ด ด ดล ด - ลด ม ด มร ร - ม- ม - มร ด - ดล ด - ด
ร ด - ดล ด - ดร ด ร ดร ด - ดล ด - ดร ด - ดล ด - ดร ด - ล
ด ม ด มร ด ร ด ด ดล ด ร ด ด ดล ด - ลด ม ด มร ด ร ด
ล ด ล ดร ลด ม ด มร ด ร ด ---- - - -
- - - - - ซ- ม ซ ลด่ ด่ ล ร่ล ด่ ซ ซม ซ ด่ ซล ม ด รร ร ด ซ
ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ร- ร - ร - ร- ม - ดร ด ล ซ
ม ซ ซ ม ด ซ ม ร ดล ด ร ซม ซ ซ ด่ ซ ลซ ม ด ร ร ซ
ม ซ - มซ ด่ ซ ลซ ม ด รร ร ด ซ ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ด่
ล ซ - ซ- - ล ซ - ซม ซ ม ซด่ ล ซซ ม ซ ด่ ล ซ มซ ม ด่
ม ร ดด ด ล ดร ม - มล ด่ ซ ม ด รร ร - ดล ม - ซม ซ ด่ ซ
ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ร- ร - ร- - ร- ม - ดร ด ล ซ
ม ซ ซ ม ด ซ ม ร ดล ด ร ซม ซ ด่ซ ม ด รร ร ร ซ
ม ซ ซ มด่ซ ม ด ร- ร ด ซ ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ร
- ม - ซ ด ด รม ซ - ม - - - ซ ด - รม ซ - ม -
- - ดล ล ด รด ม - มร ด - มด ร - รด ท ด รด ท ท ดม ด ร ม
ด ร - รด ท ด รด ท - ด- - - ล - มซ ม ม ซซ ล - ด- -
ด ล - มซ ม ม ซซ ล - ดด ด ล ดร ม - ซม ซ ด่ ม ด รร ร ร ด
ล ม ร ซม ซ ด่ล ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ร- ร - รด่- ร
ด ม ร ดร ด ม ซ ซ ม ด่ ม ร ดล ด ร ซม ซ ด่
ซ ม ด ร - ซม ซ ซ มด่ซ ม ด ร- ร ด ซ ม - ลด ม ด ร
ล ด - ดร ร - ร- ซ - ซม ซ ม ซ- - ด่ด่ ด่ ด่ ด่ด่ ซ - ซม ซ ม ซ
- ล - ด่- ด่ - ร- ด - ลด ล ซ ม ด่- - - ด - ดล ล ด ร
- ม - ซ- - - ด - ดล ล ด ร- ม - ซม ซ ด่ - ซ - มซ ม - ม
ร ด ล ดร ซ ม ซ ซ มด่ ม - มร ด ล ดด ซ - ฟ ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร ร ซ ซ ฟ ฟ ซ ลซ ฟ ม ร ด รร ม - มด ม ร ด
ร ด ล ดด ร ด รร ม - มด ม ร ดร ด ล ด - ร่ล ด่ ซ ซม ซ
ด ม ด ร- ร ด ซ ม - ลด ม ด รล ด - ดร ร - ร- ร - รด่ - ร
- ม ร ดร ด ล ซม ซ ซ ม ด่ล ม ร ดล ด ร ซม ซ ด่
ซ ม ด ร ร ซม ซ ซ มด่ซ ม ด ร- ร ด ซ ม ม ซม ซ ด่
ม ม ซด่ ล ซ มด - ม รด่ ล ซ มด ม ด ร- ม ร - -
- ร่ - ด่ร่ ด่ ม ดร ด ม ดร ด ม ดล ด - ลด ม ด มร ด - ลด ม ด ม
ร ด - ดล ด - ดร ด - ดล ด - ดร ด - ดล ด - ดร ด ร ดร ด - ด
ล ด - ดร ด - ดล ด - ดร ด - ลด ม ด มร ด - ดด ล ด ดม ด - ล
ด ม ด มร ด ร ด--ซซ่} ---
น้อย
--- - ฟ . ==
- ฟ - ฟ- ล - ซ- ซ ล- ฟ ล ซซ ซ ลฟ ฟ ล ด่ด่ ด่ ลฟ ฟ ล ซ
ซ ซ ล ซ ลซ ล ซ ซ ลล ล ล ซ ซ ลล ด่ ล ร่ล ด่ ซ ล
ร่ ล ด่ ลด่ด่ - - ฟล ฟ ซ ล- . ล - ล
- ล- -ฟ ฟ - ซล ฟ ซ ร่ ล ด่ ซ ล ซ- - - -- ท ล ร่
ล ท ด่ ซ ล ซ- - - -- ท ล ร่ล ท ด่ ซ ซ ล- ล ด่ ล ซ ล
ด่ ร่ ฟ่ ร่ด่ ล ซ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซร ฟ ร ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ล ด่ล ฟ ล ฟ
ซ ฟ ล ซล ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟร ฟ ซ ล- - - ล==- - - ฟ
- ฟ - ซ ลร่ ล ด่ ซ ล ซ- - - -- ท ล ร่ล ท ด่ ซ ล ซ
- - - -- ท ล ร่ล ท ด่ ซ ซ ล- - - ล- ซ ล- ด่ ล ซล ด่ ล ซ
ล ด่ ล ซล ด่ ล ร่ล ด่ ล ซล ด่ ล ร่ล ด่ ล ซ ซ ล - ซ ซ ล
ร่ ล ด่ ซด่ ล ซร ฟ ร ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ร ซล ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟร ฟ ร ฟ
ซ ฟ ล ซ- ฟ - ฟล ด่ ล ด่ล ฟ ซ ฟล ด่ ล ด่ล ฟ ซ ร-
- - ฟ- - - ม- - - ร- - -- - - ฟ- - - ม- - - ร- - -
- - - ฟ- - - ซ- ล - ด่- - - -- - - ลซ ล ด่ ร่ด่ ล ด่ ซ- - - ด่
- ด่ ร่ ม- ม ซ มร ด - ร- - -- - - ฟ- ฟ ซ ฟร ฟ ซ ร- ล ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟ- - - -- ซ - ล- ด่ - -- - - ลซ ล ด่ ร่ด่ ล ด่ ซ- ร่ - ด่
ด่ ด่ - ม- ม ซ มร ด - ร- ม ซ รม ร ด ล- - - ด- - - ร- ล ซ ฟ
ร ฟ ซ รฟ ซ ฟ รฟ ร ด ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ลล ล ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ร่
ล ด่ ซ ลล ล ร่ ด่ด่ ด่ ท ด่ร ด่ ท ด่ร ด่ ท ด่===
ร่ ม่ ด่ ร่ร่ ร่ ม่ ร่ด่ ล ด่ ร่ด่ ร่ ฟ่ ร่ด่ ล ด่ ร่- ฟ่ - -- ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่
ด่ ล ด่ ร่- ฟ่ ฟ่ ฟ่ฟ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่ด่ ล ซ ล- ด่ - -- ล ซ ลด่ ซ ล ซ
ฟ ร ด รด ร ฟ ซล ด่ ล ซล ซ ฟ ซฟ ร ด ร- - ซ ฟร ฟ ซ รฟ ซ ฟ ร
ฟ ร ซ ฟร ฟ ซ ลด่ ล ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ฟ ร ด่ล ด่ ล ฟซ ฟ ล ด่ล ล ซ ล
ล ล ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ล- - ด่ ล- ด่ ซ ล- - ด่ ล- ด่ ซ ล
- ฟ - ซล ด่ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ฟร ฟ ร -- - - ฟซ ฟ ร ด่- ล ซ ล
- - - -
- - - ม- - - ม- - - ม- - -- ม ม ม- ล - ฟ- ม - ม- ม ด ท
- ท ด ร- - -- - - ร- ร ด ท- ด - ร- ม - ฟม ร - ม- - - -
- - - ล- - - ม- - - ม- - - ร- ม - ม- ล - ฟ- ม - ม- ม ด ท
- ด - ร- - - ร- - - ร- ร ด ท- ด - ร- ม ร ด- ท - ล- - - -
- - - -- - - -- ม - ม- ล - ด่ล ม - ม- ล - ด่ล ม - ม. . . ล
ด่ ล ซ ม. . . ลด่ ล ซ ม. . . ลด่ ล ซ ม- ล ด่ ลด่ ล ซ ม. . . ล
- - - ซ- - - ล- - - ม- - - ล- - - ซ- - - ล- - - ม- - - -
- - - ซ. ซ ซ ซ. ซ . ซ. . . .. . . ด- - - ท- - - ล- - - -
น้อย
- - - ฟ- - - ม- - - ร- - - ด่- ด่ ล ซล ซ ฟ ซฟ ร ด ร- - ซ ฟ
ร ฟ ซ ลด่ ซ ด่ ลฟ ล - ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ล- - - ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ร่
ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ร ฟร ฟ ซ ร- - - ร
- - - ร- - - ร- - - ฟ- - - ซล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ซล ฟ ล ซ- - - -
- ท ล ร่ล ท ด่ ซล ฟ ล ซ- - - -- ท ล ร่ล ท ด่ ซล ฟ ซ ล- - ด่ ล
- ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ล ซล ด่ ล ซล ด่ ล ร่ล ด่ ล ซล ฟ ล ซล ด่ ล ซ
ล ด่ ล ร่ล ด่ ล ซล ฟ ซ ล- - - ซล ฟ ซ ลด่ ซ ล ซฟ ร ด ร- - - -
- - - ร- - - ร- - - ล- - - ล- ซ - ฟ- มฟม - ร- - - ร- ฟ - ม
- ร - ด- ร ด ล- ซ - ล- - - -- - - ล- - - ล- - - ล- - - -
- ซ - ฟ- ม - ร- - - ร- ฟ - ม- ร - ด- ร ด ล- ซ - ล- - - -
- - - -- - - -- - - ซ- - - -- ฟ - ด- - - -- ล - ซ- - - -
- ฟ - ด- - - -- ฟ - ม- ร - ด- - - ด- - - ร- ด - ร- - - ร
- - - ร- - - ร- - - ซ- - - -- ฟ - ด- - - -- ล - ซ- - - -
- ฟ - ด- - - -- ฟ - ม- ร - ด- - - ด- - - ร- ด - ร- - - ด่
- ด่ ล ซล ซ ฟ ซฟ ร ด ร- ร ซ ฟร ฟ ซ รฟ ซ ฟ รฟ ร ซ ฟร ฟ ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ล- - - ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ร่ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ล
ซ ฟ ซ ฟร ฟ - ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ร ดร ฟ ร ฟซ ฟ ร ดร ฟ ซ ร- - - ร
- - - ร- - - ร- - - ฟ- - - ซล ฟ ซ ลร่ ล ด่ ซล ฟ ร ซ- - - ซ
- ท ล ร่ล ท ด่ ซล ฟ ล ซ- - - ซ- ท ล ร่ล ท ด่ ซล ฟ ซ ล- - ด่ ล
- ด่ ซ ล- ด่ ล ซล ด่ ล ซล ด่ ล ซล ด่ ล ร่ล ด่ ล ซล ฟ ซ ลด่ ซ ล ซ
ฟ ร ด รด ร ฟ ซล ด่ ล ซล ซ ฟ ซฟ ร ด ร- - - -- ล - ร- - - ด
- ล - ร- ฟ - ซ- ล ซ ฟ- - - มร ด - ร- - - ร- ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ล
ซ ล ด่ ซล ซ ฟ ร- ฟ - ซ- ฟ - มร ด - ร- ม ร ซ
สุดสะแนน
- ม - ซม ซ ม ซ- ล ซ ม- ม ซ ลด่ ล ซ มซ ม ด่ ซล ม ร ดล ด ล ด
ร ม - ซม ซ ด่ ซล ม ด ร- ร ด ซล ม - ซม ซ ด่ ซล ม - ซด่ ล ซ ม
ด - ม รด่ ล ซ มด ม ด ร- - - ซ- - - ลด ม ร ดล ร ด ล--- ด ร
--- ล ด---ร ด ล ซ---