ตัวอย่างโวดเดียว สาวน้อยหยิกแม่
Wot solo - Sao Noi Yik Mae

เกริ่น
รมซล ---- . มซ -- ม - . ล ซลด่ -- ล - ซ . ล . มซ -- ม - .
ล . ม ซ - ม~ . ล . ม ซ - . ดรมซ -- ร . ซ . ด ลฺ . ม . ด ร~ -- ดลฺ . . ซฺลฺด -- ลฺ ----
ซมร - ซ . รม . รดลฺ . ลฺ ดรดร ดลฺ . ลฺด . ร . . ซ - ม . ซม~ -- ร . ดลฺ .
ซฺ . ลฺ - . ลฺ . ม . ดรม ----
ลฺ . ด ร ด ลฺ ด - . ม ร ม ด ร - . ล - ด - ร ม . ล . ม - ซ - . ม - ซ - . ร - ด - ลฺ - .
ม - ซ - ม . ร - ด - ลฺ - . ม - รมซ . รม ดลฺ - . ม . ดร ดร ด ลฺ . ลด ดร ----
ด - ม ร ม ซ --- ม . ซ . ม~ -- รดลฺ . ซ . รม -- ร - ดลฺ . ลฺด ----
ร - มซ มซ - ม . ม - ร - ด ลฺ . ลฺ ด ร ด ----
ร - มซ มซ - . ซลด่ -- ล - ซ - ม --- .
ซ - มซ~ . ลซลด่ร่ - ด่ - ล - ซ - ม - .
ล . ม - ซ - ม~ - . ล . ม - ซ - . ดรมซ -- ม~ -- มรม . รดลฺ .
ม . ลฺดร~ -- ดลฺ . . ลฺด -- ลฺ ---
เนื้อ
. . . รม- - - รม- - - รม- - - รม ซ ม รม ซ ม รม ซ . ล
- - - ซล- - - ซล- - - ซล- - - ซล. . . ล- ด่ ล ซล ด่ ล ซล ด่ . ร่
ด่ ล~ - .. ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล~- - - .. ม ซ ลด่ ซ . ลซ ม ร ม
- . . ด. ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม- ซ . รมร- ด . ด- ลฺ . มรม- ซ . ด
- ร ด ลฺ. ร . ด- ร ด ลฺ. ร . ด- ลฺ - .. ลฺ . มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - .. ด . รม- - - รม- - - รม- . . ม- ซ ม รม ซ ม รม ซ . ล
- - - -. ม . ล- ด่ ล ซล ด่ . ร่ด่ ล~ - -. ม . ล- ด่ ล ซล ด่ . ล
- ด่ ล ซ. ด่ . ลด่ ล ด่ ลซ ม ซ ล- ด่ ล ซล ด่ . ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
- . . ด. ด ร มซ ซ ล ลซ ม ร ม- ซ . รม- รด . ด- ลฺ . มร ม ซ ด
- ร ด ลฺ. ร . ด- ร ด ลฺ. ร . ด
. ลฺ . ดร ม ซ ร- - - .. ม ซ มร - - .. ม ซ ร- . . มร ม ซ ม
- ร ม ร. ลฺ . ร- ม . มร ม ซ ม- รมร - .. ด . มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - -. ด . รม- - - รม- - - รม- . . ม- ซ ม รม ซ ม รม ซ . ล
- - . .. ม . ล- - . ด่- - . ร่- - . ด่ร่- - . ล- - . ร่- - . ล
- - ด่ ล- - ซ ล- - . ม. ซ - ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล- ด่ ล ซ. ด่ . ล
ด่ ล ด่ ลซ ม ร ม- . . ด. ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม- ซ . รมร- ด . ด
- ร . มรม- ซ . ด- ร ด ลฺ. ร . ด- ร ด ลฺ. ร . ด
. ม . ดร ม . รมร~- - - .. ม ซ รมร~- - - .. ม ซ รมร~- . . มร ม ซ รมร~
- - - .. ลฺ . ร- ม . มร ม ซ รมร~- - - .. ด . มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - -. ด . รม- - - รม- - - รม- . . ม- ซ ม รม ซ ม รม ซ . ซล
- - - -. ม . ล- - - ด่- - - ล- - ด่ ลด่ล~- - ซ ล- . ด่ ลด่ล~- - ซ ล
- ด่ - -- ล ซ ล- . . ร่- - ม่ ร่- - ม่ ด่- - ร่ด่ ล~- . . ร่- - ม่ ร่
- - ม่ ด่- ร่ . ร่ด่ล~
- - . .- ซ . ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล- - - .. ม . ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
- . . ด. ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม- ซ . รมร- ด . ด- ลฺ . มรม- ซ . ด
- ร ด ลฺ. ร . ด- ร ด ลฺ. ร . ดรด
ช้าลง
- ลฺ - ม- ร - ซ- . ร ม- ลฺ . ด- ลฺ . ม- ม ซ รม ร ด รม มซ - -
- - - ซลด่- - - ล- - - -