ภูไทสกลนคร
Phuthai Sakon nakhon

- - - -- - - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มซ ม ร ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มซ ม ร ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ - ซ- ม - ม- ร - ม- ซ - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ล ซ ม- ซ - ล- ด่ - ล- - - -- ล ซ ม- ซ - ล- ด่ - ล
- - - -- ร่ - ด่- ล - ด่ล ซ - ล- - - -- ร่ - ด่- ล - ด่ล ซ - ล
- - - ด่- - ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ม- ซ - ล- - - ม่- - ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ม- ซ - ล
- - - -- - - ซ- ซ ล ซม ร - ม- - - -- - - ซ- ซ ล ซม ร - ม
- - - -- ซ - มซ ม ร ดลฺ ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
- - - ม- - ซ ม- ร - ม- ซ - ด- - - ซ- - ม ร- ด - รด ลฺ ร ด
- ร ด ลฺ- ร - ลฺ- ร - ลฺร ลฺ ร ด- - - ม- - ซ ม- ร - ม- ซ - ม
- - - ล- - ซ ม- ร - ม- ซ - ล- - - -- ด่ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ล
- - - -- ด่ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ล- - - ด่- - ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ม- ซ - ล
- - - ม่- - ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ม- ซ - ล- - ซ่ ม่ซ่ ม่ ซ่ ร่ม่ ร่ ม่ ม- ซ - ล
- - - -- ด่ - ซ- ซ ล ซม ร - ม- - - -- ด่ - ซ- ซ ล ซม ร - ม
- - - -- ซ - มล ม ซ รม ร ม ด- - - -- ซ - มซ ม ร ดลฺ ซฺ - ลฺ
- ด - ร- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
- - - -- ลฺ - ด- ร - ม- ร - ซ- - - -- ลฺ - ด- ร - ม- ด - ร
- - - -- ลฺ - ด- ร - ม- ร - ซ- - - -- ลฺ - ด- ร - ม- ด - ร
- - - -- ลฺ - ด- - ร ด- ลฺ - ซฺ- - ลฺ ซฺ- มฺ - ซฺ- ลฺ - ด- ซฺ - ลฺ
กลับต้น