ตัวอย่างโหวดเดียว

ลฺดรม------
.. ดรม-- .. ซม.. มซล------
.. ดรม-- . ลซลด่-- ล ซลซม-
. ดรมซ--- รมร. ซ . รม- รด
. ซฺลฺด------
.. ร- . มซ . มซ- . ล . รมซ. รม - รด. ดร--- ด---
.. ร- . มซ . มซ- . ล ด่--- ล-- ซ ม
-- . ลด่ร่- ด่ ล- ซ . ด่. ซล - ซ ม. รม
- . ด่. มซ-- ม . ล. มซ-- ร
. ซ . รมรด . ลฺดร-- ด---
. รดลฺ------
2012-3-3

Sample of Wot solo.