กาเต้นก้อน (ทำนองหลัก)
Ka Ten Kon (basic)

- - - ลฺ- ลฺ - ลฺ- ลฺ - ลฺ- ลฺ - ลฺ
- ลฺ - มฺ- มฺ ซฺ มฺซฺ ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺ{=}
- ลฺ - ลฺ- ลฺ ซฺ ด- ด - ลฺ- ลฺ ซฺ ด{- ด - ลฺ- ลฺ ซฺ ด- ลฺ - รด ลฺ ซฺ ด}
{=}- ด ลฺ ด- ด ร ม- ม - มลฺ=
===- ม ซ ล- ล - ล===
A
- ล ด่ ซ- ซ ด่ ล- ล ด่ ซ- ซ ด่ ล- ล ด่ ม- ม ซ ล- ล ด่ ม- ม ซ ล
- ล ด่ ม- ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
ร ด ร มร ซ ร มร ด ร มร ซ ร มด ลฺ ด รด ม ด รด ลฺ ด รด ม ด ร
ด ซ ม ร==ม ซ ร ม
B
{- ม ซ มร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ ม}{=}
{- ม ซ ลซ ล ด่ ม}{=}- ม ซ ลซ ล ด่ ล{ร่ ล ด่ ลซ ล ด่ ล}
{=}ซ ล ด่ ร่ด่ ม่ ด่ ร่ด่ ล ด่ ร่ด่ ม่ ด่ ร่ด่ ล ด่ ร่ด่ ร่ ม่ ล
- ล ด่ ร่ด่ ร่ ม่ ล
A
{- ล ด่ ซ- ซ ด่ ล}{=}- ล ด่ ม- ม ซ ล{=}
- ล ด่ ม- ม ซ ล{ด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล}{=}ด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
{ร ด ร มร ซ ร ม}{=}{ด ลฺ ด รด ม ด ร}{=}
ด ลฺ ด รด ร ม ลฺ
C
{- ลฺ ด รด ร ม ลฺ}{=}{- ลฺ ด มฺ- มฺ ซ ลฺซฺ ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺ}
{=}- ลฺ ด รด ม ด รด ลฺ ด รด ม ด ร
ด ซ ม ร==ม ซ ร ม
B
{- ม ซ มร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ ม}{=}
{- ม ซ ลซ ล ด่ ม}{=}- ม ซ ลซ ล ด่ ล{ร่ ล ด่ ลซ ล ด่ ล}
{=}{ด่ ล ด่ ร่ด่ ม่ ด่ ร่}{=}ด่ ซ่ ม่ ร่=
=ด่ ซ่ ร่ ม่
B' high
{- ม่ ซ่ ม่ร่ ม่ ซ่ ม่}{=}- ม่ ซ่ ม่ร่ ม่ ซ่ ด่- ด่ ร่ ม่ร่ ม่ ซ่ ด่
- ด่ ร่ ม่ร่ ม่ ซ่ ร่~~ ~ ~ ~- ม่ ซ่ ร่~~ ~ ~ ~- ม่ ซ่ ร่~ ~ ~ ม่ร่ ม่ ซ่ ร่
- ร่ - ม่ร่ ม่ ซ่ ด่- ด่ ร่ ซ่ร่ ม่ ซ่ ม่{ด่ ล ด่ ร่ด่ ม่ ด่ ร่}{=}
ด่ ล ด่ ร่ด่ ร่ ม่ ล- ล ด่ ร่ด่ ร่ ม่ ล
A
{- ล ด่ ซ- ซ ด่ ล}{=}- ล ด่ ม- ม ซ ล{=}
- ล ด่ ม- ม ซ ล{ด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล}{=}ด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
{ร ด ร มร ซ ร ม}{=}{ด ลฺ ด รด ม ด ร}{=}
D / x=ม
ด ซ ม ร==ม ซ ร ม{ x ด x มx ร x ม}{=}
x ซ x มx ร x มx ซ x มx ซ x ลx ด่ x ลx ซ x ลx ร่ x ลx ด่ x ร่
x ม่ x ร่x ซ่ x ร่x ม่ x ร่x ด่ x ลx ม่ x ม่x ม่ x ลx ม่ x ร่x ด่ x ล
x ร่ x ลx ด่ x ซx ด่ x ซx ล x มx ล x มx ซ x รx ม x ดx ร x ม
x ร x ซx ร x มx ซ x มx ร x มx ด x มx ร x มx ด ร มร ม ซ ด
B'' low
- ด ร มร ม ซ ด- ด ร มร ม ซ ร~~ ~ ~ ~- ม ซ ร~~ ~ ~ มร ม ซ ร~
~ ~ ~ มร ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม{ด ลฺ ด รด ม ด ร}{=}
end
ด ม ด รด ม ด ร{รดมด}nซ~~~~{รม~ -}nรม~~~~
{ดร~ - }nดร~~~~ลฺด~~~~รดลฺ~~~~
2011/12/10 ครูเอ้