สุดสะแนน - มีลำด้วย (อ.กิตติวัตร)
Sut Sa Naen - for Lam (A.Kitiwat)

เกริ่น
ซซ่-- - - - ซ- - - -
ซ ม ด มด ม ร ดร ด ล ดร ด ซ ลด ล ด ลด ร ซ มร ด ล ดร ล ด ล
ร ด ล ดซ ล ด ม- ด ร ดล ซ - ~- - - - - - -
ท่อน 1
- - - ซ- - - -- ล ซ ลด่- - ร่ ลด่ ล ซ ซม ร ล ดร ม ด ร~- ร ด
ล ซ ซ ซร่ ล ด่ ลซ ม ด ร- ร ด ซล ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ซ
ม ซ - ซม ซ ม ซ- ลร่ด่- - - ซม ซ - ซม ซ ม ซ- ลร่ด่- - ซ ล
ด ล ซ ล- - ซ ลด ล ซ มล ม ซ ลด ม ร ดล ล ด ดล ด - ลด ม ร ด
ล ล ด ร- - ด ซล ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ซม ซ - ซม ซ ม ซ
- ล ซ ม- - ซ ลด ล ซ ล- - ซ ลด ล ซ มล ม ซ ลด ม ร ดล ล ด ด
ล ด - ลด ม ร ดล ล ด ร- ร ด ซล ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ซ
ม ซ - ซม ซ ม ซ- ม ซ ลด่- . ร่ ล- - ด่ล ม ซ มร ม ร ดล ล ด ด
ล ด - ลด ม ร ดล ล ด ร- ด ล ซ- ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ซ
ม ซ - ซม ซ ม ซ- ล ซ ม- - ซ ลด ล ซ มล ม ซ ลด ม ร ดล ด ล ซ
- ม ซ ลด ม ร ดล ล ด ร- ร ด ซล ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ร
- ฟ - ฟด ม ด ร- ล ม ซร ม ร ฟ- ฟ - ฟด ม ด ร- ล ม ซร ม ร ด
ร ด ซ ลม ม ซ ดร ม ร ดล ด ล ซ- ซ - มซ ร ล ดซ ม ด รม ซ ล ด่
ซ ล ซล ม ซ ดร ม ด ร- ซ - -- ซ - มซ ล ซ มด ด ม ร
ท่อน 2
- - - ด- ล - ดล ด ร ด=====
ล ด ล ดร ล ด ลร ด ล ดร ล ด มร ม ร ด ล ด ร ม ด ม~ - ดร ด ล ด
ร ม ด มร ด ล ดล ด ร ลด ม ร มร ด ล ดร ล ด มร ม ร ดล ด ร ม
ด ม~ - ดร ด ล ดร ม~ - ดร ด ล ดร ล ล มร ม ร ดล ซ ล ดร ล ด ม
ร ด ร ดล ด ร ลด ม~ - ดร ด ล ดร ม ด มร ม ร ด
- - ม ดร ม ด มร ด ร ดล ร ด ล- - ม รซ - - -- - - ม~- - - -
- รด รด ลซ - - - -

Sound: me-kon-lam-dowai.mp3 of page: "Sound files". Recorded by Hiroshi OBATA in 1990's. Coded in 2006, modified in 2011 by muri.