หัวโนนตาล (อ.สมบัติ)
HuaNonTan (A.Sombat)

ซซ่--ซร่ - - -
T1
- - - ด- ล ลฺ- ด ด- ร ร- ร ด- ล - ด ด- ร ม
- ร ด- ล - ด ด- ร ร- ร ด- ล - ด ด- ร - ซ
- ม ซ ร- ด ม- ด ด- ร - ซ- ม ซ ร- ด ม- ด ด- ร - ร
- ร - ซด่- ม ซด่=(same)==- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ร่- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ม- ด่ ลด่ล- ซ ม- ร ด- ล ซ
- ม - ซ- ด่ ล- ด่ ซ- - ม- ซ - ด ม- ด ร- - ร
- ร - - ด่ - ล- ด่ - ซ- - - ม- ซ - ด ม- ด ร- ด่ - ลด่ล
- ซ - ม- ซ - - ซ - ม- ซ - - ซ - ม- ร - ม- ด ร- - ร
- ร - ด่--- - - ม- ฟ--ด่- - - ซด่- - - ด่--- ซ ฟ ม- ฟ--ด่-
- ม ซ- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ- ด่ ร่- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ลด่ล- ซ ม- ร ด- - ม ซ- ด่ ล- ด่- - ม
- ซ - ด ม- ด ร- - ร- ร ซ- ด่ ล- ด่- - ม
- ซ - ด ม- ด ร- ด่ - ลด่ล- ซ ม- ซ - - ซ - ม- ซ -
- ซ - ม- ร - ม- ด - ร- - - ร
T2
- - - ด- ล - ด ด- ร - ร- ร ด- ล - ด ด- ร - ม
- ร - ด- ล - ด ด- ร - ร- ร - ด- ล - - ด - ด- ร - ซ
- ม ซ ร- ด ม- ด - ด- ร - ซ- ม ซ ร- ด ม- ด - ด- ร - ร
- ร - ด่--- - - ม- ฟ--ด่- - - ซด่- - - ด่--- ซ ฟ ม- ฟ--ด่-
- ม ซ- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ- ซ - ซ- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ร่- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ- ด่ ล- ซ ม- ร ด- ล - ซ
- ม - ซ- ด่ ล- ด่ ซ- - ม- ซ - ด ม- ด ร- - ซ
- ม - ซ- ด่ ล- ด่ ซ- - ม- ซ - ด ม- ด ร- ด่ - ลด่ล
- ซ - ม- ซ - - ซ - ม- ซ - - ซ - ม- ร - ม- ด - ด- ร - ร
- ร - ด่--- - - ม- ฟ--ด่- - - -ด่- - - ด่--- ซ ฟ ม- ฟ--ด่-
- ม ซ- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ - ซ- ซ - ซ- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ร่- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ- ด่ - ร่- ด่ - ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ลด่ล- ซ ม- ร ด- - ซ- ม - ซ- ด่ ล- ด่- - ม
- ซ - ด ม- ด ร- ร - ร- ร - ซ- ด่ ล- ด่- - ม
- ซ - ด ม- ด ร- ด่ ลด่ล- ซ - ม- ซ - ล- ซ - ม- ซ - ล
- ซ - ม- ร - ม- ด - ด- ร - ร
- ร - - ล - ด - ด- ร - ม- ร - ด- ล - - ด - ด- ร - ร
- ร - - ล - ด - ด- ร - ซ- ม ซ ร- ด ม- ด ด- ร - ร
- ร - ซด่- ม ซด่===- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ซ
- ด่ ร่- ด่ ลด่ล- ซ ม- ซ ม- ด่ ลด่ล- ซ ม- ร ด...