นาฏนาคราช
Nata Nak Rat

ท่อน 1
[- - - -- ม ร ด- - ลฺ ดร ม ด ร- - - -- ม ร ด- - ลฺ ดร ม ร ม
- - ด่ ล- - ซ มซ ม ร ดร ม ซ ร- - ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - ม ด- - ทฺ ลฺ
- - - -- ร ลฺ ด- ร ลฺ ด- ร ลฺ ด- - ร ดลฺ ด ร ม- ล ซ มร ม ซ ม
- ล ซ มร ม ซ ล- ด่ ล ซร ม ซ ม- ด ลฺ ดร ม ซ ร- - - ดร ม ซ ร
- - - ดร ม ซ รม ร ด ลฺด ลฺ ซฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ]
ท่อน 2
[- - - -- - - ล- - ซ มร ม ซ ล- - - -- ม - ล- - ซ มร ม ซ ม
- - - -- มฺ ซฺ ลฺ- - ซฺ ลฺ- ลฺ ด ร- - - ม- ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - ม- ม ซ รม ร ด ลฺด ลฺ ซฺ ลฺ(- - - -- ลฺ - ด- - ร มร ม ซ ม)
- - - -- ลฺ - ด- - ร มร ม ซ ม(- - - -- ลฺ - ด- - ร มร ม ซ ล)
- - - -- ลฺ - ด- - ร มร ม ซ ล- - - -- ม - ล- - ซ ม- - ร ด
- - ลฺ ด- ด ร ม- - ร ด- ลฺ ซฺ ลฺ- - ลฺ ด- ด ร ม- - ร ด- ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 3
[- - - -- - - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ร่- ด่ - ท
- - ม่ ร่- ด่ - ท- - - -- - - ร่- - - ร่- - - ร่- - - ร่- - - ร่
- - - ด่- ท - ล- - ร่ ด่- ท - ล]