กั๊บแก๊บลำเพลิน
KapKep LamPhloen

ท่อน 1
- - - -- - - ม- - - ซ- - - ล- ท - ร่- ท - ล- ซ - ม- ซ - ล
- ม ซ ร- ม ซ มล ม ซ ร- ม - ด- - - ม- ซ - ล- ท ล ซล ท ซ ล
- - - ม- ซ - ล- ท ล ซล ท ซ ล
2
[- - - -- - - ด- - ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รด ลฺ ร ด- - ลฺ ร- ด ร ม
ล ม ซ รม ด ร ม- ล - ลด่ ล ซ ม- ร ม ซด่ ล ซ ม- ล - ลด่ ล ซ ม
- ร ม ซด่ ล ซ ม- ด ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รด ลฺ ร ด- - ลฺ ร- ด ร ม
- ด่ - ซล ม ซ ล- ล - -ซ ล ซ ล- ล - -ซ ล ซ ล- ล - -ซ ล ซ ล
- ด่ - ซล ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- ด ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รด ลฺ ร ด
- - ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รม ด ร ม- ล - ลด่ ล ซ ม- ร ม ซด่ ล ซ ม
- ล - ลด่ ล ซ ม- ร ม ซด่ ล ซ ม- ด ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รด ลฺ ร ด
- - ลฺ ร- ด ร ม- ด่ - ซล ม ซ ลร่ ด่ ร่ ลด่ ร่ ล ด่ม่ ร่ ม่ ด่ร่ ม่ ด่ ร่
ม่ ร่ ซ่ ม่ร่ ม่ - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ด- - ลฺ ร- - ลฺ ด
ร ม ร ด- ร ลฺ ด- - ลฺ ร- - ลฺ ดร ม ร ด- ร ลฺ ด- ลฺ - -- ม ซ ล
ด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล- - - -- ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- ด ลฺ ร- ด ร ม
ล ม ซ รด ลฺ ร ด- - ลฺ ร- ด ร มล ม ซ รม ด ร ม
- - - -- - - ด่- - - ด่- - - ด่- - - ล- ซ - ล- ซ - ม- - - ม
- - - -- - - ล- - - ล- - - ล- - - ซ- ม - ซ- ม - ร- - - ร
- - - -- - - ด- ร - ด- ร - ม- ซ - ม- ซ - ล- ด่ - ล- ซ - ล
- - - -- - - ม่- - - ม่- - - ม่- - - ร่- ด่ - ร่- ด่ - ล- ซ - ล
- - - -- - - ด่- - - ด่- - - ด่- - - ล- ซ - ล- ซ - ม- - - ม
- - - - - - ล- - - ล- - - ล- - - ซ- ม - ซ- ม - ร- - - ร
- - - -- - - ด- ร - ด- ร - ม- ซ - ม- ซ - ล- ด่ - ล- ซ - ล]
ท่อนจบ
- - - -- - - ม- - - ซ- - - ล- ท - ร่- ท - ล- ซ - ม- ซ - ล
- ม ซ ร- ม ซ มล ม ซ ร- ม - ด- - - ม- ซ - ล- ท ล ซล ท ซ ล
- - - ม- ซ - ล- ท ล ซล ท ซ ล- ล ล -ล ล - ล