ลำเพลิน (อ.สมบัติ 02 แม่แบบแคน)
LamPhloen (A.SomBat)

(รายน้อย)
{ล่-ลซ---- ร - ---
- - - ล ซ ด่ซ ล ซร ด ร ร ฟร ฟ ฟ ร
ด ร ด รฟ ซ ฟ ซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซ ล ด่ ซล ด่ ล ซด่ ซ ล {ร่-
ร ฟ ร ซร ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟ ฟ รด ร ด รล ซ ล
ซ ลซ ล ล ซ ด่ ล ฟ รด ร ด รซ ล ซ ซ ล ซ
- ซล ----- ร - ---- ร - ---
--- -ร่}
- - - ล- - ล - ล==ล ซ - ล - ลล ซ - ล
- ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล
- ล - - ล - - ร่ร่ ร่ ร่ ล- - ร่ร่ ร่ - ล
ร่ ล ด่ ล=======
=ร่ ล ด่ ร่- ร่ ด่ ร่ล ร่ ด่ ร่=ล ร่ ด่ ฟ่...- - - -- ซ่ - ฟ่...
- - - -- ซ่ - ฟ่ซ่ร่- ร่ - ฟ่ซ่ร่- ร่ ฟ่ ฟ่ซ่ร่====
- ฟ่ ม่ ด่ร่ ซ ล- ฟ่ ม่ ด่ร่ ฟ่ ม่ ด่====
=ร่ ด่ ซ ล- ==- - - ซ ล
ซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ล==ร่ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่==
ฟ่ ร่ ฟ่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่==ฟ่ ร่ ด่ ลฟ่ ร่ ด่ ทล ท ซ ลท ล ท ซ
ล ท ล ร่ล ท ล ซ ซ ลซ ล ด่ ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซ
ล ซ ด่ ล=====
= ล ซฟ มล ด่ ล ซฟ ม ล ซฟ ร ฟ
ล ซ ด่ ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลซ ล ด่ ร่ฟ่ ล ฟ่ ร่ด่ ล ซ ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ล
==ล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล
- ลล ซ - ล - ด่ด่ - ล - ซ - ซ ลซ ล ด่ ล
ซ ลซ ล ด่ ลล ล ร่ ด่ด่ ด่ ร่ ด่ด่ ด่ ร่ ด่ด่ ด่ ม่ ร่
ร่ ร่ ม่ ร่ม่ ร่ ม่ ร่ร่ ร่ ม่ ร่ร่ ร่ ม่ ร่ม่ ร่ ซ่ ม่ม่ ม่ ซ่ ม่ร่ ม่ ซ่ ม่ซ่ม่- ม่ ซ่ ม่
ร่ ม่ ซ่ ม่ซ่ม่- ม่ ซ่ ม่ซ่ ม่ ซ่ ร่ร่ ร่ ม่ ร่ม่ ร่ ม่ ด่ด่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ฟ ฟ ซ ด่
ซ ล ด่ ลล ร่ ร่ ด่ด่ ร่ ร่ฟ ฟ ซ ด่ซ ล ด่ ล - ล - ลล ซ - ล
- ลล ซ ซ ล ล ซ ซ ล - ลล ซ - ล- ล ด่ ลซ ล ด่ ล
ร่ ล ด่ ล==ร่ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่==ฟ่ ร่ ฟ่ ร่
ซ่ ร่ ฟ่ ร่=ร่ ร่ ซ่ ร่ร่ ร่ ฟ่ ร่ร่ ร่ ซ่ ร่ร่ ร่ ฟ่ ล่ล่ ล่ ซ่ ล่ล่ ล่ ฟ่ ล่
ล่ ล่ ซ่ ล่ล่ ล่ ด่ ล่ล่ ล่ ซ่ ล่ล่ ล่ ร่ ล่ล่ ล่ ซ่ ล่ล่ ล่ ด่ ล่ล่ ล่ ซ่ ล่ล่ ฟ่ ฟ่ ล่
ล่ ซ่ ซ่ ฟ่ฟ่ ร่ ร่ ซ่ซ่ ฟ่ - ร่ร่ ร่ ซ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่ร่ ร่ ซ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ล- ฟ่ ร่ ด่ร่ ฟ่ ร่ ด่ร่ ฟ่ ร่ ด่ร่ ด่ ซ ลซ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ล
ร่ ล ด่ ลซ ล ฟ ลซ ล ด่ ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ด่ ซล ด่ ล ซ
{ร่-ฟ ร ด รด ร ฟ รล ซ ล ซ ลซ ล ซ
ร ด ซ ล ด่ ลด่ล- ซ ลซ ล
ล ซ ด่ ซด่ ซ ล ล ซ ฟ รด ร ด รด ร ด รซ ล ซ ซ ล ซ ร ฟ
ฟ ร - ---- --- -ร่}
อ่าน
ร ฟร ซ ฟร - ร ฟ- ร่ ล ด่ซ ล ร ฟซ ฟ ซ ฟ - ซ ล
ด่ ซ ด่ ซ ลร ร ซ ล ด่ ลด่ลซ ฟ ร ซ ลด่- ฟ ร ซ- - ร- ฟ
ด่ ซ ลด่ ลด่ลฟ ร ฟซ ร- ท ล ท. ท - ซล ซ ทล ท ซ ล
- - ด่ ร่ด่ ร่ ฟ่- ซ ลซ ร่ ล ด่- ร ซ ล ด่ ลด่ล
ฟ ร - ซ ล ด่ ร่- ฟ ร ซ- - ร- ฟ - ล ด่ ซด ด ร
ฟ ร - ฟซ ล~ด่---- ด - รฟ ร - ด- ร ฟ- - ซ- ด - ร
ฟ ร ฟซ ล- ฟ่ ร่ฟ่ร่- ด่ ลด่ ซ ลร ร ซ ล ด่ ลด่ล ฟ ร -
ซ ล ด่ ร่- ฟ่ ร่- - ร- ฟ ร ฟ- - ร- ฟ ร ด่- - ร- ฟ ร ฟ
- - ร- ฟ ร ด่- - ร---- ฟ ร ฟซ ล- ด่ ซ ฟ ร ซ
ฟ ร ด่ ซ ฟ ร ซฟ ร ด่ ซ ฟ ร ฟ- ด่ ร่ร ซ - ฟร ร ฟร ฟ ซ
ด่ ลด่ล- ซ่ ร่ ฟ่ ร่ด่ ร่ - ซ ลซ ร่ ล ด่ร ร ซ ล ด่
ซ ลร - ซ ล ด่- ฟ ร ซ- - ร- ฟ ซด่ ซ ลร - ด่ ลด่ล
- ซร - ด่ ลด่ล- ซร - ด่ ลด่ล- ซ...--- ฟ--- ร~---
- ร ฟ- ซล ซล--- ซ~--- ด่ ------ ร รฟ ร ฟ
------- ซ - ลด่ ล ด่--- ร่ฟ่ร่ฟ่ร่ฟ่ร่ ด่- ฟ่~---
--- ร่---ฟ่ร่ด่ล---ฟ่ร่ด่ล---ฟ่ร่ด่ล- ฟ่ร่ฟ่ร่ ซ่
--- ฟ่ ร่ฟ่~---ฟ่ ด่ ฟ่ ด่ฟ่ ด่ ฟ่ ด่- ร่~--- ด่ ลซ ล ซ ลซ ล ซ ล
ซ ล - - ร ร - ซร ด ซ- ฟ ซ- ฟ ซ---- ฟ
--- --- ---
- - - ร ฟ ร ร ฟ ร ฟ ฟ ร ด รด ร ฟ ร ล ซ
ซ ล ซ ล ซล ซ ล ซ ร ฟ ฟ ร ด รด ร ฟ ล ซ
ล ซ ล ฟ ร --- --- ---
เข้าจังหวะ
- - - ล- - ล - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ล
ล ซ - ล ล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ล
- - ล - - ร่- - ล- - ร่ร่ ร่ - ลร่ ล ด่ ล
======ร่ ล ด่ ร่ล ร่ ด่ ร่
==ล ร่ ด่ ฟ่...- - - -- ซ่ - ฟ่...- - - -- ซ่ - ฟ่ร่- ร่ ฟ่ ฟ่ร่
=====- ฟ่ ม่ ด่ร่ ซ ล- ฟ่ ม่ ด่
ร่ ฟ่ ม่ ด่=====ร่ ซ ล- ซ ล
==- ซ ล- ซ ล- ซ ล- ซ ล ร่~- - - -
- ล ซลซ- ล ซล- ล ซลซ- ฟ ร ดร ฟ ด ร- ฟ ร ร ฟ ร ฟ- ฟ ซ ด่
ซ ล ด่ ล- - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ล
จังหวะ 3
ล ซ - ร- ฟ ร- - ฟ ร- ด ร- ฟ ร- - ฟ ร
- ด ร- ฟ ร- ฟ ล- - ด ล- ฟ ฟ- ล ฟ-
ด ล ด ล- ซ ซล- ซ ล- ซ ล- ด่ - - ด่ ซลซ- ฟ ร
- - ล ซ- ด่ ซลซ- ฟ ร- ด ร- ฟ ร- ฟ ล- ด ล
- ด ร- ฟ ฟ- - - ลด ล ด ร- ฟ ล- ฟ ล- ซ ล
- ด ฟ- ฟ - - - - ล ซ- ล ซลซ- ฟ ร
- ด ร- ฟ ร- - ม ร- ด ร- ฟ ร- - ฟ ร
- ด ร
จังหวะ 4
- - ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล - ลล ซ - ล
- ลล ซ - ลล ล ด่ ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ร่
ฟ่ ร่ ฟ่ ร่ฟ่ ร่ ฟ่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซ ล ด่ ล
ร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ล ฟ ซ ฟฟ ฟ ฟ ฟ==ฟ ฟ
ล ซฟ มล ซ ด่ ลซ ล ล ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ฟ่ ร่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ด่ ซ
ล ด่ ล ซ{ร่-ร ด รด ร ด รล ซ ล ซ ลซ ล
ล ซ ด่ ล ฟ รด ร ด รซ ล ซ ร ฟ ฟ ร ฟซ
- - รซซ่--- --- ฟ- ซ - ฟ- ซ - ล- ด - ซ- ล ซ ฟร ด ฟ ร
ด ฟ ร ดฟ ด - ร~