รำสาวน้อยร้อยเอ็ด
RamSaoNoiRoiEt

- - - -- - - -- - - ม- ม - มซ ล ซ ม- ร - ด- - - ม- ม - ม
ซ ล ซ ม- ร - ด- - - ลฺ- ลฺ - ลฺด ร ด ลฺ- ซ - ซ- - - ลฺ- ลฺ - ลฺ
ด ร ด ลฺ- ซ - ซ- - - ซ- - ซ ซ- ซ - ซ- ลฺ ด ร- - - -- ลฺ ด ร
[- - - -- ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ลฺ ด ร- ม ร ดร ม ด ร
- ซ - มร ม ซ ด- ซ - มร ม ซ ด- ซ - มร ม ซ ดร ม ซ ดร ม ซ ม
- ล ด่ ซด่ ซ ล ม- ล ด่ ซด่ ซ ล ม- ม ซ ดลฺ ด ร มซ ม ร ดลฺ ม ด ร
- ม ซ ดล ด ร มซ ม ร ดลฺ ม ด ร- - - ดลฺ ม ด ร- - - ดลฺ ม ด ร
- - - ดลฺ ม ด รซ ม ร ดลฺ ม ด ร- - - ดลฺ ม ด รซ ม ร ดล ม ด ร
- - - -- ม - ซ- ม - รม ร ด ลฺ- - - -- ม - ซ- ม - รม ร ด ลฺ
- - - -- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม - ซ- - - -- ม ซ ล- ล ด่ ลซ ม - ซ
- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม - ซ- - ม ร- ซ - มร ม ซ ร- ด ลฺ ด
- - - -- ม - ซ- ม - รม ร ด ลฺ- - - -- ม - ซ- ม ซ รม ร ด ลฺ
- - - -- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม - ซ- - - -- ม ซ ลด่ ล ซ ม- ร - ด
- - - -- ม ซ ลด่ ล ซ ม- ร - ด- - ซ ลด่ ล ซ มซ ม ร ดลฺ ม ด ร]