สุดสะแนน (อ.แดงต้อย)
SutSaNaen (A.DaengToi)

{ซซ่--ร่------ ร่- - ร่ ร่==- - ร่ ร่- ด่ ล ซ
===== ม ด ร ด==
====
ม ด ร ม. ม . มร ด ร ลด ม . มร ด ร ดล ด ล ดล ด ร ลด ม . ม
. ร . ด. ล ด มร ด ร ลด ม ด มร ร - ดล ด ล ดร ด ร ลด ม ด ม
ร ร - ดด่ - ด่ม่ ด่ - มล ด่ ซ ลซ ม ซ- ด ล ซด่ด่- มล ด่ ซ ล
ซ ม ซ รซ ม ซ รซ ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - รซ ร - รซ ม ซ ม
ม ล ม ซร ร ร รซ ร - รซ ม ด มม ล ม ซร ม ซ ลด่ ซ ด่ ลด่ลซ ม ซ ม
ซ ม ร ดล ด ล ดร ม - มซ ด่ ซ ลซ ม ซ ร- ร - ดล ม - ร- ร - ด
ล ม ด ร- ด ล ซด่ด่ - ลด ม ร ดท ด - ดร ร - ฟร ฟ - ฟม ฟ ฟ ม
- ฟ - ซล ฟ ล ฟซ ล ด่ ลด่ลซ ม ซ รซ ม ร ดล ด ล ดร ม - มซ ด่ ซ ล
ซ ม ด รด่ ล มด่ร ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ร- ม - มร ด ซ ร
- ม - ซ- - - ซ- ม - มร ด ซ ร- ม - ซ- ซ ม ซ- ม ซ ม- ม ร ด
ล ด - ด- - - ด- ฟ - ฟร ฟ ซ ซ ม ซ ร- - ร ร- ฟ - ฟร ฟ ซ ล
ซ ม ด ร- ร ซ รซ ม - มซ ม ร ดล ด ร ด- ด ด ด- ล - ลล ซ - ม
ซ ม - - - ล - ลล ซ - มซ ม - ม- ม ซ รซ ม - มซ ม ร ด
ล ด ร ด- ด ด ด- ซ - ซ ล ด่ ลซ ล ด่ ซ- ซ ซ ซ- ล - มซ ล ด่ ลด่ล
ซ ล ด่ ซ- ซ ม- ม - ซม ซ ม ร
(ข้อมูลขาด)
- ม - มซ ด่ ซ ลซ ม ด ร ด่ด่ร ม - ม ซ ร ร - ด - ร
ซ ร - รซ ฟ ซ ฟ ฟ ซร ร - รซ ร ร รซ ฟ ร ฟ ฟ ซร ฟ ซ
ด่ ร่ ล ด่ล ซ ด่ ลด่ลซ ม ร ดล ด ล ดร ม - มซ ด่ ซ ลซ ม ด มร ซ ด่ ล
ซ ม - ม ซ ร ดล - ม ร- - - ร่- - ===
=- ด่ ด่===== ด่ ด่ ด่
=====ม ด ร ดม ด ร ด=
====ม ด - ด่ ด่ - ด่==
======= ด่ ด่
ด่ - ด่==ม่ ด่ ล ด่=ม่ ด่ ท ด่ม่ ด่ ล ด่ม่ ด่ ร่ ด่
====ม่ ด่ ร่ ซ่ม่ ซ่ ร่ ซ่=ล่ ซ่ ม่ ซ่
=====ม่ ด่ ร่ ด่ม่ ด่ ร่ ด่ม่ ด่ ล่ ด่
ร่ ด่ - ร่- ด่ - ด่ ด่ ซ ล- ล ล ลด่ ด่ ซ ล- ด่ ร่ ด่ ด่ ซ ล- ด่ ร่ ด่
ด่ ซ ล- ด่ - ด่ ด่ ซ ด่ ซ ด่ ซล ฟ ซ ลซ ด่ ซ ลซ ฟ ซ ลซ ด่ ซ ล
ซ ฟ ซซ ร - ฟ- ร - ฟร ด ร ฟร ด ร ฟร ซ ร ฟร ด ร ม- ด ด ด
ล ด ร มด ม ร - ม . - - - รร ม ด - - - ร- ม ด - - - ร
- ม - ร- ม ร ด่ ด่ ร - - ดร ม - ร- ม ร ด่ ด่ ร ด ม ร
- ม - - ม ร ดล ด ร ลด ล - - มร ด ล ร- ม - ร- ม ร ด่
ด่ - ด่== ด่ ด่ ด่ - ด่===
ล ด่ ล ด่ร่ ด่ ร่ ด่ม่ ด่ ร่ ด่===ม่ ด่ ร่ ซ่ม่ ซ่ ร่ ซ่
====ล่ ซ่ ม่ ซ่==ม่ ซ่ ม่ ซ่
ม่ ด่ ร่ ด่ม่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ม่ ด่ ร่ ด่=ม่ ด่ ร่ ด่
ด่ ซ ด่ ล ซซ ด่ ล ซฟ ซ ซ ซล ซ ด่ ลซ ม ซ- ร - ม - ด
ล ด - ดม ด ร ม- ซ - ซม ด ร ม- ม ร - ม - - ม ร ดล ด ร
- ด ดม ด ร ด- - ดม ด ร ด - ดม ด ร ด ด ด ด ด ร
- ดร ม ด มม ม - ร- ม ด - - - -- ม ด ร- ม ร ดล ด ร
- ม - ดด ด - มร ด ล ร- ม ด - - - -- ม ด