สุดสะแนน (อ.สมบัติ - แม่แบบแคน)
SutSaNaen (A.Sombat - MaeBaepKhean)

*ซซ่----- ร่------ ร่--- ร่
- - ร่ ร่- ด่ ล ซซ ด่ ล ซซ ด่ ล ซซ ด่ ล ซซ ด่ ล ซ ม ร ดด ม ร ด
ด ม ร ดด ม ร ดล ด ร ดล ด ร ดล ด ร ดล ด ร ด==
====
ล ด ร มด ม ด มร ด ร มด ม ด มร ด ร มซ ร ซ มร ด ร ลด ร ด ม
ด ม ร ด ด ร ด รม ร ซ มร ด ร ด ซ ม ซร ม ร ดล ด ร ม
ร ลด ร ด ด รม ร ซ มร ด ร ร ดล ด ร มด ม ด ม
ร ด ร ดม ด ร ดม ด ร ด==== ด ซ ด
ด ซ ~[- ด ซ ด ด ซ ~]x4- ด่ ร่ ม่ร่ ด่ ซ ล~- ด่ ร่ ม่ร่ ด่ ซ ล~- ฟ ซ ล
ซ ล ด่ ลร่ ด่ ร่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ซล ซ ฟ ซล ซ ด่ ซล ซ ฟ ซล ซ ด่ ล
ซ ฟ ซ ลด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ฟ ด รด ฟ ด ฟร ฟ ซ ล
ซ ล ฟ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซม ร ด ทด ม ด รม ซ ด่ ซ
ล ม ซม ร ซ มร ด ร ด ซ ม ซร ม ร ดล ด ร มร ด ร ลด ร ด
ด รม ร ซ มร ด ร ลด ม ด มร ด ร ดม่ ด ร ด ด ร ด=
====== ด - ล- ล ด ล
- ซ - ลล ล ด ล- ซ - ลล ล ด ล- ซ - ลด ล - ซซ ล ด - - -
- ม ด - - - - ม ร ร ด มร ม ร รร ม ด มร ม ร ร
ร ม ด - ด่ - ด่ ด่ - ซ - -
- - ด ม- ด ร ด ด ร ด===
== ด ร มด ม ด มร ด ร มด ร ด มด ม ด รม ร ด ท
ด ม ด รม ร ซ มร ด ร ด ซ ม ซร ม ร ด ซ ม ซร ซ ม ซร ซ ม ซ
=== ซ ม ซ ซ ม ซล ซ ด่ ซล ซ ด่ ลซ ด่ ซ ล
ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ร่ล ร่ ด่ ร่ร่ ร่ ด่ ทด่ ร่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ทด่ ร่ ด่ ร่ร่ ร่ ด่ ท
ด่ ร่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ทด่ ร่ ด่ ร่ม่ ด่ ร่ ม่ร่ ม่ ซ่ ม่ซ่ ล่ ซ่ ม่==
====ร่ ม่ ด่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ท ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ท
ด่ ร่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ล ร่ล ด่ ล ด่ซ ล ซ ลฟ ล ฟ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ล
ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟ ฟ ด ด ฟ ด ฟ ฟ ซ ลด่ ร่ ด่ ล
ร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ด ร ซ รม ร ด ทด ม ด รม ซ ด่ ล
ซ ม ซม ร ซ มร ด ร ด ม ด มร ด ร มด ร ด มด ม ร ด ด ร
ด รม ร ซ มร ด ร ลด ม ด มร ด ร มด ม ด มร ด ร ด ด ด
ม ด ร ด ด ดม ด ร ม ด ม ร ด- ด่ -
ซ ล ซ มซ ม ด่ ร่ด่ ล ซ มซ ม ด่ ล ม ร ดด ด ล ซม ซ - มซ ด่ ซ ล
ม ด ร- - ม ซ - มซ ด่ ซ ล ม ด รซ ม ซ รซ ม ซ ลด ม ร ด
ล ด - ดร ร - ร- ร - ร- ม ด รร ม - ดร ด - - มซ ม ด่ ล
ซ ม ร ดด ด - ด่ - มด่ ซ ลซ ม ด ร- - - มด่ ซ ล
ซ ม ด รซ ม ซ รซ ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ร- ร - ร- ฟ ด ร
ร ม - ดร ด ล ซ- - มซ ม ด่ ลซ ม ร ดด ด ม ซ - มซ ด่ ซ ล
ซ ม ด ร- - ซม ซ - มซ ด่ ซ ลซ ม ด รซ ม ซ รซ ม ซ ลด ม ร ด
ล ด - ดร ร - ร- ซ - ลล ด - รม ซ - ม- ม ม ม- ซ - ลล ด - ร
ม ซ - ม- ม ม มม ล ซ ลด ม - ลซ ล ด ซ- ด่ - - ล ซ ลด ม - ล
ซ ล ด ซ- - ซ- ม ซ ด่ ล ซ มซ ม - ร- - ม - ด่ ล ซ ม
ซ ม - ร- ด่ร่~~- -- ล ซ - ด่ร่~~- -- ล ซซ ม ซ มร ด ล ด- ด ด
- ซ - ซล ซ ม ซ- ล - ร่- ด่ - ด่- ซ - ซล ซ ม ซ- ล ด่ ร่ด่ ล ด่ ร่
ด่ ร่ ด่ ลด่ ล ซ มซ ล ด่ ซ- ซ ซ- ล - ล- ล ด ร- ม - ม- ซ - ซ
- ล - ล- ล ด ร- ม - ม- ซ ด่ ล- ซ - มซ ม ซ มร ด ล ดด ด
- มด่ซ ม ด ร- - - มด่ซ ม ด รซ ม ซ ร
ซ ม ซ ลด ม ร ดล ด - ดร ร - ร- ร - ร- ฟ ด ร- ม - ดร ด ล ซ
- - มซ ม ด่ ซ ม ร ด ม ซ - มด่ซ ม ด รซ ม ซ ร
ซ ม ซ ลด ม ร ดล ด - ด - ร- ร - ร- ร - ฟฟ ฟ - ร- ฟ ร ฟ
ล ฟ ซ ลซ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซม ด ร มร ม ร ซด่ ซ ล
ม ด มด ม ด ด่ ล ซ ซ ล ซ- ด ม ร ซ ม- ด ม ร- ร ร ร่
- - มด ม ด มร ด ร ด ด - ด ด ร ด===
==== ด ร ม ด ม ร ม ด ม
ร ม ด มร ด ร ด ด ดม ด ร ด ด ดม ด ร ม ด ม
ร ด ร ดล ซ ม ซร ม ร ดล ซ ม ซร ซ ม ซ===
==ล ซ ม ซล ซ ม ซล ซ ด่ ลซ ด่ ซ ลซ ล ด่ ลร่ ด่ ร่ ล
ร่ ด่ ร่ ม่ร่ ม่ ด่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ท ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ทด่ ร่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ม่ซ่ ม่ ซ่ ล่
ซ่ ล่ ซ่ ม่ซ่ ล่ ซ่ ม่ซ่ ล่ ซ่ ม่ซ่ ล่ ซ่ ม่ร่ ม่ ด่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ท ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ท
ด่ ร่ ด่ ร่ม่ ร่ ด่ ลร่ ด ล ร่ล ด่ ล ด่ซ ล ซ ลฟ ล ฟ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ล
ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซล ซ ด่ ลซ ฟ ซ ฟร ด ร ฟร ฟ ซ รม ร ด ทด ม ด ร
ม ซ ด่ ซล ม ซม ร ซ ม ร ลด ม ด ม ร ดล ด ร
ม~ - - - - - - - -
- มร- - . - มร- - - ด มร ม ร ร ด ม
ร ม ร ร ด ลด ม ร ดล ด - ม- ด ร ดล ด ร ด==
====ล ด ร ร ซม ด ร ด ม - ด
ด ด --ซซ่}{ล่--- - - -
ซิ่ง(น้อย)
- - - ด่- - - - ด่- ร ซซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ซซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ซ
ซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ซซ ซ ร ฟฟ ฟ - ซ ล- - ซล ฟ ซ ล- - ซ
ล ฟ ซ ล ล ซ ซ ลฟ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ล===
===ร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ฟ่ ร่==ฟ่ ร่ ซ่ ร่
ฟ่ ร่ ด่ ลร่ ด่ ร่ ด่ท ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ด่ท ด่ ร่ ด่ท ด่ ร่ ด่ร่ ม่ ร่ ด่
ท ล ซ ล- ร่ฟ่~~- -- ด่ ท ด่ร่ ม่ ร่ ด่ท ล ซ ล- ซ ลด่ ซ ล
ฟ ร ด ร- ร ด รฟ ร ด รซ ล ซฟ ร ด รซ ล ซ ล ล ซ
ฟ ร ด ร- - ด่ ลด่ล- - ด่ ซ- - ล - - ซ- ฟ ร ซซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ซ
ซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ซซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ - ล ซลซ- ซ ล- ล ซลซ- ซ ล ล ซ ซ ลล ด่ ล ร่
ซ ลฟ่ ร่ ด่ ล ซ ล ล ซลซ- ร ฟ ร ดร ฟ ด ร- ร ด ร
ฟ ร ด รซ ล ซฟ ร ด รซ ล ซ ล ล ซฟ ร ด ร~- ร่ ด่ ลด่ล
- ซ ลร ฟ ซ ซ ฟ ร ซ- ซ ซท ล ร่ล ท ซ ล ล ซ ซ ซ
ซ ท ล ร่ล ท ซ ล ซ ลซ ล ด่ ร่ฟ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ล ซ ล- - ซลซ
- ซ ล- - ซลซ- ซ ล ล ซลซ- ฟ ฟ ร ซซ ซ ร ฟ ฟ ร ซ
ซ ซ ร ฟฟ ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซร ฟ ร ดร ฟ ด ร- - ฟร ฟ ซ ด่ ซ ล ซฟ ร ด ร- --ล่}
กลับมาเป็นสุดสะแนน
{ซซ่--- - ด ด ร ด== ด ร ร ซม ด ร
- ดร ม ด มลร- - - ซ- ม ร ด- ร - ดล ร ด - - --- ซม่~