ลายลำเต้ย (อ.สมบัติ)
LaiLamToei (A.SomBat)

1
- - - ล---
- ม ร- ด ล- ร ด- ด ล- ม ร- ด ร- ล ด- ม รม
- ล ด- ม รม- ล - ด่- ท - ซล ม ซ- ด ด- ล ซ ด่ - ซ
ล ม - ซ ด่ - ซล ม - ซ - มร ด - - - - -
2
- ล - ร- ด ร- ล ร- ร ร- ล รร ล - รร ล - ดด ด ด
- ล ร- ด รร ล - ร- ร ร- ล ร- ม ร ดร ล - ร- ร ร ร
ร ล - รร ด - ลล ร - ด- ด ด- ล รร ด - ล- ร ด- ล ซ
- ร ม ร มซ ล ร ด- ด ด- ล ร- ด ล- ร ร- ล ซ
- ล ดร ม ร มซ ล ร ด- ท - ซล ม ซ- ด ด- ล - ซ ด่ - ซ
ล ม - ซร ด่ - ซล ม - ซร ซ - มร ด - - - - -
3
- ล - ล- ด ล ด- ร - ม- - ม ม- ม - ล- ด ล ด- ร - ม- ม - ล
- ร - ม- ซ ร- ด ล- ล ด- ร - ท ซ ลร ด ร ม- ล - ม
ล ม ซ ล- ด่ - ซล ด่ - ซล ด่ - ซล ด่ - ซล ด่ - ซล ม - ซ- ล ร
- ด ด- ด ร- ม ซ- ม - ล ท- ท ล ท- ล - ซ- ม - ร่
- ด่ - ลด่ ซ ล ซล ม ซ ล- ด่ ล ล- ซ - รม ซ - ด่ ล ซ- ม ม ม
- ซ - รม ซ ม ซด่ ล ซ ม- ม ล มล ม ซ ล- ด่ - ซล ม - ซม ด่ - ซ
ล ม - ซ- ล- ด ลล ด - รร ม - ซ- ม - ซด่ ซ ล- ซ ม ซ
- ล ด- ด ด- ล ม- ซ ม ซ- - ล ด- ล ซลซ- ม ร- ด ด
- ล ซ- - ด่ ซล ม - ซม ด่ - ซล ม - ซร ซ - มร ด - ล- ม ด
ร ม - ดร ม - ดร ม - ร~- ด - รม ซ - ล- - - -
4
- ล ร- ด ร- ล ร- ร ร- ล ร- ด ล- ล ล- ด ล
- ม รม ซ ล- ล ด- ด ด- ล ร- ด ล- ร ด- ล ซ
- ล ดร ม ร มซ ล ร ด- ด ด- ล ร- ด ล- ร ด- ด ด
- ล ร- ด ร- ล ร- ร ร- ล ร- ม ร ร- ล ร- ม ร ร
- ม ร ร- ม ร ซร ม ร ด ล ด ล ด ร ดด่- ท - ซ
ล ม ซ ม ร- ด ล ด- ด ด- ล ร- ด ล- ร ด- ล ด
- ล ม- ซ ล- ร ด่- ท - ซล ม ซ- ด ด- ล ซซ ด่ - ซ
ล ม - ซร ด่ - ซล ม - ซร ซ - มร ด - - - - -
5
- ล - ล- ด - ด- ร - ม- - ม ม- ล - ล- ด - ด- ร - ม- ม - ล
ล ล - มม ซ รร ด ด- ล ด- ร ซร ม ร ดร ด ร ด่- ล - ซ
ล ล - ด่ร่ ด่ี ล ซล ม - ซ- ล ร- ด ดด ด รร ม ซ- ม
- ล ท- ท ล ท- ล ซ- ม ร่- ด่ ล- ด่ ล ซล ม - ซล- ล - ล
- ซ ม ลล ซ ม ลล ซ ม ล- ล ล ลล ซ - ม ซ - ซด่ ล ซ ม- ม ม ม
- ซ - รม ซ ม ซด่ ล ซ ม- ม ล มล ม ซ ล- ด่ - ซล ม - ซม ด่ - ซ
ล ด่ - ซล ด่ - ซล ม - ซ- ล ร- ด ดด ด รร ม ซ- ม ร่
- ด่ ล- ด่ ล ซล- ซล - ม- ซ - ร่- ด่ - ล- ด่ ล ซล ม ซ ล- ซ ล ซ
- ม - ม ซ ม ซด่ ล ซ- ลร่ - ซ - รม ซ ม ซด่ ล ซ ม- ม ล ม
ล ม ซ ล- ด่ - ซล ม - ซม ด่ - ซล ด่ - ซล ด่ - ซล ม - ซ- ล ร
- ด ด- ด ร- ม ซ- ม - ด่ ซ ล ม- ซ ม ซ- ล ด- ด ด
- ล - มล ม ซ ร- ด ล ด- ด ล ซล ม ซ ร- ด - ด- ล - ด- ล - ล
- ม ซ ด่ร่~- ด่ ลด่~- ซ ม- - ม - ด่- - - ล- ซ - มม ล - ม
ม ซ - ร- ด ด- ล ซซ ด่ - ซล ม - ซร ซ - มร ด - ล- ด ร ด
ล ด ร ดล ม - -- - - ซ- - - -
6
- ล ร- ด ล- ร ร่- - ล ร- ด ร- ล ร- ร ร
- ล ร- ด ล- ร ร- ด ด- ล ร- ด ล- ร ด- ล ซ
- - ดร ม ร มซ ล ร ด- ด ด- ล ร- ด ล ด ล ด ล ด
ล ดร ม ร มร ด ร ด่- ท - ซล ม ซ- ด ด- ล ซ ด่ - ซ
ล ม - ซร ซ - มร ด - - - - -
7
- ล - ล ซ- ม ซ- ล ซล- ม ซ- ล ซ- ม ลล ล ซ
- ท - ซล ซ ล- ร ซ- ม ม- ล ท- ล ท- ล ซ- ล ซ
- ด่ ซ- ล- ร ซ- ม ม- ม ม- ล ซลซ- ม ร- ด ร
- ล ด- ล - ซลซ- ม ร ด- ด ร- ล ด- ท ด- ร ม- ล ซ
- ล- ซ ร- ร ร- ล ด- ล ร- ร ร- ล ท- ล ซ
- ล ดร ม ร ด- ท ล- ท ล ซ- ล - ดร ม ร ด- ท - - - - -
8
- ล ท- ท ล- ล ร- ร ซ- ล ท- ซ ล- ล ล- ร ท
- ล ซ- ล ท- ล ร- ร ร- ล ท- ซ ล- ล ล- ร ท
- ล ซ- ล ซ- ม ซ- ล ท- ล ซ- ล ด- ร ซ- ม ม
- ม ม- ล ซ- ม ร- ด ร- ล ด- ล ซลซ- ม ร ด- ด ร
- ล ด- ท ด- ร ม- ล ซ- ล- ซ ร- ร ร- ล ด
- ล ร- ร ร- ล ท- ล ซ- ล ดร ม ร ด- ท - - - - -
9
- ล - ร- ด ล- ร ด- ด ด- ล ร- ด ร- ล ร- ร ร
- ล ร- ม ร ดร ล - ร- ร รร ล - ร- ม ร ด ล ด ล ด
ล ดร ม ร ดร ด ล ด- ท - ซล ม ซ- ด ดด ล ซ ด่ - ซ
ม - ซร ซ - มร ด - ล- ด ร ดล ด ร ดล ม - -- - - ซ- - - -
ลซมรด- -