ลายลำเพลิน (อ.แดงต้อย)
LamPhloen (A.DeangToi)

ลายน้อย
*ล่----- ---
--- ฟ- - ร ซ- - ร ฟ- - ร ซ- - ร ฟ- - ร ฟร ฟ ซ ฟ- - ร ฟ
ร ฟ ซ ฟ- - ร ซร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ - ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ - - ซลซ- ซ ล- - ซ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซ
ล ฟ ซ ลร่ ล ด่ ซ{ร--ล ล ซ ล- --ร} - ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ซ ร ซ
ฟ ร ซ ร- - ร- ฟ - ซ- ล ล ลด ล ล ด- ร ร ร ร ร- ล - ท
- ด - ร- ร ฟ ร- ด - ฟ- - ซล ฟ ซ ล- - ล- - ล- ล ล
- ด- ด ด ด- ร - ม- ม ร ด- ม ซ ร- - ร- - ร- - ม
- ฟ - ซ- ซ ร ซ- ฟ - ด- ด ร มร ด - ร- - ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ฟ ร
ซ ฟ ซ - - ร ร- ร ฟ- ฟ ร ซร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซ- ซ - ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ - - ซ ซ ล- - ซ ซ ล- ล ซ ซ ล- ล ซ
ซ ล- ด่ ล ซร ร ด่ ลด่ล- ซ ลร ร ด่ ลด่ล- ซ ลซ - ซ
ร ซ- - ซ- ท - ลร่ ท ร่ ลท ฟ ล ซ- - ท- ล - ร่ล ท ซ ล
ซ ฟ ซ ลด่~- - - -- ซ ลฟ่ ร่ ด่ ด่ล ซ ล- - ซ ซ ล- - ซ
ซ ล- ฟ่ ร่ ด่ ซ ล ล ซร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- - ร
- ล - ลซ ล ด่ ลด่ลซ ล ด่- - ร- ล - ลซ ล ฟ ลซ ล ด ร- ม - ม
ร ม ซ รซ ม - ฟ- ซ - ล- ล ลล ร ด ซ- ล - ท- ด - ร- - ร
ร ล ด รด ล ด รด ล ด ซ- - ซ- ล - ร- ล ล ลซ ล ด ซ- ซ ร ฟ
ร ฟ ซ รซ ร ฟ ลด ร ด ร- ร รด่ - ลด่ ด่ลซ - ล- ด - ล- - ล
ด่ - ซล ซ - ล - ซ- - ซ- ร - ฟซ ฟ ร ฟ- ฟ ซ ฟ- ซ ซ ซ
- - ด- ด ร มร ด - ร- ซ ซ ซ- - ดร ด ร มร ด - - - - -
- ร - ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟ- ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟ
ร ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ - - ซลซ- ซ ล- ล ซ
ซ ล- ล ซ ซ ลด่ ล ซ ซ ลฟ่ ร่ ด่ ล ซ ลฟ่ ร่ ล ด่
ซ ล ด่ ซ ล ด่ร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ด
ร ฟ ซ รซ ร - ฟร ซ ร ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ รซ ร - ฟร ซ ร ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟฟ ฟ ล ซ
ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ร ซ- ซ ซ ซซ ร - ซ- ล - ท- ด่ - ร- ร ร
- - ร- ม ร ด- ร - ม- ซ - ม- ร - ด- ม ร ด- ท - ล- - ล
- - ล- ร ร ร- - ร- ม ร ด- ร - ม- ร - ด- ท - ล- - ล
- ซ - ฟ- ฟ ฟ ซ- ล - ด- ด ด- - ด- ด ด- - ด- ร - ร
- ด - ลล ล ซ ฟฟ ฟ ล ซ- ซ ด่ ลซ ล ล ซฟ ร ด - - ร ร
ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟฟ ฟ ร ซ- ซ ร ฟฟ ฟ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟ- - ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟร ซ ร ฟ- ฟ ล ซ- ซ ล ฟร ฟ ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ลฟ ซ ล ฟ
ซ ล ฟ ซล ซ ล ฟล ซ ล ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ลซ ล - ฟล ซ ล ฟ- ฟ ร ซล ฟ ซ - - ซลซ- ซ ล- ล ซ
ซ ล- ด่ ล ซ ซ ล- ด่ ล ซ ซ ล- ด่ ล ซ ซ ลฟ่ ร่ ด่ ร่
ล ด่ ซ ลฟ ซ ร่ ด่ซ ล ฟ ซล ซ ด่ ลด่ลซ ฟ ซ- ร ด่ ลซ ล ฟ ซล ฟ ล ซ
ฟ ร ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ซ ร ฟ
ร ซ ร ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ร- ร ร- ร ร- ร ร- ม ซ ร- ร ร- ม ซ ร- ด - ล
- ซลซ - ฟ- ฟ ฟ- - ฟ - ล ซลซ ฟ ร- ร ร- ฟ ซ ฟร ร ฟ ซ
- ล ล ลด ร ร ร- - ร- ร ร- - ม- ม ม- ม ด ร- ร ด ล
- - ล- - ล- - ร- ร ล- ร่ ด่ ซ- ซ ลร ฟ ร ด- ด ร ม
ร ด - ร- - ด่ ลซ ล ฟ ซล ฟ ล ซฟ ร ซ - - ร ร- ร ฟร ฟ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ร ฟฟ ฟ ร ซ- ซ - ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซ- ซ - ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ - - ซ
ล ฟ ซ ล- - ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ลฟ่ ร่ ล ด่
ซ ล ฟ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ลร ร ด่ ลด่ล- ซ ลร ฟ ร ดร ฟ ด รฟ ร ซ ฟ
ร ซ ร ฟ- ฟ ร ซ- ซ - ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซซ ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ร- ร ร
- ล - ลซ ล ด ลด่ลซ ล ด ร- - ร- ล - ลซ ล ด ลซ ล ด ร- ม - ม
ร ม ด รซ ม ซ ฟ- ซ - ล- - ล- ร่ ด่- ล - ท- ด - ร- - ร
- ล ด รด ล ด รล ล ด ซ- - ซ- ล - ร- ล - ลซ ล ด ซ- ซ ล ฟ
ร ฟ ซ รซ ร ฟ ลด ร ด รฟ ซ ฟ รซ ฟ ซ - - ร ร- ร ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซ- ซ - ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ
- ซ ร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ รซ ร - ฟร ซ ร ฟฟ ฟ ร ซล ฟ ซ - - ซ
ล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ลล ฟ ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ด่ ซ ล- ด่ ล ซ
ล ด่ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ล- ฟ ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ด่ ซ ลฟ่ ร่ ด่ ร่
ล ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ร่ล ด่ ซ ลฟ ซ ด่ ซล ด่ ซ ฟ{ร-- ล ล ซ ล - ซ ล --ร}- ฟ ร ซ
- ซ ร ฟร ซ - ซร ซ ร ฟฟ ฟ ล ซ- ซ - ฟร ซ - ซร ซ ร ฟร ซ ร ฟ
ร ซ ร ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ร ซ
ร ฟ ซ ฟ- ฟ ร ซ- ซ ล ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟฟ ฟ ร ซ- ซ ล ฟร ซ ร ฟ
ร ฟ ซ - - ซล ฟ ซ ล- ฟ ล ซล ฟ ซ ร- ฟ ร ซล ฟ ซร ร ร ฟ
ซ ฟ ร ฟร ฟ ร ซร ฟ ซ {ร--ซ ล - --ร}ร ซ ร ฟฟ ฟ ล ซฟ ร ซ ร- ล ล
- - ล- ซลซ - ฟซ ม ซ ร- ร ด รฟ ฟ - ลล ล ล ดร ฟ ด รฟ ร ซ ฟ
ร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ - - ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซ
ล ด่ ซ ล- ด่ ร่ ด่ล ฟ ซ ลล ฟ ล ซล ฟ ซ- - ฟ- ซ ฟ มฟ ซ ฟ ม
ฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ มฟ ซ ฟ ซ ล ฟ ซล ฟ ล ซด่ ซ ด่ ซฟ ร ด รซ ด่ ซ
ล ฟ ล ซล ด่ ล ซฟ ร ด ร- ร ซ ฟร ซ ร ฟ- ฟ ร
(ขาดเสียงในข้อมูล)
ฟ ร ซ ร- ร ซ ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟล - ลซ ล ด่ ซ
ล ซ ด่ ด่ลซ- ฟ ซ ร- ร ด่ ด่ลซ- ล ด่ ซล ฟ ล ซฟ ร ซ ฟร ฟ ร ดร ฟ ซ ฟ
ร ฟ ร ซร ฟ ซ {ร--ซ ล - --ร}ร ซ ร ฟ- ฟ ล ซ- ซ ล ฟร ซ ร ฟร ฟ ซ ฟ
ฟ ฟ ล ซ- ซ ล ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ - ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ซล ฟ ซ ล
- ฟ ล ซล ฟ ซ ล- ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่
ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ร่ ด่ ล ด่ม่ ด่ ร่ ด่ร่ ด่ ซ ล- ฟ ล ซล ฟ ซ ล
ด่ ซ ด่ ซล ด่ ซร ล ล ซซ ล ล ฟฟ ล ล ม- ด - ร- ล - ซ- ล - ฟ
- ล - ม- ด - ร- ม - ร- ม ซ ล- - - ด- - ด ร~---
หมายเหตุ / เครื่องหมาย {ร--=ออกเสียง ร-กลาง / --ร}=หยุดเสียง ร-กลาง