ลายล่องใหญ่ (อ.แดงต้อย)
LaiLongYai (A.DaengToi)

ติด ม่ล่
*ม่ล่----- --- --- ---
ล ด ร ลด ล ด รด ร ซ รม ล ด - ร ด รม ด ล มด ด ร มล ม ร ด
ล ร ล ดร ด ม ร ม รซ ร ม ล - รด ร ม ดร ม ล ร ม ด ม
ร ม ด มซ ล มล มด่ ด ดร ม ซ มล ซ ล มล ม ซ ลม ซ ม ลร่ ล ด่ ซ
ล ม ล มด ด ร มซ ม ร ซล ม ด มด ด ร มซ ม ร ซล ม ล ม ร ซ ร
ล มล ล ร ม ล มด่ล ล ร ม ล มล ล ร ม ล รล ด ล ร
ล ร ร ลด ล ด รด ร ซ รม ล ด - ร ร ดร ด ร ซร ม ล ม
ล ม ร มด ม ร ดร ม ร ซร ม ด ม ร ม ร มด ม ร มร ม ร ม
ร ม ซ มล ซ ล มล ม ซ ลม ซ ม ลซ ล ม ลซ ล ม ลซ ล ม ลร่ ล ด่ ล
ร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซ
ด่ ซ ล มล ม ล มล ม ล มล ม ซ ลม ล ม ลม ซ ม ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ล ม
ล ม ด ดร ม ซ มร ซ ล ม ด ดร ม ซ มล ซ ล มล ม ซซ ร ม ด
ร ด ร ดม ร ม ซม ร ซ รม ล ด - ร ด รม ด ล มล ม ร มซ ล ล ม
ล ม ร มด ซ ร ดร ม ร ซร ม ด มด ด ร มซ ม ร มด ม ร มร ม ร ม
ร ม ซ มล ซ ล มล ม ซ ลม ซ ม ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่
ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ลด่ ร่ ด่ ซล ม ล มด ด ร มซ ม ล ซ
ล ม ล มซ ร ซ รม ด ร ดม ร ม ซม ร ซ รม ล ด - ร ซ รม ด ล ม
ล ล ร ม ล มล ล ร ม ล มล ล ร ม ล รล ด ล รล ด ล ร
ล ด ล รล ด ร ลด ล ด รด ร ซ รม ล ด - ร ซ รม ด ล มซ ม ร ด
ร ม ร ซร ม ร ดร ม ร ซร ม ด มด ด ร มด ม ร มร ม ร มร ม ร ม
ร ม ซ มล ซ ล มล ม ซ ลม ซ ม ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ร่
ล ร่ ล มร่ ด่ ร่ มร่ ด่ ท ลซ ล ม ลล ล ร่ ด่ท ล ซ ด่ท ล ซ ลท ล ร่ ด่
ท ล ซ ด่ท ล ซ ลด่ ล ร่ ลด่ ล ด่ ซล ซ ล มล ม ซ มร ม ซ มล ซ ล ม
ล ม ซซ ร ม ดล ม ล มร ม ซ ล ล ลร ม ซ ล- ร ล ดล ร ล ด
ร ม ซ ลด ร ด รซ ร ม ดล ม ล มร ม ซ ล ล ซ ล ล ซ ลฺทฺ ลฺ ร ลฺ
ทฺ ด ร ดทฺ ลฺ ม ลฺทฺ ด ร ดทฺ ล ซ ลฺม ลฺ ม ดทฺ ด ม ดทฺ ลฺ ซ ลฺม ลฺ ม ลฺ
ม ซ ม ลซ ล ม ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ม่ ซ่ ม่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่
ด่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ล มล ม ล ร่ล ด่ ซ ลม ล ม ซม ล ร่ ลด่ ซ ล ม
ล ม ด ดร ม ซ มล ซ ล ม ด ดร ม ซ มล ซ ล มด ม ด มร ม ซ
- - มร ม ด มร ซ ร มร ด ร มร ม ด มร ด ร มร ซ ร มร ด ร ม
- ด ดร ม ซ มร ม ด มร ม ร มร ม ร มซ ม ล ซล ม ล มซ ล ม ซ
ม ล ร่ ลด่ ร่ ซ่ ร่ด่ ท ล ซล ม ร่ มร่ ด่ ท ลซ ล ม ลร่ ด่ ท ลซ ด่ ท ล
ซ ล ม ลม ซ ม ลร่ ล ด่ ซล ม ล มด ด ด ดร ม ซ มล ซ ล มล ม ซ
ซ ร ม ดล ม - มม ซม ซ มร ม ซล ม ร ล ม ด มร ม ซ ม
ล ซ ล มล ม ซ มล ร่ ล ด่ซ ล ม ร่ม ซ ม ลซ ล ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ซ ล ม
ล ม ล ร่ล ด่ ซ ลม ซ ม ลซ ล ด่ ลร่ ล ล ลม ล ม ซม ล ซ ลด่ ล ร่ ล
ด่ ซ ด่ ซล ม - มซ ร ซ ร- ล ร ร ดม ร ม ซม ร ซ รม ล ด
- ร ซ รม ด ล มล ม ร ม ล มล ม ร มซ ล ม รม ด ล รล ด ร ม
ด รด ร ซ รม ล ด - ร ร ดร ด ร ดร ม ด มด ม ร ดร ม ร ซ
ร ม ร มซ ม ล ซล ม ล มร่ ล ด่ ร่- ซ่ ร่ ด่ล ร่ ล ด่ซ ล ม ซม ล ม ล
ร่ ล ด่ ซล ม ล มด ด ร มด ม ร ซล ม ล มซ ร ซ รม ด ร ดม ร ม ด
ม ร ม ดม ร ซ รม ล ด - ร ด รม ด ล มล ม ร ม ล มล ม ร ม
ซ ล ล ร ล รม ด ล รม ด ร ลด ล ด รด ร ด รม ด ล มล ม ร ม
ซ ล ม ลซ ล ม ลซ ล ทฺ ลฺร ลฺ ทฺ ลฺร ด ทฺ ดร ด ทฺซ ล ม ลด ทฺ ด
ม ด ทฺซ ล ม ลม ล ม ซล ร่ ลด่ ล ร่ ลด่ ร่ ซ่ ซ่ม่ ร่ ม่ ด่ม่ ร่ ม่ ซ่
ม่ ร่ ม่ ด่ม่ ร่ ด่ ร่ด่ ล ร่ ล่ด่ ล่ ด่ ร่ด่ ล ร่ ลด่ ซ ด่ ซล ม ล มด ด ร ม
ซ ม ล ซล ม ล มซ ร ซ รม ด ร ดม ร ม ดม ร ซ รม ล ด - ร ซ ร
ม ด ล มล ม ร มซ ล ล มร ด ล มด ม ร มซ ม ล ซล ม ล มซ ร ซ ร
ม ด ล รล ด ร ลด ล ด รด ร ซ รม ล ด - ร ร ดล ด ล ดร ม
- ม ร มด ม ร ดร ม ร ซร ม ร มด ม ร ซล ม ล มซ ล ม ซม ล ร่ ล
ด่ ล ร่ ลด่ ซ ล มซ ม ด ดร ม ซ ด่ล ซ ล มซ ล ล มร ม ซ - ร ล ด
ร ด ร ม- ซ ม รซ ร ม ลด ร ด มร ด ล มล ล ร มด่ซ ล ร ม
ล มล ล ร ม ล รล ด ล รม ด ล รล ด ร ลด ล ด รด ร ซ ร
ม ด ล ม- ม ร มด ม ร ดร ม ร ซร ม ด มด ด ร มซ ม ร มร ม ร ม
ร ม ร มซ ม ล ซล ม ล มล ร่ ล ด่ร่ ซ่ ร่ ด่ท ล ซ ลม ล ม ซม ล ร่ ล
ด่ ซ ล มล ม ด ดร ม ซ มล ซ ล มล ม ซซ ร ม ดร ด ล รม ด ล ร
ซ ร ม ล - รซ ร ม ดล ม ล มร ม ซ ล- ร ล ดล ด ล ซล ด - ร
ซ ร ม ดล ม ด ดร ม ซ ล- ร ล ดร ด ล รม ด ล รซ ร ซ รซ ร ม ล
ด ร ด มร ด ล รล ด - รด ล - ----