ลายน้อย อ.เล็ก
LaiNoi A.Lek

ล=le / ด=fa
เกริ่น
ล ร ล ดล ด ร ลร ล ด รม ร ซ่ร ม ซ่ มล่ ม ซ่ มร ม ฟ#ล่ ม ฟ#
ร ม ฟ#ล่ ซ่ ฟ#ร ฟ# ร มล่ ม ซ่ ล่ด่ ล่ ซ่ มล่ ม ซ่ รซ่ ร มด ร ด ล
ด ล ซ ลซ ล ซ ลซ ท ซ ทซ ท ซ ลด ล ด รด ด ร ดม ร ม รม ล ด ร
ด ม ร ด- ร ด รด ร ด ร - -- . ---
อ่าน
- ม - ร ม ซ่ ร ม ด ล ล ด ร ด ร ด ล ล ด ล ร - ซ่ ม รมร ด - ซ ล ด ล - ล ด - ดร
--- ล - ดรด ล- ด - ม - ร ม ด ร ล - ด ร ม ร ม ซ่ - ร ม ซ่ - ม - ร ด ล ล ม - ร ม ซ่ ร ม ด ล ล ม
- ร ม ซ่ ร ม ด ล ล ดร ด ร ด ล ล ด ล ร --- ด- มรมซ่ - ม------ ดทด
--- - ม ซ่ ม--- ร ดทด ------ - มซ่มซ่ - ซ่ล่ด่ร่- ด่ล่ซ่ม
- ล่ม ล่มล่ม ล่ซ่มซ่ - ร ซ่รม ลด - ซ่รม ลด ด - ดร ดร- ด --- -
เดิน
ล ร ล ดล ด ร ลร ล ด รม ร ซ่ร ม ซ่ มล่ ม ซ่ มร ม ฟ#ล่ ม ฟ#
ร ม ฟ#ล่ ซ่ ฟ#ร ฟ# ร มล่ ม ซ่ ล่ด่ ล่ ซ่ มล่ ม ซ่ ม ซ่ มร ม ซ่
ร ด ดร ม ซ่ รร ม ซ่ มร ม ซ่ มล่ ม ซ่ ดร ซ่ ร มซ่ ร ซ่ ม ด ม ร
ด ล ร ลด ล ซ ลซ ล ซ ทซ ท ซ ลด ล ด รม ร ซ่ร ม ซ่ รซ่ ร ม
ม ร ม ซ่ม ร ม ร ม ซ่ม ร ม ม ร ร ร ม รร ด ล ซล ด ล ด
ร ล ร ลร ด ล ดร ม ร ซ่ร ม ซ่ / มล่ ม ซ่ มร ม ฟ#ล่ ม ซ่ มร ม ซ่ /ล่
ล่ ด่ ด่ ล่ล่ ร่ ด่ ล่ด่ ล่ ร่ ล่ด่ ล่ ร่ ล่ด่ ล่ ร่ ล่ด่ ล่ ซ่ ล่ด่ ล่ ร่ ล่ด่ ล่ ซ่ ม
ล่ ม ซ่ รซ่ ร มด ร ม รม ล ด รร ม ร ดร ม ด รด ท ด รด ม ร
ร ด ล ดร ม ร มด ร ด ร ซ่ ร มซ่ ร ซ่ รม ด ม รม ร มด ร - ร
ด ม - มด ร - ด- ม ร มซ ร รด ท ด ทด ร ด มร ด ล ดล ด ร ด
ร ม ร มร ด ร ดล ม ซ่ ดล ด ร ดล ด ล ดร ซ่ ร มซ่ ม ล มซ่ ม ร ม
# ม ร ม ร มด ม ร มซ่ ร ร ม ด ด รม ร ม ดด ร ด ลร ด - ด
ร ด ม รด ล ร ลซ ท ซ ทซ ท ซ / ลด ล ด รด ม ร ดล ร ล ดล ด ร ล
ร ล ด รด ม ร ดล ร ล ด- ร ด รด ร ---ซ รม -- ล ด-- รมรมรมล ด -- รมร
-- ด --- . ---
--- ด- ร - ด- ร - ม- ซ - .. . . ล---