ลายสร้อย (อ.แดงต้อย)
LaiSoi (A.DaengToi)

ติด ร่ล่
ร่ล่-- {ร-- ม่ล ซ ม ลซ ม ---- ม - ซล ท ล ซล ซ ม ร--- รลด่ซ่
- - - ม- ซ . ม- ซ . ม- ซ . ม- ซ . ม===
- ซ . ม่ม ซ ม ซ ม . ซม ซ ม ซ ม ซ
ม . ซม ซ - ซ - ซ - ซ - ซ
ม ซ ม ซ ม ซ ม . ซม ซ ม ซ ม ซ
ม . ซม ซ - - - - -
- ล ซ ซ มม ซ ล ซ
- ซ ซ มม ซ ม ซ ม - ซม ซ
-
เน้นเสียงต่ำ
- --ร}ลฺ ทฺ ลฺ รลฺ ทฺ ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ลฺ ลฺ ลฺทฺ ลฺ ร ทฺลฺ ลฺ ลฺ ทฺลฺ ร ลฺ ทฺ
ลฺ ร ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺ
ลฺ ลฺ ลฺ / {ร-- ม ซ ม ซ ม . ซม ซ ม ซ ม ซ
- ม ม ม ซ - ซ
เน้น ล-ต่ำ ร-กลาง
- --ร} / - - - - - {ร--
ม ซ ม ซ ม ซ ม ซ ม ซ ม ล ซ
ม ซ - - - - - -
ม ซ ม ซ ม ซ
- = (same)====
========
/ ซ ม - ซ - ซ
- ซ - - - - ม ซ ม ซ ม ซ
ม ซ -
ลายน้อย
- - / - ซ ซ ล ซ ล ด่ซ ล ล ซ ด่ ลซ ล ด่ ลด่ล- ล ด่ ลด่ล
ซ ล ด่ ลด่ล- ล ด่ ซ ล ด่ ลด่ล- ล ด่ ลซ ล ด่ ลด่ล- ร่ ด่ ลซ ล ด่ ร่ล ร่ ด่ ล
ซ ล ด่ ซ ล ล ด่ ซล ซ ด่ ลซ ล ด่ ด่ ล ฟ ลซ ล ฟ ล
ซ ล ฟ ลด่ด่ด่- ล ด่ ลด่ลด่ - ล ด่ ลด่ลด่
- ล ด่ ลด่ลซ ล ด่- ล ล ฟ - ล ด่ซ ล - ล ซ ด่ ซ ล
ด่ ซ ล ด่
กลับมาถึงลายสร้อย
ซ ล --ร} / - ทฺ ลฺ รลฺ ทฺ ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ รฺ ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ร ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺ
ลฺ ลฺ - / {ร-- ซ ท - ซ / ล- - ล-
ซ ล- ล ล - - - / ==
==
/ ม ซ ม ซ ม ซม ซ - ซ
ม ซ ม ซ ม ซม ซ
ม ร - --ร} / รลฺ ทฺ ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ลฺ ลฺ ลฺทฺ ลฺ ร ทฺลฺ ร ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ร ลฺ ร
ลฺ ร ลฺ ทฺลฺ ร ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺ
ลฺ ลฺ - / {ร-- - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ
- ซ / - - - - / ร่ม่ ร่ร่ม่ ร่ ท่ ร่
ม่ ร่ ท่ ร่=======
ต่อไปไม่เขียนละเอียด
ท ซ ล / ทซ ท - ซล ท ซ ลท ล ซ มล ซ ล ทซ ล ซ ลท ซ ล ทซ ล ท ร่
ล ท ซ ลท ล ซ มล ซ ล / ซม ซ ม ซล ม - ซม ซ ล มล ซ ล ซม ซ ม ซ
ล ม - ซม ซ ล มล ซ ล / ทซ ท - ซ
ล ท - - ท ล ล ท ซ - ท ล ซล ท - - ท ล ล ท ซ - ท ล ซ
ล ท ซ - ท ล ซล ท ซ - ท ล ล ท ซ - ท ล ซม ซ ล / ซม ซ ม ซ
ล ม - ซม ซ ล มล ซ ล ซม ร - ล
น้อย
ซ ล - ฟ- ซ ด่ ซล ฟ ซ ลฟ ซ ล ฟซ ล ฟ ซล ซ ด่ ลด่ลซ ฟ ซ ลฟ ซ ล ด่
ซ ล ฟ ลซ ล - ฟซ ล ด่ ลซ ล ฟ ล====
ซ ล ฟ ล- ล ด่ ฟซ ล ด่ ซ- ล ด่ ลด่ลซ ล ด่ ซ- ล ซ ซซ ล ฟ ซซ ล ซ ฟ
ซ ล ฟ ซ- ล ซ ด่ซ ล ฟ ซล ซ ฟ ล
สร้อย
ซ ฟ ซ ลด่ ท . ซล ท . ซม ซ ล มล ซ ล ซม ซ ม ซล ม . ซม ซ ล ท
ล ซ ล ท- ซ - ซท ซ ล ท- ร - รท ร ล ร===
===ท ร ท รท ร ล รท ร ท รท ร ล /รท ร ล ร
ท ร ล /ทซ ท ล ซล ท ซ ลล ท ล ซล ท ซ /ล- ท ล รล ท ซ ล- ท ล ร
ล ท ซ ล- ท ล รล ท ซ /ล- ท ล ซม ซ ล ซม ซ ล มล ซ ล ซม ซ ม ซ
ล ม ล /ซม ซ ล มล ซ ล ซม ซ ม ซล ม ล /ซม ซ ล ทล ซ ล ท- ร - ร
ท ร ล /ทซ ท ล ซล ท ซ ลท ล ซ มล ซ ล /ทซ ล ท รล ท ซ ลท ล ซ ม
ล ซ ล /ซม ซ ล ทล ซ ล ซ
ม ร - /รลฺ ทฺ ลฺ ร====ทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ลฺ - ลฺ
ทฺ ลฺ ร ทฺลฺ ลฺ ลฺ ลฺทฺ ลฺ ร ทฺลฺ ลฺ - ลฺทฺ ลฺ ร ทฺลฺ ร ลฺ รทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ลฺ - /ท
ซ ท ล ซล ท ซ ล- ท ล รล ท ซ ล- ท ล ซล ท ซ ล- ท ล รล ท ซ ล
- ท ล ซม ซ ล /ซม ซ ล มล ซ ล ซม ซ ม ซล ม ล ซม ร - ล
น้อย
ซ ล - ฟ- ซ ด่ ซล ฟ ซ ล- ฟ ซ ล- ฟ ซ ล- ด่ ซ ล- ฟ ซ ล- ด่ ซ ล
- ฟ ซ ลด่ ด่ - ฟซ ล ด่ ลด่~~ ~ ~ ~~ ฟ ซ ลด่~~ ~ ~ ~~ ฟ ซ ล- ล ด่ ล
ซ ล ด่ ลด่ล- ล ด่ ลซ ล ด่ ฟ- ซ ฟ ซล ฟ ซ ลฟ ซ ล ด่ซ ล ฟ /ซฟ ซ ด่ ล
ซ ล ฟ ลซ ล ฟ ลซ ล ด่ /ร่ล ร่ ด่ ร่====
ฟ่ ร่ ฟ่ ล่ซ่ ล่ ฟ่ ล่====ซ่ ล่ ฟ่ /ล. ล ด่ ด่
ซ ล ฟ ซฟ ร ซ ล
ข้อมูลเสีย
? ซล ซ ฟ ซ
สร้อย
ล ฟ ซ /ลฺ- ทฺ ลฺ รลฺ ทฺ ลฺ ร==ทฺ ร ลฺ ทฺลฺ ลฺ - /ทซ ท - ซ
ล ท
ไม่เสร็จ