โป้ซ้าย (อ.เงิน)
PoSai (A.Ngun)

ติด ด่ซ่ (drone: do+ sol+)
v-v ด่ซ่--ร่~-
- ด / - ฟ - ดร ฟ - - ฟ - / - ฟ ซ ฟ ฟ ซ ล
- ฟ - / ล- ล ซ ลซ ด่ ซ ด่ล ด่ ล ด่ล ด่ ซ / ลซ ด่ ซ ล ฟ - - ฟ
- - / ฟ ฟ ซ - ฟ - ฟ - ฟ ฟ ซ / ฟซ ฟ ซ ฟ ฟ ซ
ซ ฟ ซ / - ฟ ร - ฟล ฟ - - ฟ - / ฟ ฟ - ลร่ ฟ - ฟ ฟ -
- ฟ - / ฟ ฟ - - ฟ - - ฟ - / ฟ ฟ - ล- ฟ - - ฟ
ฟ / ซ ฟ ฟ ซ ลซ ฟ - / - ฟซ ร ฟ ซ ซ ฟ
ฟ / ซ- ซ ร ฟซ ร ฟ ซ- ล ซ ฟ ฟ /vvล ซ ฟ รซ ร ฟ ซร ซ ฟ ร
ซ ร ฟ /v-vด่ ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ / ฟร ฟ ร ฟซ ฟ ซ ฟร ฟ ซ ร
ซ ฟ ซ / ฟ ท ฟ ซ ฟ ซ ฟ ฟ ซ / ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ซ ฟร ฟ ร ฟ
ซ ล ซ / ฟร ฟ ซ รซ ฟ ซ รฟ ร - ฟซ ร ซ / ฟร ฟ ซ - ฟ - รฟ ฟ - ล
ซ ฟ ซ / - ฟ - ฟร ฟ ซ ล- ฟ - / - - ซล ฟ ซ ฟร ฟ -
- ฟ - / - ฟซ ร ฟ / ซ- ล ซ ฟซ ร ฟ / ซ- ซ ร ฟซ ร ฟ / ซ- ร ซ ฟ
ฟ / ซล ซ ฟ รซ ร ฟ ซ ซ ฟ - ฟ / ซ- ซ ฟ ซ / ฟร ฟ ซ
- ฟ - / ฟ ฟ - - ฟ - / - - ฟ - / - - ซ ฟ ซ ร ฟ ร ฟ
ร ฟ ซ / ฟร ฟ ซ รซ ฟ ซ รฟ ร ซ ฟซ ร ซ / ฟร ฟ ซ รซ ฟ ซ ฟร ด - ดร่~

Sample of PoSai for training. Sound file at: Records