ติตสูตร (อ.เงิน)
TitSut (A.Ngun)

ติด ร่ล่ (drone: re+ la+)
ล่ร่--ร-- vv- ด่ซ่ม่~--- ม่- ด่ซซ่ - ม่- ด่ - ม่- ด่ - ม่
- ด่ - /v-vซ ท ซ ทล ซ ล ซม ซ ม ซล ม ล /ซม ซ ล มล ซ ล ทม่ ท - ล
ท ร่ ล /ร่ท ซ ล มล ซ ล ซ - ซม ซ ล /ซม ซ ล มล ซ ล ซ ท - ซ
ล ม ล /ซท ล - ทล ล - --ร /ทม่ร รม่ - ทล ร ล รม่ ร ล ร ร ล
ล ลล /ท- - ลล ท ล ซท ซ ล ทล ล ล ทร ท ล ล ท - ทม่~- ซ ท ซ
ล ท ล /ซม ซ ล มล ซ ล มซ ม - ด่- - / - - ล ทม่ ท - ท
/ ล ล - ล มล ซ ล มซ ม - ซ- ม - - ม
/ซม รร-- - ล ซ ล มซ ม ล ซล ม ล ซม ซ ม ซล ม ล ซม ซ ล ม
ล ซ ล /ท- ท ล ซล ม ล ซม ซ ล ทล ล ล /ท- ท ล ซล ม ล ซม ซ ล ท
ล - /vvม ซ ม ซม ซ v-vม ซ ล ทล ล - /มม่-- ม - ล- ท ซ ล- ท ล ซด่
ล ม - --ม่/ล- ล ท ซล ม ซ ล- ท ล ซล ม ซ /vvท ล ซ มล ม ซ ลม ล ซ ม
ล ม ซ / ลท ล ร ลท ซ ล ซv-vม ซ ล ท
ล ซ ล --ร /ม ร - ล ล - /ทร ร - ทลฺ ร - รม่ ร ล ร ร ล
ล ล - /ท- ท ล ซล ท ล ท ซ ทล ท ล /ซท ซ ล ทล ร ล ท- ร ท ร
ล ท ล / ซท ซ ล ทลฺ-- ล ล - มซ ม - ล- ท ซ / ล- ท - รล ท ร ล- ท ล
ล ท ซ --ลฺ / ร--- ท ล ซล ม ซ ล- ล ท ซล ม ซ / ล- ท ล ซ- ม . vvม ซ ล ม
ลายน้อย / move to LaiNoi
--ร-- ล ด่ ล /ทด่ ม่ ด่ ทล ด่ ล ทด่ ม่ ด่ ทล ด่ ล /ทด่ ล ด่ ลซ ฟ ซ ลด่ ซ ด่ ซ
ล ซ ฟ /ฟ- --ร - ลซ ล ด่ ลซ ล ด่ ซล ซ ฟ /ร--ซ ล--รฟ ซฟ ล ฟ ซล ด่ ซ ล
ร--ซ /v-vล ซ ล ด่ ซ ลด่ --ร ล ด่ ลซ ล ด่ /ล- - ฟซ ล ด่ ลซ ล ด่ ซ
ล ซ ฟ /vv- - ลซ ล ด่ ซล ซ ฟ /ร--ซ ล ฟ ซฟ ซ ล ด่ซ ล ซ ฟ
ล ซ ล /v-v ซ ลด่ ซ ฟ ซฟ ซ ล ด่ซ ด่ ซ /ลซ ฟ ล ฟซ ล ซ /ฟล ฟ ซ ล
ซ ฟ ซ /ฟล ฟ ซ ลซ ฟ ซ /ลฟ่ ล ฟ่ ลด่ ซ ด่ /ซล ซ ฟ ลซ ล ฟ |ม่ด่ ม่ ด่ ท
กลับเป็นติดสูตร / back to TitSut
--ร-- ล ซ ล / ซม ซ ล มล ซ ล มซ ม - ซล ม ล /ซม ซ ล ทล ล - ท- ท - ล
- ท - /ม- ซ ม ซล ม --ร ล ซม ร ร-- - - ด่ - /ม - ลล ม ซ ลล ท ล ซ
ล ม ซ /ล- ล ท ซล ท ซ ล- ท ล ซล ม ล /ซม ซ ม ซม ซ /ซม ซ
/ซม ร - -- รด่ม่-----ร--ร่ล่
v-v: จังหวะกระดอน [v-v|v-v] shuffle / vv: จังหวะราบ [vv|vv] flat rhythm

Sample of TitSut for training. Sound file at: Records