สาวน้อยลงทุ่ง
Sao Noi Long Thung

ท่อน 1
- - - -- ม - ล- - ซ มร ม ซ ล- - - ซม ซ ล ด- - - รม ร ซ ม
- - - -- ลฺ - ม- ม ร ดลฺ ด ร ม- - ร ซ- - ม ร- - ม ด- ลฺ - ซ
- - ล ม- - ซ รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด- - - -- ม ซ ล- ท ล ซล ท ซ ล
- ท ล ซล ท ล ทร่ ท ล ซล ท ซ ล{- - - -- ด ร ม- ซ ม รม ด ร ม
- ซ ม รม ด ร ม- ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ}x2
ท่อน 2
- - - -- ซ ล ซ- ซ ล ซ- ซ ล ซ- ซ - -- ล ท ล- ล ท ล- ล ท ล
- ล - -- ท ร่ ท- ท ร่ ท- ท ร่ ท- ท - -- ล ท ล- ล ท ล- ล ท ล
- ล - -- ซ ล ซ- ซ ล ซ- ซ ล ซ- ซ - -- ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม- - - -- - - -- ลฺ - ด- ลฺ - ม
- ม ซ รด ลฺ ร ด- - - -- ลฺ - ด- - ร ซ- ร - ม
จบ
- - - -- ลฺ - ด- - ร ซ- ร - ม