ศรีผไทสมัญ
SiPhaThaiSaMan

ท่อน 1
- - - -- - - -- ลฺ - ด- ลฺ - ม- - ด ร- ม - ซ- ซ - รม ร ด ร
- - ด รม ร ด ลฺ- ลฺ - ด- ลฺ - ม- - ด ร- ม - ซ- ซ - รม ร ด ร
- - ด ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด ร- - ด ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด ร
- - - ซ- ม - ม- ด ลฺ ดร ม ซ ร- ซ - ซ- ม - ม- ด ลฺ ดร ม ซ ร
ท่อน 2
- - - -- - - -- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด- - - ร- ม - -- ซ - มซ ม ร ด
- - - -- - - -- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด- - - ร- ม - -- ซ - มซ ม ร ด
- - - -- - - -- ลฺ ด ร- ม ด ร- - ด ลฺ- ด - ร- ด - ทฺ- ลฺ - ซฺ
- - - -- - - -- ลฺ ด ร- ม ด ร- - ด ลฺ- ด - ร- ด - ทฺ- ลฺ - ซฺ
ท่อน 3
- - - -- - - ซ- ซ - -- ล - ซ- ซ ม ด- ด ร ม- ม - -ร ม ซ ม
- - - -- - - ซ- ซ - -- ล - ซ- ซ ม ด- ด ร ม- ม - -ร ม ซ ม
- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ซ- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ
- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ซ- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ
- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ- - - -- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ
- - - ซ- ม - ม- ด ลฺ ดร ม ซ ร- ซ - ซ- ม - ม- ด ลฺ ดร ม ซ ร
ท่อน 4
- ซฺ - ลฺ- ทฺ - ด- ด - รด ทฺ - ด[- ด - รม ซ ม ด- ด - รม ร ซ ม
- ด - รม ซ ม ด- ด - รม ร ซ ม- - ซ ลซ ม ซ ลซ ม ซ ล- ท - ด่*
- - - -- - - ด่- - - -- - - ด่- - - -- - - ด่- - - ด่- - - ด่
- ด่ ท ล- - ท ด่- ด่ ท ล- - ท ด่- ด่ ท ล- - ท ด่- ท - ร่ด่ ร่ ท ด่]
*จบ