ภูไทกาฬสินธุ์
PhuThai KaLaSin

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ / ครูเปลื้อง ฉายรัศมี
แคน
--- ------ ล ---
- ล ด- ร ซ- ร ม- ซ ม- ล ม- ซ ม- ร ม- ร ม
- ด ม- ร ซ- ร ม- ล ม- ซ ล- ด่ ร่~- ด่ ล- ด่ ร่~
- ด่ ล- ด่ ซ- ล- ร ม- ซ ม- ด ม- ร ด- ท ด
- ร ซ- ร ม- ซ ม- ล ม- ซ ร- ม ร~- ด ล- ร ล
- ด ร- ซ ม- ร ด- ล ร- ล ด- - ร- ด รม- - ร~
- - ดรด- - ---
พิณ
- ม่ ร่- ด่ ล- ซ ม- ล ม- ซ ร- ม ด- ร ลฺ
ท่อน 1 สองครั้ง
- - - -- ม - ด- ร - ม- ร - ด- ลฺ - ลฺ- ม - ด- ร - ม- ร - ด
- ลฺ - ร- ด - ซ- ร - ม- ซ - ด- ลฺ - ล- ซ - ซ- ร - ม- ซ - ด
- ล - ม- ร - ดร ด ร มฺ- ซฺ - ลฺ- - - ม- ร - ดร ด ร มฺ- ซฺ - ลฺ*
ท่อน 2 หนึ่งครั้ง
- - - ม- ม - ม- ร - ด- ลฺ - ม- - - ลฺ- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ
- - - ลฺ- ด - ร- ม - ร- ด - ลฺ- - - ม- ม - ม- ร - ด- ลฺ - ด
- - ร ด- ลฺ - ด- ร - ม- ซ - ม- - - ล- ซ - ซ- ร - ม- ซ - ม
- - - ล- ซ - ม- ร - ม- ซ - ล- - - ล- ร่ - ด่- ล - ด่- ซ - ล
- - - ล- ร่ - ด่- ล - ด่- ซ - ล- ด่ - ร่- ซ่ - ม่- ร่ - ด่- ซ - ล
- ด่ ซ ล- ด่ ซ ล- ซ - ม- ร - ม- - ร่ ด่- ล - ซ- ร - ม- ซ - ม
- - - -- ซ - ม- ร - ด- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
กลับไปท่อน 1
ท่อนจบ
*- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ม- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ร
- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ม- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ร
- - - -- ม - ร- ด - ลฺ- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม ซ รม ร ด รม ซ - ล