ลายใหญ่ โดย อ.อาชา พาลี
LaiYai(LongYai) by A.Archar Phali

เกริ่น
--- --- ล
-ม ร ด ลม ล ด รด ม ร ซร ซ ร /ล ม ซ มร ม ซ ลร่ ล ด่ ร่
ล ด่ ล /ร่ล ด่ ล ร่ล ด่ ซ /ลด่ ล มด่ด่ ซ ล /มซ ร ซ รม ล ม /ลม ร ม ร
ด ล ม /ลด ร ด มร ซ ร ม /ลด ร ด มร ด ล รล ด - ดร ดร - ด- ร~ -
ซ ม ซลด่ ลซลซลม-- ซ ร~
- - - ม /ลด ร ด มร ด ล รล ด - ดร ดร - ด--- ด --- ---
อ่าน
- - ล ดร- ดร - ดล ล ดล ด - รด ด รม -ด - ร มซ ม - ลม ซ - ร ม
ซ ม ซ ม- ด ร มล ม ซ ร- ด - ด ร มล ม ซ ร- ด ล ม- ด ล ล ม- ล ม ซ
ม ซ ร- ด ล ล ดร ล - ล ม- ด ร ด- ด ร ด ลล ด ล ม- ล ม ซม ด ร ม
- ม ลม ซ ม ดร ม- ม ดร ร มร ด ล ล- ด รซ ร ม ล
- ด รซ รม -ล ด ล ด- ด ร มล ม ซ ร- ม ด ดร มล ม ซ ม
- ม - -- - ซ ร--- ดลด------ ด ร--- ซร ซ ม--- ซ
ลด่ลด่ล---
เดิน
--- ล ร่--- ด่ ลร่ ล ด่ ร่ร่ ด่ ล ร่ร่ ด่ ล ร่ซ่ ร่ ด่ ลร่ ล ด่ ซด่ ล ซ ม
ม ซ /รซ ร ม ลม ล ม รม ร ด /ลม ล ด รด ม ร ซ
ร ม /ลด ร ด มร ด ล รล ด - ดร ดร - ด--- ด --- ---
เดิน 2
--- ม- - ล ม- - ล ม
ร ม ซ /มม ม ซ มร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ /ลร่ ล ด่ ร่ล ด่ ล ร่ร่ ซ่ - ร่
- ด่ ล /ร่ล ด่ ล ร่ล ด่ ล ด่ล ด่ ล ร่ล ด่ ซ /ลร่ ล ด่ ซล ม ซ ลร่ ล ด่ ซ
ด่ ล ซ /มล ม ซ รซ ร ม ลม ล ม รม ร ด /ลม ล ด รด ม ร ซร ม ร ด
ล ร ล /ด ด ร มร ม ซ มม ล ซ มร ม ซ /ม ม ซ มร ม ซ ร่ ล ด่ ร่
ร่ ด่ ล /ร่~- ซ่ - ร่~- ด่ ล ร่ล ด่ ล ร่ล ด่ ซ /ลด่
ด่ ล มด่ /ซ ม ซ รซ ร ม ลม ล ม รม ร ด /ลม ล ด รด ม ร ซร ม ร ด
ล ร ล /ด ด ร ซร ม ซ มม ล ล ดร ด ล /ม ล ม ซร ด ร มล ม ซ ม
ร ม ซ /มม ล ล มม ล ล ม ล ซ มม ล ซ /มม ม ซ มร ม ซ มล ม ซ ม
ร ม ซ /ลร่ ล ด่ ร่ล ด่ ซ ลร่ ล ด่ ซล ม ซ /ลร่ ด่ ท ลซ ด่ ซ ลท ล ท ซ
ล ท ล /ร่ล ท ล ซล ท ซ ลด่ ล ด่ ลด่ ซ ด่ /ซล ด ร มด่ ล ม ซร ม ล ด
ร ด ร /ม- ล ม ซร ด ร มม ล - ดร ด ล /ม ม ซร ด ร ม ม ซ ม
ร ม ซ /ม ม ซ รซ ร ม ลม ล ด รด ล ด /รด ม ด รด ล ด รด ม ด ร
ด ล ด /รด ม ร ด
ล ร ล /ด ด ร ซร ม ซ ม ซ มร ม ซ /ม ม ซ มร ม ซ ม - ม
- /ม - ร - ท - ร - /ทฺทฺ ด ด ทฺทฺ ด ด รร ด ด ทฺ
ด ทฺ ด /รร ด ด ทฺทฺ ด ด ร ล - ซ
ซ ล ล /ด ด ร ซร ม ซ มม ล ล ดร ด ล /ม ล ม ซร ด ร มล ม ซ ม
ร ม ซ /มม ม ล ซซ ซ ล ซซ ซ ท ลล ล ท /ลล ล ร่ ทท ท ร่ ทท ท ร่ ท
ร่ ท ร่ /ลล ล ท ลท ล ท ซซ ซ ล ซ
ล ซ ล/ ด ด ร ซร ม ซ มม ม ล มซ ร ม /ดด ล - รร ด ล ดด ล - ซ
ร ด ร /ล ม ซ มร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ /ลร่ ล ด่ ร่ล ด่ ล ลล ด่ ล ร่
ร่ ด ล /ลด่ ล ด่ ร่ด่ ล ด่ ร่ด่ ล ด่ ลด่ ร่ซ่ ร่ ซ่ ร่ซ่ ร่ ด่ /ลร่ ล ด่ ซ
ด่ ล ซ มล ม ซ รซ ร ม /ลม ล ม รม ร ด /ลม ล ด รด ม ร ซ
ร ม /ลด ร ด มร ด ล รล ด - ดร - ดร - ด--- ด ---

ตัวอย่างลายใหญ่เพื่อฝึก

Sample of LaiYai for training. Sound file at: Records