ฟ้อนเอ้ไอ่คำ
Fon EhAiKham

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่อน ๑
[- - - -- - - -- - - -- - - ม- - - -- ซ - ล- ด่ - ซ- ล - ด่
- - - -- - - -- ด ร ม- ซ - ล- ด่ - ร่- ด่ - ล- - - ซด่ ล ซ ม
- - - -- ร - ม- - - ซม ซ - ล- ด่ - ซ- ล ด่ ล- - - ซด่ ล ซ ม
- - - -- ร - ม- - - ซม ซ - ล- ด่ - ร่- ม่ - ซ่- - - ม่ซ่ ม่ ร่ ด่]
ท่อน ๒
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
[- - - -- ซ - ด่- ซ - ซ- ซ - ซ- ฟ - ม- ด - ร- ซ ม ร- ม ฟ ซ
- - - -- - - -- ด ร ม- ฟ - ซ- - - -- ฟ - ม- ร - ม- ร ด ร
- - - -- ร - ซ- ร - ร- ร - ร- ซ - ม- ด - ร- ซ ม ร- ม ฟ ซ
- - - -- - - -- ด ร ม- ฟ - ซ- - - -- ฟ - ม- ร - ม- ร ด ร
- - - -- ร - ซ- ร - ร- ร - ร- ซ - ม- ร ด -- ซ ม ดร ม ซ ม
- - - -- - - -- ร - ม- ร - ด- ด่ - ล- ด่ - ร่- ร่ ม่ ร่- ด่ ท ด่]
ท่อน ๓
[- - - -- ม - ล- ล ม ซ- ซ ม ล- ล ม ซม ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- ม - ล- ล ม ซ- ซ ม ล- ล ม ซม ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- ลฺ - ด- ด - รด ลฺ ร ด- ด - ดร ม ซ รม ด - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ*
- - - -- ลฺ - ด- ด - รด ลฺ ร ด- ด - ดร ม ซ รม ด - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ]
จบ
*- - - -- ลฺ - ด- ด - รด ลฺ ร ด- ด - ดร ม ซ รม ร ด รม ซ - ล