เต้ยเกี้ยว
ToeiKiao

{- - ซฺ ลฺ- ด ซฺ ลฺ- ด ร ดลฺ ด ซฺ ลฺ- ม ร ดลฺ ด ซฺ ลฺด ร ด ลฺด ซฺ - ซฺ}4
[- - - ลฺ- ลฺ - ดลฺ ด ร ม- ซ ม ล- ม ซ ลด่ ล ซ ม- ม - รม ร ด ลฺ
- ร ม ซร ม ซ ด- ร ม ซร ม ซ ม- ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ*
- ด ลฺ ดร ม ซ - ร - -ร ร - ร- ซ ร ม- ซ ม ล- ม ซ ลด่ ล ซ ม
- ม - รม ร ด ลฺ- ร ม ซร ม ซ ด- ร ม ซร ม ซ ม- ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]2
*จบ
2007-05-26