เต้ยหัวโนนตาล
Toei HuaNonTan

ท่อน 1 สาวคอยอ้าย
ท่อน 2
[{- - - ดลฺ ม ด ร}3- ม ร ดลฺ ม ด ร{- - - ดลฺ ม ร ซซ ม ร ดร ม ด ร}2
- - - -- ม ซ ล- - - -ซ ล ด่ -- ม่ ร่ ด่ล ด่ ซ -- - - มซ ล ซ -
- - - มซ ล ด่ -- ม่ ร่ ด่ล ด่ ซ -- ม ร ดร ม ร ซซ ม ร ดร ม ด ร]
จบ
- - - ดลฺ ม ด ร- ด ม รด ลฺ ซฺ -- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ด ม รด ลฺ ซฺ -
ท่อน 3
- - - ล{- - - -- ล - ด- - ม ร- - ด ล}2
[{- ด ล ซล ด ล รล ด ล ซล ด ซ ล}2{- - - ร- - ล ด- ร ด ลด ร ล ด}2
{- - - -- ม ซ มซ ม ซ รม ร ม ด}2- - - รม ซ ม ซล ซ ร ม- ซ - ล
- - - ฟ- - ม รม ฟ ม รม ฟ ม รม ซ ม รม ซ ม ลม ซ ม รม ซ ร ม
- ล - ม- ด ร มร ม ซ มร ด ร ม- ล - มร ด ร มร ม ซ มร ด ร ม*
{- ม - ร- ม - ด- ม - ท- ม - ล}2- ซ - ล- ด - ม- - - ซ- - - ล]
จบ
*- ล - ม- ร - ซ- ร - ม- ล - ด- ล - ม- ซ - ร- ด - รม ซ - ล
2006-12-16
2007-02-10