ไทยพรวน
ThaiPhuan

ท่อน 1 / part 1
[- - - -- มฺ ซฺ ลฺ- ลฺ - ดลฺ ด ร ลฺ- - - -- มฺ ซฺ ลฺ- ลฺ - ดลฺ ด ร ลฺ
- - - -- ด ร ม- ม - ซม ซ ล ม- - - -- ด ร ม- ม - ซม ซ ล ม
- - ม ร- - ด รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ร- - ด รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 2 / part 2
[- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ด- ร - ม- - - ล- - - ซล ซ ล ด- ร - ม
- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ด- ร - ม- - - ล- - - ซล ซ ล ด- ร - ม
- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ทฺ- ด - ร- - - ด- ม - รม ร ด ทฺ- ด - ร
- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ทฺ- ด - ร- - - ด- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ]
ท่อน 3 / part 3
[- - - มฺซฺ มฺ ซฺ ลฺ- - - มฺซฺ มฺ ซฺ ลฺ- - - มฺซฺ มฺ ซฺ ลฺ- - ซฺ ลฺด ร ด ม
- - ซฺ ลฺด ร ด ม- - ซฺ ลฺด ร ด ม- - ซ ร- - ด รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
- ม - ร- - ด รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ]