ตับเต่า
TapTao

- - - ร- - - ร- - - ร- - - -[- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - -
- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - -- ล ด ร- ม - ดร ม ด ร- - - -
- ล ด ร- ม - ดร ม ด ร- ม - ดร ม ร มซ ม ร ดร ม ด ร- - - ม
- ซ - ซ- ม - ซ- ล ซ ม- - - ม- ซ - ซ- ม - ซ- ล ซ ม- - - ซ
- - ม ซ- ซ - มร ด - ร- - - ซ- - ม ซ- ซ - มร ด - ร*- - - -
- ม ซ รม ร ด ลซ ล ด ร- - - -- ม ซ รม ร ด ลซ ล ด ร- - - -
- ม ซ ลซ ม ซ ลซ ม ซ ร- - - -- ม ซ รม ร ด ลซ ล ด ร- - - -
- ม ซ รม ร ด ลซ ล ด ร- - - -- ม ซ ลซ ม ซ ลซ ม ซ ร- - - -]
*จบ
2006-03-26