สุดสะแนน (โปงลาง)
Sut Sa Naen (Ponglang)

โดย หนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูน
[- - - -- ซ ม ซ- - - -- ล ซ ด่- - ล ร่ล ด่ - ซ- ม ร ดร ม ด ร
- ม ซ ลซ ม - ซ- ม ร ดร ม ด ร- - - -- ซ - ม- ม ซ รม ร ด ลฺ
- - - -- ซ - ม- ม ซ รม ร ด ลฺ- - ซฺ ลฺ- ด - มซ ม ร ด- ลฺ - ด
- ร ด ร- ม - มซ ม ร ด- ลฺ - ด- - - -- ซ - ม- ม ซ ลซ ม ซ ร
- - - -- ซ - ม- ม ซ ลซ ม ซ ร- ร ด ร- ม - มซ ม ร ดลฺ ด ลฺ ด
- ร ด ร- ม - มซ ม ร ดลฺ ด ลฺ ด- - - ด่- ล - ซ- ม ร ดร ม ด ร
- ม ซ ลซ ม - ซ- ม ร ดร ม ด ร- - - ด- ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร
- - - ด- ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร- - - ซ- ม ร มซ ม ร ดร ซ ร ม
- - - ซ- ม ร มซ ม ร ดร ซ ร ม- - - ม- ม ร มร ด ลฺ ดร ม ด ร
- - - ซ- ซ ม ซล ซ ม ดร ม ร ด- - ซ - ม ซ ด ร ม ซ ล ซ ม ด ร
- - - -- ม ซ ลฺ- ลฺ ด ร- ม - ซ- - - -- ม ซ ลฺ- ลฺ ด ร- ม - ซ
- ด่ ซ ล- - ซ มซ ม ร ด- ลฺ - ด- ด่ ซ ล- - ซ มซ ม ร ด- ลฺ - ด
- - - ด่- ล - ซ- ม ร ดร ม ด ร- ม ซ ลซ ม - ซ- ม ร ดร ม ด ร
- - - ด- ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร- - - ด- ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร]
จบ
- - - ดร ม ร มซ ม ร ดลฺ ร ด ลฺ- - ร ด- - ลฺ ซฺ- - - -- - - -