สุดสะแนน (โปงลาง)
SutSaNaen

[{- - - ด- ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร}2{- - - ซ- ม ร มซ ม ร ดร ซ ร ม}2
- - - ม- - ร มร ด ล ดร ม ด ร- - - ซ- - ม ซล ซ ม ดร ม ร ด
- - ซ - ม ซ ด ร ม ซ ล ซ ม ด ร {- - - -- ม ซ ล- - ด ร- ม - ซ}2
{- ด ซ ล- - ซ มซ ม ร ดล ด ล ด}2- - - ด- ล ซ มร ม ซ ดร ม ด ร
- ม ซ ลซ ม ซ ซม ม ซ ดร ม ด ร]