ส้มตำ
SomTam

- - - ลฺ- ม ร -ด - ลฺ -ลฺ - ซฺ ลฺลฺ ลฺ - ลฺ- ม ร -ด - ลฺ -ลฺ - ซฺ ลฺ
ลฺ ลฺ - -- - - -- - - -- - - -- - - ลฺ- ลฺ - ม- ซ - มซ ม ร ด
ลฺ ด ร ม- ลฺ - ม- ซ - มซ ม ร ด- ทฺ - ลฺ- - (ลฺลฺ) ลฺลฺ ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - -
..เพลง..
- ล - ม- ซ - มซ ม ร ดล ด ร ม- ล - ม- ซ - ลท ล ซ ม- ร - ด
- ล - ม- ซ - มซ ม ร ดล ด ร ม- ล - ม- ซ - ลท ล ซ มร ม ซ ล
- - - -- - - -- - - -- - - ล
..เพลง..
- - - ล- ม ร -ด - ล -ล - ซ ลล ล - ล- ม ร -ด - ล -ล - ซ ล
ล ล - -- - - -- - - -- - - -- - - ล- ล - ม- ซ - มซ ม ร ด
ล ด ร ม- ล - ม- ซ - มซ ม ร ด- ท - ล- - (ลล) ลล ล ล ล- ล - -
..เพลง..
- ล - ม- ซ - มซ ม ร ดล ด ร ม- ล - ม- ซ - ลท ล ซ ม- ร - ด
- ล - ม- ซ - มซ ม ร ดล ด ร ม- ล - ม- ซ - ลท ล ซ มร ม ซ ล
- - (ลล) ลล ล ล ล
2005-12-3